رشد اقتصاد ملي دانائي محور در تعامل با اقتصاد جهاني

رشد اقتصاد ملي دانائي محور در تعامل با اقتصاد جهاني
رشد اقتصاد ملي

رفتن به سایت اصلی

مشخصات فایل:تحقیق رشد اقتصاد ملي دانائي محور  در تعامل با اقتصاد جهانيقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 322بخشی از متن تحقیق:به
منظور ايجاد ثبات در ميزان استفاده از عوايد ارزي حاصل از نفت در برنامه
چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبديل
دارايي‌هاي حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه‌گذاري و فراهم
كردن امكان تحقق فعاليتهاي پيش‌بيني شده در برنامه، دولت مكلف است با ايجاد
«حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت» اقدامهاي زير را معمول دارد:الف)
از سال 1384 مازاد عوايد حاصل از نفت نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در جدول
شماره (8) اين قانون در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي
ايران تحت عنوان «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت» نگهداري مي‌شود.ب)
معادل مانده «حساب ذخيره ارزي حاصل از عواید نفت خام» موضوع ماده (60)
«قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن» در پايان سال 1383 و همچنين مانده مطالبات
دولت از اشخاص ناشي از تسهيلات اعطايي از محل موجودي حساب ياد شده در
ابتداي سال 1384 از طريق شبكه بانكي به «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد
نفت» واريز مي‌گردد.ج)
استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي براي تأمين مصارف بودجه عمومي دولت صرفاً
در صورت كاهش عوايد ارزي حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره 8 اين
قانون و عدم امكان تأمين اعتبارات مصوب از محل ساير منابع درآمدهاي عمومي و
واگذاري دارائي‌هاي مالي مجاز خواهد بود. در چنين صورتي، دولت مي‌تواند در
فواصل زماني سه ماهه از موجودي حساب ذخيره ارزي پرداخت نمايد. معادل ريالي
اين وجوه به حساب در آمد عمومي دولت واريز مي‌گردد. استفاده از حساب ذخيره
ارزي براي تأمين كسري ناشي از عوايد غيرنفتي بودجه عمومي ممنوع است.د)
به دولت اجازه داده مي‌شود حداكثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودي
حساب ذخيره ارزي براي سرمايه‌گذاري و تأمين بخشي از اعتبار مورد نياز
طرح‌هاي توليدي و كار آفريني صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل، خدمات (از
جمله گردشگري و ….)، فن‌آوري و اطلاعات و خدمات فني-مهندسي بخش
‌غير‌دولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تأييد وزارتخانه‌هاي تخصصي
ذيربط رسيده است از طريق شبكه بانكي داخلي و بانك‌هاي ايراني خارج از كشور
به صورت تسهيلات با تضمين كافي استفاده نمايد.هـ)
حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي به بخش
‌غير‌دولتي در اختيار بانك كشاورزي قرار مي‌گيرد تا به صورت ارزي ريالي جهت
سرمايه‌گذاري در طرحهاي موجه بخش كشاورزي و سرمايه در گردش طرحهايي كه با
هدف توسعه صادرات انجام مي‌شود توسط بانك كشاورزي در اختيار بخش غيردولتي
قرار گيرد.اصل و سود اين تسهيلات به صورت ارزي به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌گردد.و) استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي موضوع اين ماده صرفاً در قالب بودجه‌هاي سنواتي مجاز خواهد بود.ز)
آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور،
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و قبل
از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.ماده 2:به منظور برقراري انضباط مالي و بودجه‌اي در طي سالهاي برنامه:الف)
دولت مكلف است سهم اعتبارات هزينه‌اي تأمين شده از محل درآمدهاي غير نفتي
دولت را به گونه‌اي افزايش دهد كه تا پايان برنامه چهارم، اعتبارات
هزينه‌اي دولت به طور كامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي
غيرنفتي تأمين گردد.ب) تأمين كسري بودجه از طريق استقراض از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سيستم بانكي ممنوع مي‌باشد.ماده 3: [1]قيمت
فروش بنزين، نفت‌گاز، نفت‌سفيد، نفت‌كوره و ساير فرآورده‌هاي نفتي، گاز،
برق و آب، همچنين نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستي در سال
اول برنامه‌چهارم، قيمتهاي پايان شهريور 1383 خواهدبود. براي سالهاي بعدي
برنامة چهارم، تغيير در قيمت كالاها و خدمات مزبور طي لوايحي كه حداكثر تا
اول شهريور هر سال تقديم مي‌شود، پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي
مي‌رسد.پيشنهاد هر قيمتي مي‌بايد همراه با توجيه اقتصادي، اجتماعي باشد.تبصره 1: ساير دريافتي‌هاي مرتبط از جمله حق اشتراك، حق انشعاب، ديماند، عوارض و … مشمول اين حكم مي‌باشند.تبصره
