گزارش کارآموزی رشته حقوق

پروژه کارآموزی,پروژه مطالعه پرونده بترفیت,پروژه مطالعه پرونده بطرفیت,خرید گزارش کارآموزی,خرید گزارش کارآموزی و,دانلود گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت,گزارش کارورزی,گزارش کارورزی مطالعه پرونده بطرفیت
دانلود گزارش کارآموزی رشته حقوق

دانلود فایل

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :فهرست مطالب موضوع                                                                                                          صفحه 1. تعديل اجاره بهاء………………………………………………………………………………………. 2. افزايش اجاره بهاء……………………………………………………………………………………. 3. تخريب ساختمان………………………………………………………………………………………. 4. تفكيك و تقسيم ملك………………………………………………………………………………….. 5. تعديل اجاره بهاء ……………………………………………………………………………………… 6. اخذ صورت مجلس تفكيكي آپارتمانها و اتمام بناء………………………………………… 7. افزايش اجاره بهاء …………………………………………………………………………………… 8. تعديل اجاره بها و مطالبه مابه التفاوت ……………………………………………………….. 9. مطالبه اجرت المثل……………………………………………………………………………………. 10. صدور پروانه كسب ………………………………………………………………………………. 11. تخليه مغازه ………………………………………………………………………………………….. 12. تجويز انتقال منافع………………………………………………………………………………….. 13. پرداخت حق الزحمه انجام كار ساختماني …………………………………………………. 14. تعديل اجاره بهاء …………………………………………………………………………………… 15. فروش ملك مشاعي………………………………………………………………………………… 16. تعديل اجاره بهاء…………………………………………………………………………………….. 17. تعديل اجاره بهاء…………………………………………………………………………………….. 18. تقويت و ايمن سازي ساختمان…………………………………………………………………. 19. فروش ملك مشاع…………………………………………………………………………………… 20. تعمير واحد كسب……………………………………………………………………………………. 21. تخليه عين مستاجره، مطالبه اجرت المثل……………………………………………………. 22. مطالبه وجه……………………………………………………………………………………………. 23. تخلیه مغازه……………………………………………………………………………………………. 24. تعدیل اجاره بهاء…………………………………………………………………………………….. 25. مطالبه وجه……………………………………………………………………………………………. 26. تخلیه مغازه……………………………………………………………………………………………. 27. مطالبه خسارت………………………………………………………………………………………. 28. انتقال حق کسب و پیشه…………………………………………………………………………… 29. تعدیل اجاره بهاء…………………………………………………………………………………….. 30. تخلیه ……………………………………………………………………………………………………. 31. تعیین ارزش ملک……………………………………………………………………………………. 32. پرداخت قيمت متعارف ملک……………………………………………………………………… 33. سرقفلی مغازه………………………………………………………………………………………… 34. مطالبه خسارت ناشی از ضمان درک معامله …………………………………………….. 35. تعدیل اجاره بهاء…………………………………………………………………………………….. 36. مطالبه خسارت ناشی از افت ارزش ساختمان……………………………………………. 37. تعیین داور…………………………………………………………………………………………….. 38. مطالبه اجرت المثل انجام تعمیرات اضافه بر قرارداد (مطالبه دستمزد قرارداد پیمانکاری)      39. تقاضای پرداخت هزینه‌ها بابت ساختن بنا و حق معماری……………………………. 40. تقاضای افراز، تفکیک سه باب مغازه با نیم طبقه و چهار واحد مسکونی……….. 41. مطالبه حق کسب و پیشه…………………………………………………………………………. 42. مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ……………………………………………………………….. 43. تقاضای انجام تعهدات…………………………………………………………………………….. 44. پایان کار ساختمانی………………………………………………………………………………… 45. عدم خلاف ساختمانی …………………………………………………………………………….. 46. عدم خلاف ساختمانی …………………………………………………………………………….. 47. پایان کار ساختمانی ……………………………………………………………………………….. 48. توقف عملیات ساختمانی …………………………………………………………………………. 49. صدور رای طبق تبصره‌های کمیسیون ماده صد (بنای مسکونی مازاد بر تراکم)       50. پایان کار ساختمانی ……………………………………………………………………………….. 51. تخریب …………………………………………………………………………………………………. 52. پایان کار ساختمانی ……………………………………………………………………………….. 53. تعیین قدمت بناء……………………………………………………………………………………… 54. پایان کار ساختمانی ……………………………………………………………………………….. 55. پایان کار ساختمانی…………………………………………………………………………………   مركز امور مشاوران حقوقي وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه واحد آموزش « فرم گزارش كارآموزي» نام و نام خانوادگي كارآموز: داود ره گشاي                      شماره پرونده آموزشي :9844/60 رشته كارشناسي: راه و ساختمان پرونده به كلاسه : 85/15/1354 موضوع كارآموزي :مطالعه پرونده بطرفيت خواهان : مير يوسف …. خوانده : اداره حقوقي بانك ملت وكيل قانوني يا نماينده : احمد توراني تعيين خواسته و بهاي آن : تقاضاي تعديل مال الاجاره از مبلغ 000/100/1 ريال ماهيانه بمبلغ 000/600/6 ريال با احتساب مابه التفاوت از تاريخ تقديم دادخواست و خسارات و هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل .   شرح اقدامات انجام شده : با احترام ، به استحضار مي‌رساند بموجب قراردادرسي شماره 129714 مورخ 7/10/70 دفتر 137 تهران ششدانگ دو باب اطاق و يك هال و يك راهرو و يك آبدارخانه و تلفن خانه واقع در طبقه دوم و دو باب اطاق و يك هال و يك راهرو واقع در طبقه سوم از كف سبزه ميدان با حق استفاده از راه پله جزء پلاك ثبتي 297 و باقيمانده 303 بخش 8 تهران واقع در خيابان …………. جهت محل شعبه بانك ملت درتصرف خوانده محترم مي‌باشد . بموجب توافقنامه‌ في مابين آخرين تعديل بعمل آمده بيش از سه سال است سپري شده است . لذا مستنداً به ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 تقاضاي رسيدگي و عندالزوم ارجاع امر به كارشناس رسمي و صدور حكم به محكوميت خوانده به افزايش اجاره از مبلغ 000/100/1 ريال به مبلغ 000/600/6 ريال ماهيانه با احتساب مابه التفاوت از تاريخ تقديم دادخواست تا صدور حكم و خسارات و هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل را دارم .   نتيجه و تجربه اخذ شده از موضوع كارآموزي: رياست محترم شبه 15 دادگاه عمومي ( حقوقي ) تهران با سلام واحترام : عطف به پرونده كلاسه 85/15/1354 به استحضار مي‌رساند.  پس از حضور از دفتر دادگاه مطالعه پرونده موضوع دادخواست تقديمي مورخ 24/10/85 خواهان عليه خوانده بخواسته تعديل اجاره بهاي شعبه بانك ملت واقع در تهران ….به استحضار مي‌رساند در معيت مالك از محل شعبه فوق الذكر بازديد بعمل آمد –جزئي از پلاك ثبتي 297 و باقيمانده 303 بخش تهران بموجب اجازه نامه رسمي شماره ….. مورخ 7/10/70 صادره از دفتر خانه شماره 137 تهران به اجاره بانك ملت درآمده كه در طبقه اول دو باب اطاق و هال و راهرو و آبدارخانه و طبقه دوم نيز به شرح فوق اعيانهاي آن به انضمام عرضه متناظر آن به اجاره بانك ملت درآمده است بموجب رويت لايحه تقديمي بانك ملت مساحت كل شعبه 690 متر مربع ذكر شده كه ميزان مساحت متعلق به مالك ( خواهان ) باستناد قبض مفاصاحساب نوسازي صادره ا ز منطقه 12 شهرداري تهران دو طبقه آن رويهم 42/189 متر مربع و هر طبقه 71/94 متر مربع اعلام گرديده است تغييرات و تعميرات ارسالي انجام ده بهزينه بانك ملت بوده – انتخاب برق مستقل و انتخاب آب متعلق به مالك است – عمر بنا حدود 45 سال و آخرين تعديل در 7/10/82 ماهانه 000/100/1ريال انجام شده است نظر به عنايت به مسائل مشروحه فوق اجاره بهاي مورد اجاره و براي هر دو طبقه از تصرفات بانك ملت از ملك خواهان از تاريخ تقديم دادخواست 24/10/85 ماهيانه000/800/1 ريال تعيين و با ستحضار مي‌رسد .   محمد ولي حاكمي برآبادي كارشناس رسمي دادگستري   هيئت كارشناسان منتخب دادگاه رياست محترم شعبه پانزدهم دادگاه عمومي تهران با سلام ، موضوع : كارشناسي در رابطه با پرونده كلاسه 85/15/1354 احتراماً عطف به كلاسه پرونده فوق الذكر هيئت كارشناسان رسمي دادگستري منتخب دادگاه محترم پس از مطالعه پرونده و آگاهي از موضوع دادخواست تقديمي مورخ 24/10/85 خواهان و تصميم دادگاه محترم مبني بر تعديل اجاره بهاء قسمتي از بانك ملت واقع در تهران ………….با راهنمائي نماينده محترم بانك ملت به محل شعبه فوق الذكر مراجعه و پس از بازديد و انجام بررسيهاي لازم نظريه كارشناسي بشرح ذيل اعلام مي‌گردد: خواهان بموجب اجاره نامه بشماره ………… مورخ 7/10/70 صادره از دفتر خانه 137 تهران ششدانگ دوباب اطاق و يك هال و راهرو و يك آبداخانه و تلفن خانه واقع در طبقه دوم و دو باب اتاق و يك هال و يك راهرو واقع در طبقه سوم ، از كف سبزه ميدان با حق استفاده از راه پله را كه جزء پلاك ثبتي بشماره 297 و باقيمانده 303 بخش 8 تهران بازار كفاشها محسوب مي گردد . مورد ثبت اسناد مالكيت بشماره ………………… صفحات 489 و 752 دفتر خانه 99 و با حق استفاده از آب و برق جهت شعبه بازار بانك ملت به مستاجر واگذار نموده‌اند . مساحت كل بناي بانك در دو طبقه با عنايت به مندرجات برگ نوسازي صادره از شهرداري منطقه 12 معادل 722 متر مربع مي‌باشد . مورد اجاره كه قسمتي از محوطه شرقي بانك محسوب مي‌گردد مساحت آن طبق مفاصاحساب نوسازي صادره از منطقه 12 شهرداري تهران جمعاً در دو طبقه معادل 42/189 متر مربع است مساحت هر طبقه آن معادل 71/94 متر مربع ( موضوع مطرح شده توسط كارشناس بدوي پرونده ) اعلام گرديده است . با مقايسه مندرجات اجاره نامه اوليه بشماره 19595 مورخ 15/5/37 دفتر خانه به ادعاي نماينده بانك ملت توسط بانك پرداخت شده است .   