گزارش کارآموزی حسابداری

دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری,گزارش کارآموزی حسابداری مرکز محابرات استان فارس,گزارش کارآموزی حسابداری مرکز مخابرات,گزارش کارآموزی رشته حسابداری,گزارش کارورزی,گزارش کارورزی حسابداری مرکز مخابرات استان فارس,گزارش کارورزی رشته حسابداری
دانلود گزارش کارآموزی حسابداری

دانلود فایل

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این
فایل دریافت می کنید اشاره شده است :

موضوع:

گزارش کارآموزی حسابداری مرکز محابرات استان فارس

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                              
صفحه

 

 

 

پيشگفتار……………………………………………………………………………………………………………………………
1

 

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………
2

 

فصل اول( آشنايي كلي با مكان كارآموزي )

 

بخش اول :کلیات…………………………………………………………………………………………………………..
4

 

تعریف مخابرات…………………………………………………………………………………………………………………
5

 

تاریخچه مخابرات ایران…………………………………………………………………………………………………….
5

 

تشکیلا ت کنونی :
………………………………………………………………………………………………………….
6

 

    تاریخچه مخابرات
در استان فارس……………………………………………………………………………………
7

 

نوع شرکت
………………………………………………………………………………………………………………………
8

 

    شخصیت حقوقی……………………………………………………………………………………………………………….
8

 

مدت شرکت……………………………………………………………………………………………………………………..
8

 

موضوع فعالیت های شرکت 
…………………………………………………………………………………………
8

 

اساسنامه شرکت………………………………………………………………………………………………………………
8

 

استفاده کنندگان صورت های مالی………………………………………………………………………………..
9

 

وضعیت اشتغال شرکت……………………………………………………………………………………………………
9

 

ارتباط مالی مراکز شرکت های مخابرات با توابع
…………………………………………………………. 10

 

ارکان شرکت…………………………………………………………………………………………………………………….
10

 

مجمع عمومی شرکت……………………………………………………………………………………………………..
10

 

زمان تشکیل مجمع عمومی عادی
…………………………………………………………………………………
11

 

زمان تشکیل مجمع عمومی فوق العاده………………………………………………………………………….
11

 

وظايفو اختيارات مجمع عمومي عادي………………………………………………………………………..
12

 

وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده……………………………………………………………….
13

 

هیات مدیره شرکت………………………………………………………………………………………………………….
13

 

نحوه تشکیل جلسات هیأت مدیره………………………………………………………………………………….
13

 

وظايفو اختيارات هيأت مديره
…………………………………………………………………………………….
14

 

وظايف واختيارات رئيس هيأت مديره و مديرعامل……………………………………………………..
15

 

بازرسان(حسابرس)……………………………………………………………………………………………………………
15

 

وظايف بازرسان…………………………………………………………………………………………………………………
16

 

 گزارش حسابرسان
…………………………………………………………………………………………………………
16

 

هدف ها و راه بردهای شرکت    
………………………………………………………………………………….
17

 

اهداف سال مورد گزارش…………………………………………………………………………………………………
18

 

ذخایر شرکت…………………………………………………………………………………………………………………….
19

 

تغییر روش استهلاک
……………………………………………………………………………………………………..
20

 

نرخ استهلاک گیری دارایی ها
………………………………………………………………………………………
21

 

صورت های مالی اسا سی
………………………………………………………………………………………………
22

 

عناصر تشکیل دهنده صورت حساب سود وزیان…………………………………………………………..
25

 

یادداشت های همراه صورت های مالی اساسی
…………………………………………………………… 29

 

بخش دوم :نمودارهای شرکت
……………………………………………………………………………………
30

 

بخش سوم :چارت های سازمانی…………………………………………………………………………………
36

 

بخش چهارم :آشنایی با وظایف بخش های مالی شرکت……………………………………….
44

 

قسمتهای مختلف حسابداری شرکت مخابرات
…………………………………………………………….. 45

 

وظایف و مسئولیتها………………………………………………………………………………………………………….
46

 

وظايف انباردار:………………………………………………………………………………………………………………….
49

 

واحد هزینه های سرمایه ای……………………………………………………………………………………………
50

 

رويه های واحد خزانه داری…………………………………………………………………………………………….
50

 

چارت رويه های واحد خزانه و پرداخت…………………………………………………………………………
53

 

واحد هزینه های جاری
………………………………………………………………………………………………….
54

 

حقوق و فوق العاده ها……………………………………………………………………………………………………..
55

 

مزایای متفرقه حقوق و دستمزد……………………………………………………………………………………..
56

 

واحد دارايي ها…………………………………………………………………………………………………………………
60

 

واحد ترازنامه…………………………………………………………………………………………………………………….
61

 

واحد بايگاني
……………………………………………………………………………………………………………………
62

 

واحد خسارت
:…………………………………………………………………………………………………………………
62

 

واحد اصلاح و نگهداری حسابها
…………………………………………………………………………………….
62

 

معین حسابها  و اسناد
پرداختنی غیر تجاری………………………………………………………………..
65

 

واحدبودجه  
……………………………………………………………………………………………………………………
67

 