2: دولت مكلف است تا پايان سال دوم برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و
فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ضمن اتخاذ تمهيدات لازم براي كاهش مصرف
فرآورده‌هاي نفتي و افزايش ظرفيت حمل و نقل عمومي، نياز داخلي به
فرآورده‌هاي نفتي را از محل توليدات پالايشگاه‌هاي داخل كشور و با
فرآورده‌هاي جايگزين توليد داخل، تأمين نمايد. صنايع خودروسازي و ساير
كارخانجات مرتبط مكلف به برنامه‌ريزي جهت كاهش مصرف حاملهاي انرژي و يا
سازگار ساختن محصولات خود با فرآورده‌هاي جايگزين، مانند گاز طبيعي فشرده
در خودروها مي‌باشند. دولت مكلف است سازوكار لازم را براي حمايت از اجراي
اين تبصره فراهم ساخته و بودجه مورد نياز را براي حمايت از تغييرات ياد شده
در بودجه ساليانه پيش‌بيني نمايد.تبصره
3: دولت مكلف است تا پايان سال 1383 گزارش مربوط به اجراي وظيفه مندرج در
ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي
ايران مصوب 17/1/1379 براي افرايش بهره‌وري و كاهش هزينه‌ها را تهيه و
تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.تبصره
4: به منظور كاهش مصارف غيرضرور و صرفه‌جويي در مصرف برق و گاز، به
شركتهاي برق و گاز اجازه داده مي‌شود از مصرف‌كنندگان غيرتوليدي با مصارف
بالاتر از الگوي مصرف، جريمه مقطوع دريافت و به درآمد عمومي در خزانه واريز
نمايند. دولت سقفهاي الگوي مصرف و ميزان جريمه مذكور را هر سال ضمن
تبصره‌هاي لايحه بودجه به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد مي‌نمايد.تبصره
5: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق شبكه‌هاي سراسري و
استاني خود نسبت به تنوير افكار عمومي درخصوص ضرورت اعمال مصرف بهينه در
مصاديق ماده واحده اقدام و گزارش عملكرد خود را ماهانه به كميسيونهاي
برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.تبصره
6: آئين‌نامه اجرايي اين ماده واحده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
كشور با همكاري دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط تهيه و حداكثر ظرف دو ماه از زمان
ابلاغ به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.تبصره 7: احكام مغاير با اين ماده واحده در موارد آتي اين قانون لغو مي‌گردد.ماده 4:برقراري
هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت از پرداخت ماليات (اعم از مستقيم يا
غير‌مستقيم) و حقوق ورودي علاوه بر آنچه كه در قوانين مربوطه تصويب شده است
براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون
در طي سالهاي اين برنامه ممنوع مي‌باشد.ماده 5:به منظور تحقق اهداف و شاخصهاي كمي مربوط به ارتقاء بهره‌وري كل عوامل توليد مندرج در جدول شماره 2-2 (بخش هفتم اين قانون):الف)
تمام دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مكلفند در تدوين اسناد ملي، بخشي،
استاني و ويژه سهم ارتقاء بهره‌وري كل عوامل توليد در رشد توليد مربوطه را
تعيين كرده و الزامات و راه‌كارهاي لازم براي تحقق آنها را براي تحول كشور
از يك اقتصاد نهاده محور به يك اقتصاد بهره‌ور محور با توجه به محورهاي زير
مشخص نمايند بطوريكه سهم بهره‌وري كل عوامل در رشد توليد ناخالص داخلي
حداقل به سي و يك و سه دهم (3/31) درصد برسد:1-
هدف‌گذاريهاي هر بخش و زيربخش با شاخصهاي ستانده به نهاده مشخص گردد
بطوريكه متوسط رشد سالانه بهره‌وري نيروي كار، سرمايه و كل عوامل توليد به
مقادير حداقل 5/3 ،1 و 5/2 درصد برسد.2-
سهم رشد بهره‌وري كل عوامل و اهداف بهره‌وري نيروي كار، سرمايه بخشها و
زيربخشهاي كشور بر اساس همكاري دستگاههاي اجرائي كشور و انجمن‌هاي علمي و
صنفي مربوطه و توافق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين ميگردد.ب)
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است نسبت به بررسي عملكرد
دستگاه‌هاي اجرائي در زمينه شاخصهاي بهره‌وري و رتبه‌بندي دستگاههاي اجرايي
اقدام نموده و تخصيص منابع مالي برنامه چهارم توسعه و بودجه‌هاي سنواتي را
با توجه به برآوردهاي مربوطه به ارتقاي بهره‌وري كل عوامل توليد و همچنين
ميزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام نظارتي فعاليتها، عمليات و عملكرد
مديران و مسئولين را بر اساس ارزيابي بهره‌وري متمركز نمايد.ج)
به منظور تشويق واحدهاي صنعتي، كشاورزي، خدماتي دولتي و ‌غير‌دولتي و در
راستاي ارتقاي بهره‌وري با رويكرد ارتقاي كيفيت توليدات و خدمات و تحقق
راهبردهاي بهره‌وري در برنامه، به دولت اجازه داده مي‌شود جايزه ملي
بهره‌وري را با استفاده از الگوهاي تعالي سازماني طراحي و توسط سازمان ملي
بهره‌وري ايران طي سالهاي برنامه چهارم به واحدهاي بهره‌ور در سطوح مختلف
اهدا نمايد …