وضعيت فني بناء : اسكلت آن آهني –سقف طبقات طلاق ضربي –كف سراميك – بدنه گچ كاري رنگ آميزي شده است . درب و پنجره‌هائي كه به محوطه پاساژ باز مي‌گردد و با شيشه از نوع سكوريت پله دسترسي به طبقات از سنگ از نوع گرافيك دست‌انداز بالكن طبقه دوم با پروفيل و شيشه سكوريت اجاره شده است . بانك داراي امتياز آب و برق بنام موجر و 10 رشته خط تلفن بنام بانك است . نظريه كارشناسي : باعنايت بمراتب فوق و با توجه به موقعيت مكاني و زماني ملك اجاره بهاي ملك موصوف از تاريخ تقديم دادخواست مورخ 24/10/85 ماهيانه مبلغ 000/800/1 ريال معادل يكصد و هشتاد هزار تومان تعيين واعلام گردد. با احترام هئيت كارشناسان منتخب مهندس علي فرجي     مهندس علي‌اكبر فرهودي      مهندس عباسعلي حجاريان   بسمه تعالي به تاريخ : 1/5/86       پرونده كلاسه : 85/15/1354             شماره دادنامه : 508 مرجع رسيدگي شعبه پانزدهم دادگاه عمومي (‌حقوقي ) تهران خواهان :مير يوسف …. با وكالت احمد توراني خوانده : بانك ملت اداره حقوقي خواسته : تعديل اجاره بهاء   « راي دادگاه » در خصوص دعوي مير يوسف ….. با وكالت احمد توراني بطرفيت بانك ملت اداره حقوقي بخواسته تعديل اجاره بهاء ؛ ششدانگ دو باب اطاق و هال و راهرو از پلاك ثبتي 297 و باقيمانده 303 بخش 8 تهران واقع در خيابان ………………. موضوع سند رسمي اجاره بشماره 129714- 7/10/70 تنظيمي دفتر خانه شماره 137 اسناد رسمي تهران با احراز مالكيت خواهان و استقرار رابطه استيجاري بين متداعيين و نظريه انقضاي فرجه قانوني براي تعديل اجاره بهاء دادگاه حقانيت درخواست خواهان را ثابت تشخيص داده و با توجه به نظريه كارشناس رسمي دادگستري و هيئت كارشناسان كه مورد اعتراض طرفين قرار نگرفته و با اوضاع و احوال معلوم قضيه مباينتيندارد ،‌دادگاه مستنداً به ماده 4 و 5 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 حكم به تعديل اجاره بهاي ملك موصوف از مبلغ 000/100/1 ريال بمبلغ 000/800/1 ريال صادر و اعلام مي‌نمايد مضافاً خوانده به پرداخت مابه التفاوت اجاره بهاء از تاريخ 24/1/85 لغايت صدور حكم بمبلغ 000/400/4 ريال همچنين پرداخت هزينه دادرسي و حق الوكاله بمبلغ سه ميليون ريال در حق خواهان محكوم مي‌گردد ، راي صادره حضوري و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر استان تهران مي‌باشد .   رئيس شعبه پانزدهم دادگاه عمومي (‌حقوقي ) تهران موسوي   ارائه پيشنهاد : آشنايي با قوانين و مقررات حقوقي و نحوه كارشناسي در خصوص تعديل اجاره بهاء .    امضاء كارآموز                                     امضاءسرپرست كارآموزي   مركز امور مشاوران  حقوقي وكلاء و كارشناسان  قوه قضائيه واحد آموزش « فرم گزارش كارآموزي» نام و نام خانوادگي كارآموز: داود ره گشاي                      شماره پرونده آموزشي :9844/60 رشته كارشناسي: راه و ساختمان پرونده به كلاسه : 85/15/1568 موضوع كارآموزي : مطالعه پرونده بطرفيت خواهان : 1- زهرا 2- پريسا … خوانده : فريدون … وكيل يا نماينده : حسين محصل مطانتي  تعيين خواسته و بهاي آن : افزايش اجاره بهاء از 000/375 ريال به 000/500/1 ريال و مابه التفاوت و خسارات دادرسي .   شرح اقدامات انجام شده : با نهايت احترام باستحضار مي‌رساند ؛ خوانده دعوي ششدانگ يكباب آپارتمان جزء پلاك ثبتي 5874/6933 و بخش 2 تهران را كه به دلالت اسناد مالكيت پيوست ، ثمن اعياني و نيز يك سهم مشاع از ده سهم از ششدانگ آن متعلق به خواهانها مي‌باشد . بمنظور دفتر تجاري و براي مدت يكسال اجاره نموده است ، كه بموجب دادنامه شماره 1268 مورخ 21/12/81 اجاره بهاي مقدار مالكيت خواهانها از تاريخ 26/3/80 مبلغ 000/375ريال تعيين گرديده كه بيش از سه سال و حدود 6 سال از آن مي گذرد و هزينه‌هاي زندگي نيز بسيار افزايش يافته است .  عليهذا نظر به فراهم بودن شرايط دعوي تعديل به تقديم دادخواست حاضر مبادرت و بدينوسيله مستنداً به مواد 4 و 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 56 رسيدگي و صدور حكم افزايش اجاره بهاي قدر السهم خواهان ما از 000/375 ريال به 000/500/1 ريال و محكوميت خوانده به پرداخت ما به التفاوت و خسارات دادرسي مورد تقاضاست .   نتيجه و تجربه اخذ شده از موضوع كارآموزي : رياست محترم شعبه پانزدهم دادگاه عمومي (‌حقوقي ) تهران احتراماً ؛ عطف به اخطاريه مذكور در خصوص دعوي : خانمها زهرا …… و پريسا … به طرفيت : آقاي فريدون ……. موضوع : تعيين و تعديل اجاره بهاء يكباب واحد : اداري واقع در خيابان ………………….اينجانب پس از مطالعه پرونده وبازديد از محل نظريه را بشرح زير باستحضار مي‌رساند . مورد كارشناسي عبارتست از : يكباب آپارتمان اداري كه داراي اجاره نامه : عادي مورخ 1/1/70 بوده و جزء پلاك ثبتي :5874/6933 بخش دو مي‌باشد .  براساس دادنامه شماره : 1268 مورخ 21/12/81 شعبه 227 سابق از تاريخ تقديم دادخواست 26/2/80 براي شمينه اعياني و يك سهم از ده سهم ماهيانه 000/375 ريال تعيين شده است .   