          فصل دوم(
عملیات حسابداری شرکت )

 

بخش اول :حسابداری شرکت…………………………………………………………………………………….
71

 

اداره در یافت ها
……………………………………………………………………………………………………………..
72

 

ثبت نام تلفن
…………………………………………………………………………………………………………………..
72

 

دائری تلفن
………………………………………………………………………………………………………………………
72

 

استرداد وجوه تلفن
…………………………………………………………………………………………………………
72

 

تها تر کردن تلفن……………………………………………………………………………………………………………..
73

 

تبدیل تلفن ویژه به عادی………………………………………………………………………………………………..
73

 

صدوری ( لیست درامد)…………………………………………………………………………………………………..
73

 

وصولی  مشترکین مراکز
کم ظرفیت
……………………………………………………………………………
74

 

وصولی مشترکین شیراز………………………………………………………………………………………………….
74

 

در آمد های شرکت
………………………………………………………………………………………………………..
75

 

درآمد های اختصاصی
…………………………………………………………………………………………………….
75

 

اداره پرداخت ها……………………………………………………………………………………………………………….
77

 

واحد انبار ها……………………………………………………………………………………………………………………..
77

 

انواع انبارها……………………………………………………………………………………………………………………….
77

 

واحد سرمایه ای…………………………
……………………………………………………………………………….
80

 

واحد جاری ……………………………….
……………………………………………………………………………….
82

 

ثبت پرداخت سپرده ها و کسورات طرح های جاری و سرمایه ای…………………………..
82

 

طرح های جاری…………………………………………………………………………………………………………….
84

 

سایرهزینه های شرکت
………………………………………………………………………………………………..
85

 

اداره تمرکز حسابها………………………………………………………………………………………………………..
85

 

خروج دارایی ثابت از جریان استفاده
………………………………………………………………………….
86

 

سرقت دارایی…………………………………………………………………………………………………………………
89

 

ضمانتنامه ها ………………………………………………………………………………………………………………..
89

 

ضبط ضمانتنامه
…………………………………………………………………………………………………………..
90

 

پیش پرداخت
……………………………………………………………………………………………………………….
91

 

حسابهای شهرستان
……………………………………………………………………………………………………..
91

 

بخش دوم :صورت های مالی شرکت و تائیده مدیران………………………………………..
94

 

تائیدیه مدیران شرکت
…………………………………………………………………………………………………
98

 

فصل سوم(نتايج و پيشنهادات )

 

خلاصه و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………..
101

 

کلام آخر 
……………………………………………………………………………………………………………………….
103

 

انتقادات و پیشنهادات
………………………………………………………………………………………………….
104

 

 

 

پيشگفتار

 

این پروژه شامل گزارش ها ، و تجربیاتی است که در درمرکز
مخابرات استان فارس  به مدت 240 ساعت کارآموزی
، ثبت شده است و مقایسه اطلاعات و تئوری های مختلف صورت گرفته است. ودر پايان از زحمات
مسئولين درمرکز مخابرات استان فارس كمال تشكر رادارم .

 

مقدمه:

 

اگر به تاريخ بنگريم و زندگی جوامع انسانی را مطالعه كنيم
نيك می بينيم يكی از مهمترين فرازهای زندگی بشری 
موضوع ارتباط و چگونگی ايجاد آن بوده است اين موضوع برای مردم جوامع به ويژه
حاكمان و دولت ها از اهميت خاصی برخوردار بوده است در گذشته پيام از طريق پيك های تيزرو
و نوشتن در الواح ، مبادله می شد و يا در زمانهای دورتر كه پيام به صورت فوری بود با
آتش افروختن دركوره ویاازراه انداختن دود در روز روشن و دمیدن در شیپورهای بزرگ با
ديگر طايفه ها و قبائل همسايه ارتباط بر قرار می کردند اين ها همه حكايت از اهميت وجود
ارتباط و اطلاع رساني دارد كه به عنوان يكي از جمله نيازهای اساسی جوامع انسانی به
شمار می رود بشر چون نياز داشته كه بتواند پيام را به موقع ارسال نمايد هميشه در تلاش
بوده است تا بتواند ابزار و تجهيزات پيام رسانی راتوسعه و تكميل نمايد تا روش برقراری
ارتباط و پيام رسانی آسانتر و راحت تر شوداين است كه روز به روز توانست در جهت نيل
به خواسته اش که  همانا پيشرفت در ابزارهای
ارتباطات و اطلاع رسانی بود تندتر حركت كند تا اينكه توانست ابزارهای نوين را جايگزين
وسايل قبلی خود نمايد.

 

امروزه شاهد اين تحولات چشمگير و حيرت آور ارتباطات مخابراتی
در جوامع جهانی هستيم وجود ارتباطات اينترنت ، ماهواره و بسياری از امكانات مدرن مخابراتی
همه از پيشرفت های تكنولوژی و فن آوريهای مخابراتی خبر می دهند.

 

در تهیه این پروژه سعی براین است که هنر جویان عزیز با مطالعه
آن بتوانند با  مخابرات استان فارس و نحوه عملیات
حسابداری آن و همچنین وظایف  قسمت های مختلف
مالی این شرکت اشنا شوند.  