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
رشد اقتصاد ملي تحقیق در مورد رشد اقتصاد ملي دانلود تحقیق رشد اقتصاد ملي دانلود رایگان تحقیق رشد اقتصاد ملي پروژه رشد اقتصاد ملي مقاله رشد اقتصاد ملي تحقیق حسابداری در مورد رشد اقتصاد ملي پروژه در مورد رشد اقتصاد ملي پایان نامه حسابدار

 • جزوه آموزشی انواع سازه های فضاکار و کاربرد آن ها در معماری

  پاورپوینت سازه های فضاکار,تحقیق سازه های فضاکار,تحقیق سازه های فضایی,سازه های فضاکار,سازه های فضاکار ppt,سازه های فضاکار تاشو,سازه های فضاکار هموند پارسه,سازه های فضایی,سازه های فضایی ایران,مقاله سازه های فضاکار,مقاله سازه های فضایی دانلود جزوه آموزشی انواع سازه های فضاکار…

 • تحقیق مالکیت فکری و اهمیت آن

  پایان نامه حقوق مالکیت فکری,پایان نامه مالکیت فکری,تحقیق درباره مالکیت فکری,تحقیق مالکیت فکری,مالکیت فکری,مالکیت فکری ایران,مالکیت فکری چیست,مالکیت فکری در ایران,مالکیت فکری و ثبت اختراع,مالکیت فکری و معنوی,مقاله مالکیت فکری دانلود تحقیق مالکیت فکری و اهمیت آن دانلود فایل دانلود…

 • تحقیق تحليل محتوا

  انتخاب قواعد شمارش,تحقیق تحلیل محتوا,تحلیل محتوا تحقیق تحليل محتوا رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  تحليل محتوا،در قالب word و در 17 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:روش تحليل در ميان روش هاي تحقيق به عنوان يك روش ارزشمند…

 • پاورپوینت آموزش درس دوازدهم کتاب مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی (سفری به تخت جمشید 1)

  پاورپوینت آموزش درس دوازدهم کتاب مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی (سفری به تخت جمشید 1) درس دوازدهم کتاب مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت آموزش درس دوازدهم کتاب مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی (سفری به تخت جمشید 1)،در…

 • نقشه ی بخش های شهرستان ماسال

  استان گیلان,بخش های شهرستان ماسال,شیپ فایل بخش های شهرستان ماسال,شیپ فایل بخش های شهرستانها,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان ماسال,نقشه ی بخش ها,نقشه ی بخش های شهرستان ماسال,نقشه ی بخش های شهرستانها,نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان ماسال…

 • تحقیق فرهنگ و اقتصاد

  ارتباط فرهنگ و اقتصاد,پایان نامه فرهنگ و اقتصاد,تحقیق فرهنگ و اقتصاد,تحقیق فرهنگ و اقتصاد مقاومتی,رابطه فرهنگ و اقتصاد,فرهنگ و اقتصاد,فرهنگ و اقتصاد اسلامی,فرهنگ و اقتصاد پیغامی,فرهنگ و اقتصاد مقاومتی,مقاله فرهنگ و اقتص,مقاله فرهنگ و اقتصاد دانلود تحقیق فرهنگ و اقتصاد…