مشخصات : آپارتمان مساحت آن طبق عوارض مشاغل 123 متر مربع يك صد و بيست و سه متر مربع با قدمت بيش از 35 سال كه حسب اظهار توسط مستأجر بازسازي شده است .  نظريه : با توجه به مراتب فوق و شرايط مكاني و زماني و سبق اجاره و رعايت جميع جهات و عوامل موثر در قضيه اجاره بهاء ماهيانه در تاريخ تقديم دادخواست : 8/12/85 بمبلغ000/780 ريال هفتصد و هشتاد هزار ريال تعيين و اعلام مي‌شود .   با احترام مهندس مسعود وكيلي كارشناس رسمي دادگستري   بسمه تعالي به تاريخ :23/5/86     پرونده كلاسه :85/15/1568              شماره دادنامه :603 مرجع رسيدگي شعبه پانزدهم دادگاه عمومي ( حقوقي ) تهران خوانده : فريدون…… « راي دادگاه » درخصوص دعوي زهرا ……….. و پريسا ……………. با وكات حسين محصل فطانتي بطرفيت فريدون …. بخواسته تعديل اجاره بهاء ، يكباب آپارتمان از پلاك ثتي 5874/6933 بخش 2 تهران به نست سهم خواهان‌ها واقع در تهران خيابان ………….. موضوع قرارداد عادي اجاره مورخ 1/1/1370 بااحزار مالكيت خواهان و استقرار رابطه استيجاريبين متداعيين و نظر به انقضاي فرجه قانوني براي تعديل اجاره بهاء دادگاه حقانيت در خواست خواهان را ثابت تشخيص داده و با توجه به نظريه كارشناس رسمي دادگستر كه مورد اعتراض طرفين قرار نگرفته و با اوضاع و احوال مسلم قضيه مباينتي ندارد دادگاه مستنداً به ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 حكم به تعديل اجاره بهاي ملك موصوف به نسبت سهم مشاع خواهانها از مبلغ 000/375ريال به مبلغ 000/780 ريال صادر و اعلام مي‌نمايد مضافاً خوانده به پرداخت ما به التفاوت اجاره بهاء ؛ از تاريخ 8/12/85 لغايت صدور حكم بمبلغ 000/550/1 ريال و همچنين هزينه دادرسي و حق الوكاله بمبلغ دو ميليون ريال در حق خواهان محكوم مي گردد راي صادره حضوري و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر استان تهران مي‌باشد .   رئيس شعبه پانزدهم دادگاه عمومي (‌حقوقي) تهران موسوي   ارائه پيشنهاد با توجه به تعيين خواسته خواهان نظر كاشناس رسمي دادگستري كاملاً منطقي بنظر مي‌رسد. امضاء كارآموز                                      امضاء و مهر سرپرست كارآموزي   مركز امور مشاوران  حقوقي وكلاء و كارشناسان  قوه قضائيه واحد آموزش « فرم گزارش كارآموزي» نام و نام خانوادگي كارآموز: داود ره گشاي                      شماره پرونده آموزشي :9844/60 رشته كارشناسي : راه و ساختمان پرونده به كلاسه 85/15/1049- پرونده به كلاسه قديم : 85/15/92 موضوع كارآموزي : مطالعه پرونده بطرفيت خواهان : شركت سهامي خاص بيمارستاني دي خوانده : خانم آفاق ….. تعيين خواسته و بهاي آن : صدور حكم عليه خوانده بر تخريب ساختمان 24 واحدي منجمله واحد آپارتماني خوانده و نوسازي ساختمان از طريق احداث بنا با وضعيت فعلي آپارتمان خوانده بشرح متن دادخواست مقوم به يازده ميليون ريال و محكوميت خوانده به پرداخت هزينه تخريب و احداث بناء نست به سهم از كل هزينه‌هاي مورد لزوم مقوم به مبلغ سه ميليون و يكصد هزار ريال با خسارات قانوني. شرح اقدامات انجام شده : در مورخ 21/5/83به اتفاق كارشناس محمد ولي حاكمي بر آبادي و وكيل خواهان محمد را نصيريان به محل اجراي قرار واقع در خيابان وليعصر –طبقه سوم وارد شديم ، ساختمان شامل پنج طبقه شش واحدي مي‌باشد و كليه واحدها توسط بيمارستان خريداري گرديد ،و فقط چهار واحد به افراد متفرقه تعلق دارد كه در طبقات اول و سوم و چهارم سكونت دارند ،‌در پاركينگ از بعضي از لوله‌ها كه مربوط به طبقه اول مي‌باشد كه كسي درآنجا سكونت ندارد ، ريزش آب ديده مي شود و همچنين در يكي دو قسمت از ديوارها در نزديكي پنجره ترك ديده مي‌شود كه البته در اكثر ساختمانها ديده مي‌شود در طبقه چهارم سقف شيرجه بلوك و در طبقات پايين طاق ضربي با تيرآهن مي‌باشد. آقاي دكتر قاسمي رئيس هيأت مديره بيمارستان اظهار مي‌دارند مي‌خواهيم ساختمان را بازسازي كنيم مهندسين گفتند قابل بازسازي نيست و مي‌خواهيم تجديد بنا كنيم كه چهار مالك ديگر موافقت نمي‌كنند، خانم آقاي …. اشهار مي‌دارند كه ساختمان نياز به تجديد بنا ندارد و بيمارستان به قصد تملك اين چهارواحد ديگر به چنين ترفندي تمسك جسته و ما قبلاً پذيرفتيم كه با قيمت بيشتري واحدهاي اختصاصي بخود را بفروشيم و آنها قبول نكردند و اكنون آن پيشنهاد قيمت بيشتري براي فروش مي كنند و ما حاضر به فروش نيستيم ، بنابراين ملاحظه آنچه بنظر مي‌رسد اين است كه ساختمان نياز به بازسازي دارد ولي استحكام ساختمان براي سالها زندگي در آنجا را مناس نشان مي‌دهد و ضرورت تجديد بنا ملاحظه نمي‌گردد. این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.(فایل قابل ویرایش است )تعداد صفحات : 510