 

فصل اول

 

( آشنايي كلي با مكان كارآموزي )

 

بخش اول :

 

کلیات

 

تعریف مخابرات

 

     مقصود از مخابرات،
انتقال و ارسال علائم و نوشته ها و تصاویر و صداها و هر گونه اطلاعات دیگر به وسیله
سیم یا بی سیم ویا نور ویا هر رویه الکترو مغناطیسی می باشد.

 

تاریخچه مخابرات ایران

 

       وزارت پست
و تلگراف و تلفن یکی از سازمانها ی بسیارگسترده خدماتی ، فنی و تحقیقاتی و تولیدی دولت
ایران است که از ادغام وزارت پست ،وزارت تلگراف و شرکت تلفن ایران به وجودامده است.
این وزارتخانه با بهره گیری از نیروی دست و اندیشه هزار متخصص، کارشناس ، مهندس ، کارمند
و کارگر با استفاده از دستگاه های پیچیده مکانیکی ، الکتریکی و الکترونیکی، وظایف بسیار
مهم و حساسی را در قالب سازمان و تشکیلات منظم ، در جهت رسیدن به هدف های کمی و کیفی
بر عهده دارد.

 

    وزارت تلگراف
در سال 1255 خورشیدی تاسیس شد ونخستین وزیر آن علی قلی خان هدایت ملقب به مخبر الدوله
بود و وزارت پست در زمان نا صر الدین شاه به سال 1258 خورشیدی تاسیس و مسئولیت آن به
امین الملک سپرده شد . سی یال بعد در سال 1288 وزارت پست با وزارت تلگراف یکی شد.

 

  شرکت تلفن ایران
در سال 1284 خورشیدی تاسیس شد و تا سال 1308 با سرمایه و مدیریت شرکت خصوصی اداره می
شد و وزارت فواید عامد بر آن نظارت داشت . در این سال امور تلفن به موجب تصویب نامه
هیات وزیران به وزارت پست وتلگراف

 

وا گذار شد و وزارت پست وتلگراف و تلفن  تا سیس شد . 
پس از تشکیل وزارت پست و تلگراف و تلفن و توجه بیشتر به امور ارتباطات ، مراکز  پستی و تلگرافی  به تدریج افزایش یافت .

 

تشکیلا ت کنونی :

 

در سالهای اخیر فعالیتها ، وظایف و مسئولیتعای وزارت پست
و تلگراف و تلفن بسیار زیاد شده به طوری که خدمات گسترده آن در روستاهای بسیار کم جمعیت
کشور نیز راه یافته است .

 

  اکنون وزارت پست
و تلگراف و تلفن دارای هفت شاخه معاونت ، شش دفتر و چندین مرکز و شرکت دولتی  است .

 

  معاونان وزیر در
هفت شاخه مدیریت عبارتند از : معاون اداری و مالی ، معاون امور مخابراتی ، معاون امور
پستی ، معاون طرح و برنامه ، معاون امور بین الملل، معاون حقوقی وامور مجلس و معاون
آموزش، تکنولوژی و تمور شرکتها. شش دفتر وزارتی عبارتند از :

 

دفتر وزیر ،دفتر روابط عمومی ، دفتر ارزشیابی و بازرسی ،
دفتر حراست ، دفتر گزینش و دفتر هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری .

 

        شرکتها ،
سازمانها ، مراکز ، موسسات آموزشی و کارخانه جات وا بسته:

 

الف ) شرکتهاومراکز:

 

1.شرکت پست جمهوری اسلامی ایران    

 

2.شرکت مخابرات ایران

 

3.شرکت پست بانک

 

4.شرکت فدلات هواپیمایی پیام

 

5.مرکزسنجش ازراه دورایران

 

6.اداره کل ارتباطات رادیویی

 

ب)موسسات ومراکزآموزشی:

 

1.دانشکده مخابراتی

 

2.مرکزتحقیقات مخابرات ایران

 

3.مرکزآموزش شرکت پست

 

ج)کارخانه جات ومراکزتولیدی وابسته:

 

1.شرکت کارخانه جات مخابراتی ایران

 

2.شرکت صنایع ارتباط راه دور

 

3.شرکت کابلهای شهید قندی

 

4.شرکت طرح وتوسعه تلفن ایران

 

تاریخچه مخابرات در استان فارس

 