 • پاورپوینت گروه ها و تيم هاي كاري

  پاورپوینت تيم هاي كاري,پایان نامه تيم هاي كاري,پروژه تيم هاي كاري,تحقیق تيم هاي كاري,تيم هاي كاري,تيم هاي كاري خودگردان,تيم هاي كاري در سازمان,تيم هاي كاري دررفتار سازمانی,گروه های كاري,گروه های كاري خودگردان,مقاله تيم هاي كاري دانلود پاورپوینت گروه ها و…

 • پاورپوینت فصل سوم کتاب تئوری حسابداری مالی اسکات ترجمه پارسائیان

  پاورپوینت فصل سوم کتاب تئوری حسابداری مالی اسکات ترجمه پارسائیان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب تئوری حسابداری مالی اسکات ترجمه پارسائیان با موضوع اطلاعاتی که برای تصمیم گیری سودمندند: گزارشات مالی، در قالب pptx و در…

 • تحقیق مصرف مواد مخدر در ايران

  پایان نامه پیرامون مواد مخدر,پروژه مواد مخدر,تحقیق در مورد مواد مخدر,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی مواد مخدر,تحقیق مواد مخدر,دانلود تحقیق مواد مخدر,مقاله مواد مخدر تحقیق مصرف مواد مخدر در ايران رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:بشر از هفت هزار سال…

 • پاورپوینت مبانی ساختار حرکت شناسی

  پاورپوینت مبانی ساختار حرکت شناسی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع مبانی ساختار حرکت شناسی،در قالب ppt و در 131 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:Kinesiology & Body MechanicsWho needs Kinesiology?Why KinesiologyReference positionsAnatomical directional terminologyBody regionsPlanes of MotionCardinal planes of motionDiagonal…

 • تحقیق روش های مختلف آبیاری

  تحقیق روش های مختلف آبیاری روشهای مختلف آبیاری رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع روش های مختلف آبیاری،در قالبword و در 22 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مختصري درباره تاريخچه آبياري روش كار دستگاه هاي آبياري تحت فشار روش ها و دستگاه هاي…

 • تحقیق بررسي برهان وجوب و امكان

  آشنایی با برهان وجوب و امكان,اثبات برهان وجوب و امكان,اصول برهان وجوب و امكان,بررسی برهان وجوب و امكان,برهان وجوب و امكان,برهان وجوب و امكان چیست,پایان نامه برهان وجوب و امكان,تحقیق برهان وجوب و امكان,مقاله برهان وجوب و امكان دانلود تحقیق…

 • تحقیق مسئوليت مدني و كيفري مديران در شركتهاي سهامي

  انواع مسئولیتهای مدنی مدیران و مدیرعامل,تفاوت مسئوليتمدني و كيفري,دانلود مقاله مسئوليت مدني و كيفري,مسئول,مسئوليت مدني و كيفري در حقوق,مسئولیت عادی,مسئولیت های مدنی مدیران و مدیرعامل,مقاله سركتهاي سهامي,مقاله مسئوليت كيفري,مقاله مسئوليت مدني دانلود تحقیق مسئوليت مدني و كيفري مديران در شركتهاي…

 • پاورپوینت درس چهارم علوم اجتماعی پایه نهم (آب فراوان، هوای پاک)

  پاورپوینت درس چهارم علوم اجتماعی پایه نهم (آب فراوان، هوای پاک) درس چهارم علوم اجتماعی پایه نهم رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت درس چهارم علوم اجتماعی پایه نهم با موضوع آب فراوان، هوای پاک،در قالب ppt و در 32…

 • تحقیق انتخابات مجلس و حق حاکمیت ملت

  انتخابات مجلس,انتخابات مجلس 94,انتخابات مجلس خبرگان,انتخابات مجلس دهم,پایان نامه انتخابات مجلس,پایان نامه در مورد انتخابات مجلس,تحقیق انتخابات مجلس,تحقیق در مورد انتخابات مجلس,مقاله انتخابات مجلس,مقاله در مورد انتخابات مجلس دانلود تحقیق انتخابات مجلس و حق حاکمیت ملت دانلود فایل دانلود تحقیق…