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت گزارش کارورزی مطالعه پرونده بطرفیت گزارش کارورزی پروژه کارآموزی دانلود گزارش کارآموزی خرید گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی پروژه مطالعه پرونده بترفیت پروژه مطالعه پرونده بطرفیت خرید گزارش کارآموزی و

 • طرح کارآفرینی پرورش ماهي قزل آلا و اصول تغذيه و غذادهي در پرورش ماهي قزل آلا

  طرح کارآفرینی پرورش ماهي قزل آلا و اصول تغذيه و غذادهي در پرورش ماهي قزل آلا طرح کارآفرینی رفتن به سایت اصلی دانلود طرح کارآفرینی با موضوع پرورش ماهي قزل آلا و اصول تغذيه و غذادهي در پرورش ماهي قزل آلا…

 • پاورپوینت اصول آموزش هندبال

  پاورپوینت اصول آموزش هندبال تحقیق اصول آموزش هندبال رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع اصول آموزش هندبال،در قالب ppt و در 149 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل اول:قابلیت های ورزشی در هندبالفصل دوم:تمرین های مربوط به افزایش قابلیت های…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب خدمات عمومي كتابخانه و روش‌ هاي آن تالیف نسرين دخت عماد خراساني

  پاورپوینت خلاصه کتاب خدمات عمومي كتابخانه و روش‌ هاي آن تالیف نسرين دخت عماد خراساني رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب خدمات عمومي كتابخانه و روش‌ هاي آن تالیف نسرين دخت عماد خراساني،در قالب ppt و در 240…

 • تحقیق بررسی شهر کرج

  بررسی شهر کرج,پایان نامه بررسی شهر کرج,پروژه بررسی شهر کرج,پروژه در مورد بررسی شهر کرج,تحقیق آماده در مو,تحقیق در مورد بررسی شهر کرج,دانلود تحقیق بررسی شهر کرج,دانلود رایگان تحقیق بررسی شهر کرج,مقاله بررسی شهر کرج,مقاله در مورد بررسی شهر کرج…

 • تحقيق مفاهيم اوليه شبكه و نصب ويندوز سرور 2003

  انواع ويندوز,تحقيق كامپيوتر,تحقيق مفاهيم اوليه شبكه و نصب ويندوز سرور 2003,تعريف ويندوز,دانلود تحقيق,كار تحقيقي كامپيوتر,كامپيوتر و آي تي,مفاهيم اوليه شبكه,نصب ويندوز,ويندوز سرور 2003 دانلود تحقيق مفاهيم اوليه شبكه و نصب ويندوز سرور 2003 دانلود فایل اشاره : در اين مقاله…