            تاریخ
ارتباطات مخابراتی در استان فارس، به حدود یکصد سال پیش می رسد . در آن زمان ،خط تلگرافی
بین تهران و بندر بوشهر توسط کمپانی هند شرقی کشیده شده بود. که از مسیر برازجان ،
کازرون ، شیراز می گذشت و به تهران می رسید . 
در سال 1313 اولین مرکز تلفن مغناطیسی با 80 شماره تلفن در شهر شیراز نصب و
راه اندازی شد این تلفن که از نوع سیستم مغناطیسی بود، ارتباط داخلی مشترکین را فراهم
می نمود و تا سال 1338 به هزار و صد شماره رسید . با زیاد شدن شماره تلفن ها اولین
اداره تلفن خودکارشهری شیراز با نصب اولیه 3000 شماره تلفن شروع به کار نمود .کل شماره
های منصوبه در استان فارس تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی چهل و هفت هزار شماره بود،
که 25000 شماره در شهر شیراز و مابقی در شهرهای جهرم و آباده مشغول به کار بود. با
پیروزی انقلاب اسلامی تحولات عظیمی در سیستمهای مخابراتی صورت گرفت و رشد چشمگیری در
توسعه ارتباطات حاصل شد یکی از تحولات بسیار مهم که در سیستم های مخابراتی صورت گرفت
تبدیل اداره مخابرات استانها به شرکت مخابرات استانها بود که این امردر اجرای  قانون اصلاح ماده 7 قانون تاسیسات  شرکت مخابرات ایران مصوب6/12/1372 وبراساس اساسنامه
واحد شرکت های سهامی مخابرات استان های کشورصورت گرفت تا بر اساس،اساسنامه و مقررات
مربوط به شرکت های دولتی اداره گردند . شرکت مخابرات فارس نیز در اجرای همین بند طی
جلسه ای مورخ اول بهمن1374توسط کمسیون مشترک امور اداری و استخدامی و امور پست و تلگراف
وتلفن تصویب و در تاریخ 4/11/1374به تأیید شورای نگهبان رسید و فعالیت های این شرکت
از تاریخ اول فروردین ماه 1375اغاز گردید.

 

نوع شرکت

 

     شرکت مخابرات
یک شرکت خدماتی می باشد و در حال حاضر 6مدیریت مخابرات شهرستان و 17 اداره مخابرات
را زیر پوشش خود دارد که مستقیما زیر نظر رئیس هیات مدیره و مدیرعامل مخابرات استان
انجام وظیفه نموده ودر امور توسعه ،نگهداری ، مالی و روستایی با معاونت ها و مدیران
مربوط هماهنگ و در ارتباط می باشند.

 

        شخصیت حقوقی

 

 شرکت دارای شخصیت
حقوقی واستقلال مالی است و وابسته به شرکت مخابرات ایران است.

 

مدت شرکت

 

   مدت شرکت از تاریخ
تاسیس نامحدود است.

 

موضوع فعالیت های شرکت

 

     طبق ماده
15 اساسنامه :موضوع فعالیت های شرکت عبارت است از تأسیس و توسعه شبکه و تأسیسات مخابرات
و نگهداری و بهره برداری از ان درقالب تحقق اهداف و برنامه های وزارت ارتباطات و فن
اوری اطلاعات و شرکت های مخابرات ایران و انجام وظایف و اختیارات مقرر در قانون تأسیس
شرکت مخابرات ایران در حوزه استان فارس و همچنین اجرای تکالیف شرکت مخابرات ایران در
مواردی که تفویض اختیارگردیده است می باشد.

 

اساسنامه شرکت

 

      اساسنامه شرکت
های سهامی مخابرات استان های کشور در تاریخ 1/11/1374 به تصویب کمسیون مشترک امور اداری
و استخدامی ،امور پست و تلگراف و نیز مجلس شورای اسلامی رسیده است  و در تاریخ 4/11/74مورد تأیید شورای نگهبان واقع
شده است . همچنین در تاریخ 8/11/74توسط رئیس مجلس شورای اسلامی برای رئیس جمهور ی ارسال
ودر تاریخ 11/11/1374 جهت اجرا به وزارت پست و تلگراف و تلفن ابلاغ گردیده است.

 

 

 

استفاده کنندگان صورت های مالی

 

1-    هیأت مدیره
شرکت

 

2-    مجمع عمومی
شرکت

 

3-    وزارت اقتصاد
ودارایی

 

وضعیت اشتغال شرکت

تغییرات تعداد کارکنان درطی سال به شرح زیر است:

شرح

سال86

سال85

کارکنان شاغل در ابتدای سال   
کارکنان انتقالی ازسایر شرکت های مخابرات
کارکنان استخدامی      
کارکنان بازگشت به کار 
کارکنان انتقالی به سایرشرکت های مخابراتی
کارکنان باز خریدی      
کارکنان بازنشسته،فسق قراردادوفوت شده

2408
16
0
2
(15)
(3)
(156)

2465
12
10
4
(8)
(2)
(83)

 
کارکنان در پایان سال

 
2252

 
2408

 

ارتباط مالی مراکز شرکت های مخابرات با توابع

      در ارتباط مالی توابع با استانها موارد زیر باید ذکر گردد :

1- مبادله هر نوع کالا و سایر عملیات مالی غیر پولی با ارسال برگ های
بدهکار و بستانکارانجام شود .

2- هر ماهه کلیه میزان های ازمایش دفتر کل و دفاتر معین توابع بمرکز
استان ارسال گردد .

3- هر سه ماه یکبار مغایرت های احتمالی موجود بین حسابهای مرکز استان
و توتبع بررسی و حل و فصل گردد .

4- ترتیبی اتخاذ گردد تا طبق یک برنامه زمان بندی شده کلیه اسناد و
صورت حسابهای اسفند ماه توابع حداکثر تا اول اردیبهشت ماه سال بعد به مرکز استان
ارسال گردد تا امکان بررسی و جمع و خرج و تلفیق ان ها با حساب های مرکز استان وجود
داشته و نهایتا در پایان خرداد ماه سال بعد صورت مالی اساسی شرکت را جهت ارائه به
بازرسی قانونی و حسابرسی امکان پذیر گردد.

ارکان شرکت

    1- مجمع عمومی

    2- هیات مدیره ومدیرعامل

    3- بازرس(حسابرس)

مجمع عمومی شرکت

   مجمع عمومی شرکت از اجتماع صاحبان سهام مخابرات به شرح زیر است:

1-    وزیر پست تلگراف و تلفن(رئیس مجمع عمومی)

2-    رئیس هیات مدیره ومدیر عامل شرکت مخابرات ایران(عضومجمع)

3-    اعضای هیات مدیره شرکت مخابرات ایران(اعضای مجمع)

 نکته:در صورتی که هریک از اعضای مجمع عمومی نتواند درجلسات شرکت نمایدمعاون
یا نماینده وی در جلسات شرکت خواهد کرد.

مجمع عمومی شرکت بر دو نوع است

1-    مجمع عمومی عادی

2-    مجمع عمومی فوق العاده

زمان تشکیل مجمع عمومی عادی

     جلساتمجمع عمومی با حضور تمامی اعضاء و يا حداقل يك عضو و دو معاون
رسميت خواهد يافت وكليه تصميمات با اكثر  آرا معتبر خواهدبود.در جلسات يكنفر از
طرف مجمععمومی به سمت منشی جلسه انتخاب خواهد شد. شرکتمكلف است صورت جلسات مجمع عمومی
صاحبان سهام را پس از امضاء بطور منظم حفظنمايد. در مجمع به غير ازآنچه كه در دستور جلسه تعيين شده تصميمی اتخاذ
نخواهد شد. 

     مجمع عمومی عادی در خرداد ماه به دعوت رئيس هيأت مديره و مدير عامل جهت
رسيدگیبه تراز نامه شركت و در بهمن ماه جهت رسيدگی به بودجه شركت تشكيل می ‌گردد و
تا موقعیكه نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه تصميمی اتخاذ نشده بدون احتياج به
دعوت درروزهای بعد جلسه تشكيل و ادامه خواهد يافت.دستور جلسه مجمع عمومی كه از طرف
دعوت كننده تهيه شده است حداقل ده روز قبل ازتاريخ انعقاد جلسه بایدضميمه دعوت
نامه شود و برای اعضای مجمع عمومی فرستادهشود.

زمان تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

     مجمع عموميفوق‌العاده در هر موقع بنا به دعوت رئيس هيأت مديره و مديرعامل
و يا با تقاضای كتبی هر يك از بازرسان از وزير پست و تلگراف و تلفن با ذكر علت و موافقت
وی تشكيلمی ‌گردد. وزير پست و تلگراف و تلفن نيز می ‌تواند رأساً مجمع عمومی فوق‌العاده
رادعوت نمايد. 

 

 

 

این فایل کاملا اصلاح  شده و شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن
اصلی می باشد و با فرمت ( word ) در اختیار شما
قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات : 110

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
گزارش کارورزی حسابداری مرکز مخابرات استان فارس گزارش کارورزی رشته حسابداری گزارش کارورزی گزارش کارآموزی رشته حسابداری دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری گزارش کارآموزی حسابداری مرکز مخابرات گزارش کارآموزی حسابداری مرکز محابرات استان فارس

 • پاورپوینت بررسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

  پاورپوینت بررسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، در قالب pptx و در 21 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهتفاوت گات با WTOمهم ترین اهداف WTOالزامات عضویت…

 • كمپرسور compressor و انواع آن

  انواع کمپرسورهای دینامیکی,تحقیق کمپرسور,دانلود تحقیق کمپرسور,دانلود مقاله کمپرسور,کمپرسور,کمپرسوره,کمپرسور‌های جابجایی,کمپرسورهای جابجایی به طور کلی,کمپرسورهای دینامیکی,کمپرسورهای گریز از مرکز,کمپرسورهای محوری,مقاله کمپرسور,نمودار کمپرسور دانلود كمپرسور compressor و انواع آن دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع كمپرسور compressor و انواع آن،در قالب word و…

 • تحقیق مبلمان

  تحقیق مبلمان مبلمان رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق باموضوع مبلمان،در قالب word و در 35 صفحه، قابل ویرایش، شامل:نور در محيط                                       …

 • رسم تصویر استریوگرافیک بلور هگزاگونال پیرامیدال و عناصر تقارن آن

  آموزش کشیدن تصویر استریوگرافیک,تصاویر استریوگرافیک,تصاویر فرم های کریستالوگرافی,تصویر استریوگرافیک هگزاگونال پیرامیدال,عناصر تقارن هگزاگونال پیرامیدال,هگزاگونال پیرامیدال دانلود رسم تصویر استریوگرافیک بلور هگزاگونال پیرامیدال و عناصر تقارن آن دانلود فایل تمامی حقوق این مجموعه متعلق به محمد کشتکار ذوالقدر بوده و استفاده…