 • تنظیم وصیت نامه از نظر حقوقی و قانونی

  انواع وصیت نامه,تاریخ حقوق,تنظیم وصیت نامه دانلود تنظیم وصیت نامه از نظر حقوقی و قانونی دانلود فایل فهرست مطالب : فصل اول : تعریف وصیت نامه در حقوق و انواع آن انواع وصیتنامه ارثیه در مراتب قانونی وصیت در چارچوب…

 • پاورپوینت بررسی و تحلیل میدان سن مارکو ونیز

  بررسی میدان سن مارکو ونیز,پاورپوینت میدان سن مارکو,پاورپوینت ونیز,پاول زوکر,پایان نا,تحقیق ونیز,کاخ دوج نشین,کتابخانه سانسووینیانا,مقاله ونیز,موزه سن مارکو,میدان سن مارکو ونیز,میدان کوچک سن مارکو,نمای اصلی بازیلیکا,ونیز در قرن بیست و یکم دانلود پاورپوینت بررسی و تحلیل میدان سن مارکو ونیز…

 • پاورپوینت آشنایی با مدل تعالی سازمانی EFQM

  آشنایی با مدل تعالی سازما,پاورپوینت مدل تعالی سازمانی,پایان نامه مدل تعالی سازمانی,پروژه مدل تعالی سازمانی,تحقیق مدل تعالی سازمانی,مدل تعالی سازمانی,مدل تعالی سازمانی efqm,مدل تعالی سازمانی ppt,مدل تعالی سازمانی چیست؟,مقاله مدل تعالی سازمانی دانلود پاورپوینت آشنایی با مدل تعالی سازمانی EFQM…

 • پرسشنامه تشخیص بیش فعالی در کودکان

  پرسشنامه تشخیص بیش فعالی در کودکان رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود پرسشنامه با موضوع تشخیص بیش فعالی در کودکان،در قالب doc و در 4 صفحه، قابل ویرایش.توضیحات:تشخیص بیش فعالی باید توسط روان شناس و یا روان پزشک کودک صورت می…

 • پاورپوینت اثر تنش شوری بر گوجه فرنگی

  اثر تنش شوری بر,اثر تنش شوری بر رازیانه,اثر تنش شوری بر گندم,اثر تنش شوری بر گوجه فرنگی,اثر تنش شوری بر گیاهان,اثر تنش شوری بر گیاهان دارویی,پاورپوینت اثر تنش شوری بر گوجه فرنگی,تحقیق اثر تنش شوری بر گوجه فرنگی,مقاله اثر تنش…

 • پاورپوینت گروه مطالعاتی مجامع بين الملل (Ripe)

  پاورپوینت گروه مطالعاتی مجامع بين الملل ( Ripe ),دانلود پاورپوینت در مورد گروه مطالع,دانلود پاورپوینت گروه مطالعاتی مجامع بين الملل ( Ripe ),دانلود رایگان پاورپوینت گروه مطالعاتی مجامع بين الملل ( Ripe ),گروه مطالعاتی مجامع بين الملل ( Ripe )…

 • گزارش کارآموزی در واحد فنی و مهندسی شركت مهندسین مشاور ساختمانی و صنعتی

  دانلود گزارش کارآموزی در شرکت مشاور,گزارش کارآموزی در شرکت عمرانی,گزارش کارآموزی در شرکت مهندسان مشاور,گزارش کارآموزی در شرکت مهندسین مشاور,گزارش کارآموزی در مشاور,گزارش کارآموزی در مهندسان مشاور,گزارش کارآموزی در مهندسین مشاور گزارش کارآموزی در واحد فنی و مهندسی شركت مهندسین…

 • پاورپوینت فرودگاه های بین المللی ایران

  پاورپوینت فرودگاه های بین المللی ایران تحقیق فرودگاه های بین المللی ایران رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع فرودگاه های بین المللی ایران،در قالب ppt و در 30 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهمعرفی برخی از فرودگاه هافرودگاه بین‌المللی امام خمینیفرودگاه…

 • نقشه های اتوکد ساختمان مسکونی 2 طبقه به همراه فایل پاورپوینت ضوابط و قوانین شهرداری در طراحی مسکونی

  پلان اتوکد ساختمان مسکونی 2 طبقه,دانلود پلان اتوکد ساختمان مسکونی 2 طبقه,دانلود نقشه های اتوکد ساختمان مسکونی,دانلود نقشه های اتوکد ساختمان مسکونی 2 طبقه,نقشه های اتوکد ساختمان مسکونی,نقشه های اتوکد ساختمان مسکونی 2 طبقه دانلود نقشه های اتوکد ساختمان مسکونی…

 • تحقیق آشنایی با پخت انواع شیرینی

  باقلوا,شکلاتی,شیرینی پزی,شیرینی کره ای,نان شکلاتی تحقیق آشنایی با پخت انواع شیرینی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  آشنایی با پخت انواع شیرینی،در قالب word و در 16 صفحه، قابل ویرایش، شامل:باقلوای هندیشیرینی نان شکلاتیشیرینی کره ای با ژله »دارچینی…