 • تحقیق قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

  تحقیق قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران واسناد بین المللی,دانلود قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران واسناد بین المللی,قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران واسناد بین المللی,مقاله قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران واسناد بین المللی…

 • نقشه طبقات اقلیمی استان کرمانشاه

  انواع اقلیم استان کرمانشاه,شیپ فایل طبقات اقلیمی استان کرمانشاه,نقشه ی انواع اقلیم استان کرمانشاه,نقشه ی طبقات اقلیمی استان کرمانشاه دانلود نقشه طبقات اقلیمی استان کرمانشاه دانلود فایل شیپ فایل طبقات اقلیمی استان کرمانشاه مشخصات سیستم تصویر لایه:   Geographic Coordinate…

 • تحقیق تفسیر سوره آل عمران

  تحقیق تفسیر سوره آل عمران رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : تفسیر سوره آل عمران،قالبندی : wordتعداد صفحات : 18بخشی از متن تحقیق : درس اول: 1- بسم الله الرحمن الرحیم= به نام خداوند بخشنده مهربان2- الم (1)…

 • پاورپوینت تأثیرات گروه بر فرد

  پاورپوینت تأثیرات گروه بر فرد پاورپوینت تأثیرات گروه بر فرد رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع تأثیرات گروه بر فرد، در قالب pptx و در 8 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:شکل گیری خودآگاهیشکل گیری جهت گیری هاگروه جوانقسمتی از…

 • تحقیق روش های طراحی خودکار مدل های آنالوگ

  تحقیق روش های طراحی خودکار مدل های آنالوگ,تحقیق مدل های آنالوگ,دانلود تحقیق مدل های آنالوگ,دانلود مقاله مدل های آنالوگ,روش های طراحی خودکار مدل های آنالوگ,مدل های آنالوگ,مقاله روش های طراحی خودکار مدل های آنالوگ,مقاله مدل های آنالوگ دانلود تحقیق روش…

 • تحقیق نرخ هاى مبادله ارز و نظام پولى بين‏ المللى

  تحقیق نرخ هاى مبادله ارز و نظام پولى بين‏ المللى نرخ هاى مبادله ارز رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع نرخ هاى مبادله ارز و نظام پولى بين‏ المللى،در قالب word و در 48 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهنرخ…

 • پاورپوینت ریخته گری کوبشی

  پاورپوینت آماده مهندسی مواد ریخته گری تحت فشا,پاورپوینت ریخته گری کوبشی,تحقیق ریخته گری کوبشی,دانلود پاورپوینت در مورد ریخته گری کوبشی,دانلود پاورپوینت ریخته گری کوبشی,دانلود تحقیق ریخته گ,دانلود رایگان پاورپوینت ریخته گری کوبشی,ریخته گری کوبشی پاورپوینت ریخته گری کوبشی رفتن به…

 • تحقيق مفاهيم شبكه هاي Bluetooth

  Bluetooth,بلوتوث,تحقيق كامپيوتر,تحقيق مفاهيم شبكه هاي Bluetooth,دانلود تحقيق,شبكه هاي بلوتوث,كارايي بلوتوث,كامپيوتر و آي تي دانلود تحقيق مفاهيم شبكه هاي Bluetooth دانلود فایل Bluetooth بلوتوث (Bluetooth) - شبكه هاي بي سيم صنعتي (Wireless)صنعت IT در جهان از سال ۲۰۰۰ به بعد تحولات…

 • تحقیق تاريخچه زبان و ادب فارسی

  پاورپوینت زبان فارسی,پایان نامه زبان فارسی,پروژه زبان فارسی,تحقیق زبان فارسی,جزوه زبان فارسی,دانلود تح,دستور زبان فارسی,زبان فارسی,زبان فارسی باستان,زبان فارسی دری,زبان فارسی دوم دبیرستان,زبان فارسی کنکور,کتاب زبان فارسی,مقاله زبان فارسی دانلود تحقیق تاريخچه زبان و ادب فارسی دانلود فایل دانلود تحقیق با…

 • تحقیق گسل

  pdf,power point,word,پاورپوینت,پایان نامه گسل,پروژه در مورد گسل,پروژه گسل,تحقی,تحقیق آماده در مورد گسل,تحقیق در مورد گسل,دانلود تحقیق گسل,دانلود رایگان تحقیق گسل,رایگان,رشته جغرافیا,فرمت ورد,گسل,مقاله در مورد گسل,مقاله گسل,ورد تحقیق گسل رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:گسل گسلها عبارت از شکستگيهايي…

 • پرسش نامه استاندارد مدیریت دانش (پاتريك و همكاران)