 • پرسشنامه سیستم های اطلاعات مدیریت

  پرسشنامه آماده سیستم اطلاعات مدیریت,پرسشنامه استاندارد سیستم اطلاعات مدیریت,پرسشنامه رایگان سیستم های اطلاعات مدیریت,پرسشنامه سیستم های اطلاعات مدیریت,دانلود پرسشنامه سیستم های اطلاعات مدیریت,دانلود رایگان پرسشنامه سیستم های اطلاعات مدیریت دانلود پرسشنامه سیستم های اطلاعات مدیریت دانلود فایل دانلود پرسشنامه سیستم…

 • پاورپوینت انواع تبلت ها

  پاورپوینت تبلت,پاورپوینت تبلت ها,پاورپوینت در مورد تبلت,پاورپوینت درباره تبلت,پایان نامه تبلت,پایان نامه در مورد تبلت,پایان نامه درباره تبلت,تحقیق تبلت,تحقیق تبلت ها,تحقیق در مورد تبلت,تحقیق درباره تبلت,دانلود پاورپوینت تبلت,دانلود تحقیق تبلت دانلود پاورپوینت انواع تبلت ها دانلود فایل دانلود پاورپوینت در…

 • پاورپوینت نظریه های جدید روانشناسی شخصیت

  پاورپوینت نظریه های جدید روانشناسی شخصیت رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل:عنوان: پاورپوینت نظریه های جدید روانشناسی شخصیتتعداد اسلاید: 24 اسلایدقالب بندی: پاورپوینتفهرست مطالب:روانشناسی شخصیت نظریه های شخصیتوجوه اشتراک و افتراق نظریه‌های شخصیترویکردها در نظریه‌های رسمیرویکرد روانکاوی رویکرد تیپ شناسی…

 • نقشه ی منحنی های هم تبخیر استان اصفهان

  دانلود نقشه هم تبخیر استان اصفهان,شیپ فایل خطوط هم تبخیر استان اصفهان,شیپ فایل منحنی های هم تبخیر استان اصفهان,نقشه خطوط هم تبخیر استان اصفهان,نقشه منحنی های هم تبخیر استان اصفهان,نقشه هم تبخیر استان اصفهان دانلود نقشه ی منحنی های هم…

 • پاورپوینت بررسی نقش گیرنده های مرکزی هیستامینی (H1, H2, H3, H4) در اعمال فیزیولوژیک بدن

  پاورپوینت بررسی نقش گیرنده های مرکزی هیستامینی (H1, H2, H3, H4) در اعمال فیزیولوژیک بدن بررسی نقش گیرنده های مرکزی هیستامینی در اعمال فیزیولوژیک بدن رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی نقش گیرنده های مرکزی هیستامینی (H1,…

 • شیپ فایل شهرستان های استان زنجان

  GIS,township,دانلود نقشه ی شهرستان ها,شهرستان,شیپ فایل شهرستان ها,شیپ فایل شهرستان های استان زنجان,لایه جی آی اس,لایه جی آی اسی شهرستان ها,نقشه شهرستان ها دانلود شیپ فایل شهرستان های استان زنجان دانلود فایل مشخصات سیستم تصویر: Geographic Coordinate System: GCS_International_1924 Datum:…

 • تحقیق گیاهان دارویی، خواص، خصوصیات اقلیمی و نام علمی

  تحقیق گیاهان دارویی، خواص، خصوصیات اقلیمی و نام علمی رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق با موضوع گیاهان دارویی، خواص، خصوصیات اقلیمی و نام علمی،در قالب pdf و در 213 صفحه، غیرقابل ویرایش، شامل:هویجهندوانههلوهلنعناعنخودمیخکموزمامیران کبیرنارگیلمارچوبهلیمو ترشلوبیای سویاو ...   من…

 • پاورپوینت خشم در کودکان و مهارت مديريت خشم

  پاورپوینت خشم در کودکان و مهارت مديريت خشم رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع خشم در کودکان و مهارت مديريت خشم،در قالب pptx و در 50 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:تعریف خشمانواع خشمخشم چیست؟علائم هشدار در مورد خشمموقعيت‌هاي خشم‌برانگيزروش‌هاي…

 • پاورپوینت کتاب تئوری سازمان: مدرن، تفسیری و پست مدرن تالیف ماری جو هچ ترجمه دکتر حسن دانایی فرد

  پاورپوینت کتاب تئوری سازمان,خلاصه کتاب تئوری سازمان,دانلود کتاب تئوری سازمان,کتاب تئوری سازمان تالیف ماری جو هچ,کتاب تئوری سازمان ترجمه دکتر حسن دانایی فرد,کتاب تئوری سازمان دانایی فرد,کتاب تئوری سازمان ماری جو هچ,نکات کتاب تئوری سازمان دانلود پاورپوینت کتاب تئوری سازمان:…

 • تحقیق ساده زيستى در سيره نبوى

  تحقیق ساده زيستى در سيره نبوى رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : ساده زيستى در سيره نبوى ،قالبندی : wordتعداد صفحات : 12 بخشی از متن تحقیق : «اللهمّ احينى مسكينا و امتنى مسكينا واحشُرنى فى زمرة المساكين‏(1)؛…