  پرسش نامه,پرسش نامه آماده مدیریت دانش,پرسش نامه استاندارد مدیریت دانش,پرسش نامه مدیریت دانش,پرسش نامه مستندسازی,پرسشنامه,پرسشنامه آماده مدیریت دانش,پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش,پرسشنامه مدیریت دانش,پرسشنامه مستندسازی,دانلود پرسشنامه دانلود پرسش نامه استاندارد مدیریت دانش (پاتريك و همكاران) دانلود فایل دانلود پرسش نامه استاندارد مدیریت…

 • پاورپوینت معرفی صندوق بین المللی پول

  پاورپوینت معرفی صندوق بین المللی پول رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع معرفی صندوق بین المللی پول،در قالب ppt و در 56 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:تاريخچهاساسنامهاهداف و وظايفتشكيلاتگروه‌ بندي كشورها در صندوق بين‌ المللي پولكشورهاي هم گروه ايرانسیستم…

 • تحقیق زندگینامه نادر شاه افشار

  پروژه زندگینامه نادر شاه افشار,تحقیق در مورد زندگینامه نادر شاه افشار,دانلود تحقیق زندگینامه نادر شاه افشار,دانلود رایگان تحقیق زندگینامه نادر شاه افشار,زندگینامه نادر شاه افشار,مقاله در مورد زندگینامه,مقاله زندگینامه نادر شاه افشار تحقیق زندگینامه نادر شاه افشار رفتن به سایت…

 • تحقیق اصلاحیه های قانون شوراها

  اصلاحیه قانون شوراها,اصلاحیه های قانون شوراها,جزوه قانون شوراها,دانلود اصلاحیه قانون شوراها,دانلود اصلاحیه های قانون شوراها,دانلود قانون شوراها,قانون شوراها,متن اصلاحیه قانون شوراها,متن اصلاحیه های قانون شوراها,متن قانون شوراها دانلود تحقیق اصلاحیه های قانون شوراها دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع اصلاحیه های قانون…

 • پاورپوینت تحلیل آچار در نرم افزار آباکوس

  پاورپوینت تحلیل آچار در نرم افزار آباکوس رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع تحلیل آچار در نرم افزار آباکوس،در قالب pptx  و در 18 اسلاید، قابل ویرایش.توضیحات:نرم‌افزار آباکوس به انگلیسی (ABAQUS)، از جمله نرم‌افزاری‌های قدرتمند مهندسی به کمک…

 • پروژه اینیدم قلع اکسید ITO

  ITO,اینیدم قلع اکسید,پایان نامه پیرامون ITO,پایان نامه رشته برق,تحقیق ITO,تحقیق پیرامون ITO,خواص الکتریکی,دانلود تحقیق ITO,روشهای لایه نشانی ITO,ویژگی های اپتیکی دانلود پروژه اینیدم قلع اکسید ITO دانلود فایل دانلود پروژه اینیدم قلع اکسید ITO، در قالب word و در 106…

 • پاورپوینت شبکه اجتماعی

  اجتماعی,اینترنت,اینستاگرام,تلگرام,شبکه,واتس آپ پاورپوینت شبکه اجتماعی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت باموضوع شبکه اجتماعی،در قالب ppt و در 27 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:تعریف شبکه اجتماعیتاریخچه شبکه‌ اجتماعیآشنایی با شبکه‌های اجتماعی اینترنتی شبکه‌های اجتماعی اینترنتی در دنیاآدرس‌ برخی شبکه‌های اجتماعی اینترنتیشبکه‌های اجتماعی اینترنتی…

 • تحقیق رسوب شناسی

  wor,پایان نامه رسوب شناسی,پروژه در مورد رسوب شناسی,پروژه رسوب شناسی,تحقیق آماده در مورد رسوب شناسی,تحقیق در مورد رسوب شناسی,دانلود تحقیق رسوب شناسی,دانلود رایگان تحقیق رسوب شناسی,رایگان,رسوب شناسی,مقاله در مورد رسوب شناسی,مقاله رسوب شناسی تحقیق رسوب شناسی رفتن به سایت اصلی…

 • طراحی و مونتاژ Radial Engine Assembly در نرم افزارکتیا

  آموزش طراحی با کتیا,آموزش طراحی در کتیا,پروژه آماده کتیا,پروژه طراحی کتیا,دانلود پروژه طراحی کتیا,دانلود پروژه کتیا,طراحی Radial Engine Assembly,طراحی و مونتاژ Radial Engine Assembly در نرم افزارکتیا,کتیا,مونتاژ Radial Engine Assembly دانلود طراحی و مونتاژ Radial Engine Assembly در نرم افزارکتیا…

 • تحقیق بررسي رابطه بين هوش هيجاني و وسواس در بين دختران و پسران مقطع سوم دبيرستان

  هوش هیجانی,وسواس تحقیق بررسي رابطه بين هوش هيجاني و وسواس در بين دختران و پسران مقطع سوم دبيرستان رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  بررسي رابطه بين هوش هيجاني و وسواس در بين دختران و پسران مقطع سوم دبيرستان،در…