 • تحقیق ورزش و سلامت

  بررسی ورزش و سلامت,پایان نامه تربیت بدنی پیرامون ورزش و سلامت,پروژه ورزش و سلامت,تحقیق تربیت بدنی ورزش و سلامت,تحقیق در مورد ورزش و سلامت,تحقیق ورزش و سلامت,دانلود تحقیق تربیت بدنی در مورد ورزش و سلامت,دانلود تحقیق ورزش و سلامت,مقاله ورزش…

 • شیپ فایل خطوط همبارش استان بوشهر

  خطوط همبارش,دانلود شیپ فایل خطوط همبارش,دانلود نقشه همبارش,شیپ فایل خطوط همبارش,شیپ فایل خطوط همبارش استان بوشهر,نقشه خطوط همبارش,نقشه همبارش,نقشه همبارش استان بوشهر دانلود شیپ فایل خطوط همبارش استان بوشهر دانلود فایل   من می خواهم این فایل را خریداری کنم…

 • پاورپوینت آشنایی با نظام مهندسی نرم افزار

  آشنایی با نظام مهندسی نرم افزار,اجزاي نظام مهندسي نرم افزار,پاورپوینت آشنایی با نظام مهندسی نرم افزار,تاريخچه اقدامات مرتبط با نظام مهندسي نرم افزار,تدوين طرح,دانلود رایگان پاورپوینت آشنایی با نظام مهندسی نرم افزار,ذينفعان نظام مهندسي نرم افزار پاورپوینت آشنایی با نظام…

 • تحقيق نقش تاریخی زن در تمدن ایرانی – اسلامی

  اسلامي و ايراني,تحقيق,دانلود تحقيق,علوم اجتماعي,كار تحقيقي,نقش تاريخي زن,نقش زنان دانلود تحقيق نقش تاریخی زن در تمدن ایرانی – اسلامی دانلود فایل پیشگفتارانقلاب اسلامي ايران، تنها يك جهاد و مبارزه سياسي براي تغيير يك حكومت يا رژيم طغيانگر و ظالم و…

 • گزارش کارآموزی ارتباطات و مخابرات

  دانلود گزارش کارآموزی مخابرات,گزارش کارآموزی در شرکت مخابرات,گزارش کارآموزی شرکت مخابرات,گزارش کارآموزی شرکت مخابراتی,گزارش کارآموزی مخابرات,گزارش کارآموزی مخابرات pdf,گزارش کارآموزی مخابرات word,گزارش کارآموزی مخابرات رشته کامپیوتر گزارش کارآموزی ارتباطات و مخابرات رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزی ارتباطات و…

 • پاورپوینت مفهوم تئوری عاملیت و تئوری ذی نفعان

  پاورپوینت تئوری ذی نفعان,پاورپوینت تئوری عاملیت,پایان نامه تئوری ذی,پایان نامه تئوری عاملیت,تئوری ذی نفعان,تئوری عاملیت,تحقیق تئوری ذی نفعان,تحقیق تئوری عاملیت,مفهوم تئوری ذی نفعان,مفهوم تئوری عاملیت,مقاله تئوری ذی نفعان,مقاله تئوری عاملیت دانلود پاورپوینت مفهوم تئوری عاملیت و تئوری ذی نفعان دانلود…

 • پاورپوینت فصل پنجم حسابداری مدیریت پیشرفته سجادی (کاربرد مدیریت بر مبنای فعالیت در مؤسسات خدماتی)

  پاورپوینت کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته سجادی و صوفی,دانلود کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته سجادی و صوفی,فصل پنجم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته سجادی و صوفی,کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته سجادی و صوفی,نکات کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته پاورپوینت فصل پنجم حسابداری مدیریت پیشرفته سجادی…

 • تحقیق با موضوع راهبرد اساسي در انتخابات رياست جمهوری

  اساسي,انتخاب رئیس جمهور,انتخابات,انتخابات ایران,برگزاری انتخابات,برگزاری انتخابات ایران,جهموری اسلامی ایران,رئیس جمهور,راهبرد,رياست جمهوری ایران,ریاست جمهوری دانلود تحقیق با موضوع راهبرد اساسي در انتخابات رياست جمهوری دانلود فایل   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: راهبرد اساسي انتخابات رياست…

 • پاورپوینت سیر تغییرات و تحولات خانواده

  پاورپوینت سیر تغییرات و تحولات خانواده سیر تغییرات و تحولات خانواده رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع سیر تغییرات  و تحولات خانواده،در قالب ppt و در 11 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:طرح مسئله:خانواده مؤثرترین عامل انتقال فرهنگ…

 • نمونه سوالات استخدامی استانداری

  نمونه سوالات استخدامی استانداری دانلود نمونه سوالات استخدامی استانداری دانلود فایل دانلود نمونه سوالات استخدامی استانداری،در قالب pdf و در 244 صفحه، شامل:زبان و ادبیات فارسی 270 سوال+ پاسخنامهفناوری اطلاعات و کامپیوتر 175 سوال+ پاسخنامهاطلاعات اجتماعی و سیاسی و مبانی…