 • طراحی فن آوری اکستروژن آلیاژهای آلومینیوم

  آلومینیوم,آلیاژهای,اکستروژن,طراحی,طراحی فن آوری اکستروژن آلیاژهای آلومینیوم,فن آوری دانلود طراحی فن آوری اکستروژن آلیاژهای آلومینیوم دانلود فایل اکستروژن و تاریخچه توسعه ,  روشهای انجام اکستروژن , اکستروژن مستقیم و غیر مستقیم , اکستروژن بیلت به بیلت اکستروژن هیدرواستاتیک و اکستروژن قطعات…

 • فرهنگ دعا

  آداب دعا کردن,انواع فرهنگ دعا کردن,فرهنگ دعا کردن دانلود فرهنگ دعا دانلود فایل فهرست مطالب : مقدمه طرح تحقیق معنی دعا فواید دعا از سخنان ائمه ی معصومین علیه السلام سخنان ائمه ی معصومین (ع) راجع به دعا کتب معتبر…

 • پاورپوینت صنایع چوب

  پاورپوینت صنایع چوب صنایع چوب ایران رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع صنایع چوب،در قالب ppt و در 66 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:دانسیته : Densityدانستیه همون چگالی هست همون جرم ویژه هست و واحدش گرم بر…

 • تحقیق دستگاه پوز (pos)

  آموزش استفاده از دستگاه پوز,انواع دستگاه ک,پروژه دستگاه پوز,پوز چیست,تحقیق درباره دستگاه pos,تحقیق درباره دستگاه پوز,تحقیق درباره دستگاه کارتخوان,دستگاه pos,دستگاه پوز,دستگاه پوز به انگلیسی,دستگاه پوز سیار,دستگاه پوز همراه,دستگاه کارتخوان دانلود تحقیق دستگاه پوز (pos) دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع…

 • گزارش کارآموزی حسابداری در كارخانه فرآورده هاي لبني كلات (لبنوش)

  گزارش کارآموزی حسابداری در كارخانه فرآورده هاي لبني كلات (لبنوش) گزارش کارآموزی حسابداری رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در كارخانه فرآورده هاي لبني كلات (لبنوش)،در قالب word و در 31 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهکلیات در رابطه با…

 • تحقیق کلماتی که کسب و کار شما را نجات خواهد داد

  اصول کارآفرینی,اصول مدیریت بازرگانی,اصول مدیریت کسب و کار,بهبود وضعیت کسب و کار,مدیریت کسب و کار,نجات کسب و کار,نکات مدیریت کسب,نکاتی در کارآفرینی,نکاتی در کسب و کار دانلود تحقیق کلماتی که کسب و کار شما را نجات خواهد داد دانلود فایل…

 • جزوه آموزشی انتقال مومنتوم

  انتقال مومنتوم,انتقال مومنتوم چیست,انتقال مومنتوم مولوکولی,تعریف انتقال مومنتوم,جزوه آزمون دکترای انتقال مومنتوم,جزوه انتقال مومنتوم,جزوه انتقال مومنتوم کنکور,جزوه انتقال مومنتوم کنکور دکتری,دانلود جزوه انتقال مومنتوم,کتاب انتقال مومنتوم دانلود جزوه آموزشی انتقال مومنتوم دانلود فایل دانلود جزوه آموزشی انتقال مومنتوم،در قالب pdf…

 • پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی

  پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی,پرسشنامه رایگان یادگیری خودتنظیمی,پرسشنامه یادگیری خودتنظیم,پرسشنامه یادگیری خودتنظیم بوفارد,پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی,پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی بوفارد,دانلود پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی دانلود پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی دانلود فایل دانلود پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی،در قالب word و در 4 صفحه، قابل ویرایش، شامل:توضیحاتضریب روایی…

 • طرح توجیهی تولید پارچه کش باف

  امکان سنجی تولید پارچه کشباف,برآورد هزینه تولید پارچه کشباف,دانلود طرح توجیهی تولید پارچه کشباف,راه اندازی تولید پارچه کشباف,طرح توجیهی تولید پارچه کشباف,طرح راه اندازی توليد پارچه کشباف,طرح کسب و کار تولید پارچه کشباف,کارآفرینی تولید پارچه کشباف دانلود طرح توجیهی تولید…

 • تحقیق ترس وسواسی یا هراس خاص

  آشنایی با ترس وسواسی,اختلال هراس خاص,پاورپوینت ترس وسواسی,پایان نامه ترس وسواسی,تحقیق ترس وسواسی,ترس وسواسی,ترس وسواسی چیست,درمان ترس وسواسی,معرفی ترس وسواسی,مقاله ترس وسواسی,هراس خاص دانلود تحقیق ترس وسواسی یا هراس خاص دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع ترس وسواسی یا هراس…

 • تحقیق نظريه‌ هاي گرسنگي و تشنگي

  پایان نامه پیرامون گرسنگي و تشنگي,پروژه گرسنگي و تشنگي,تحقیق در مورد گرسنگي و تشنگي,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی گرسنگي و تشنگي,تحقیق گرسنگي و تشنگي,دانلود تحقیق گرسنگي و تشنگي,مقاله گرسنگي و تشنگي تحقیق نظريه‌ هاي گرسنگي و تشنگي رفتن به سایت اصلی بخشی…