 • دانلود طرح توجیهی مهد کودک

  BP مهد کودک,Business Plan مهد کودک,امکان سنجی مهد کودک,دانلود طرح توجیهی مهد کودک,طرح تجاری مهد کودک,طرح توجیهی پیرامون مهد کودک,طرح توجیهی مهد کودک,طرح کارآفرینی مهد کودک,طرح کسب و کار مهد کودک,کارآفرینی مهد کودک دانلود دانلود طرح توجیهی مهد کودک دانلود…

 • تحقیق چگونگي تنظيم قرارداد اجاره واحدهاي مسكوني و نحوه تخليه آن ها

  تحقیق چگونگي تنظيم قرارداد اجاره واحدهاي مسكوني و نحوه تخليه آن ها تنظيم قرارداد اجاره واحدهاي مسكوني رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق چگونگي تنظيم قرارداد اجاره واحدهاي مسكوني و نحوه تخليه آن هاقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد…

 • تحقیق خاستگاه و زمان پیدایی تعزیه خوانی

  پایان نامه تعزیه خوانی,تحقیق تعزیه خوانی,تحقیق در مورد تعزیه خوانی,تحقیق درباره تعزیه خوانی,تعزیه خوانی,تعزیه خوانی ترکی,تعزیه خوانی خوانسار,تعزیه خوانی لرها,دانلود تحقیق تعزیه خوان,مقاله تعزیه خوانی,مقاله در مورد تعزیه خوانی,مقاله درباره تعزیه خوانی دانلود تحقیق خاستگاه و زمان پیدایی تعزیه خوانی…

 • تحقیق ماشین های خانكشی

  تحقیق ماشین های خانكشی رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق با موضوع ماشین های خانكشی،در قالب word و در 29 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:خانكشی نوعی عملیات براده برداری تولیدی و فرآیندی منحصربه فرد با كارایی بسیار بالا است…

 • تحقیق پیوند یونی

  wor,پایان نامه پیوند یونی,پروژه پیوند یونی,پروژه در مورد پیوند یونی,پیوند یونی,تحقیق آماده در مورد پیوند یونی,تحقیق در مورد پیوند یونی,دانلود تحقیق پیوند یونی,دانلود رایگان تحقیق پیوند یونی,رایگان,مقاله پیوند یونی,مقاله در مورد پیوند یونی تحقیق پیوند یونی رفتن به سایت اصلی…

 • پاورپوینت تاریخچه پزشکی قانونی

  بخش های تشخیصی پاراکلینیک,پاورپوینت تاریخچه پزشکی قانونی,تاریخچه در ایران جدید,تاریخچه در ایران قدیم,تاریخچه درجهان,تعريف پزشكي قانوني,عوامل تشكيل دهنده جرم,ويژگي هاي لازم براي شاغلين حرف پزشكي پاورپوینت تاریخچه پزشکی قانونی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت تاریخچه پزشکی قانونیقالب بندی:…

 • پاورپوینت فرهنگ و تأثیر آن در ارتقاء سلامت

  پاورپوینت فرهنگ و تأثیر آن در ارتقاء سلامت رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع فرهنگ و تأثیر آن در ارتقاء سلامت، در قالب ppt و در 25 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:عناصر تشکیل دهنده فرهنگانواع فرهنگاصطلاحات متداول در فرهنگپیشرفت…

 • بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی

  دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی,عوامل اجتماعی شدن,مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه دانلود بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی دانلود فایل فهرست مطالب :…

 • متر طراحی شده در سالیدورک و کتیا

  Catia,SOLIDWORKS,پروژه سالیدورک,پروژه کتیا,پروژه نقشه کشی صنعتی,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,نقشه های اجرایی متر,نقشه های اجرایی متر طراحی شده در سالیدورک دانلود متر طراحی شده در سالیدورک و کتیا دانلود فایل متر طراحی شده در سالیدورک و…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان لارستان (واقع در استان فارس)

  استان فارس,شهرستان لارستان,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان لارستان (واقع در استان فارس) دانلود فایل 1. این…

 • گزارش کارآموزی رشته برق صنعتی در اداره برق منطقه اي كوار

  دانلود رایگان گزارش کارآموزی رشته برق صنعتی,دانلود گزارش کارآموزی برق صنعتی,دانلود گزارش کارآموزی رشته برق صنعتی,گزارش کار کارآموزی رشته برق صنعتی,گزارش کارآموزی برق صنعتی,گزارش کارآموزی رشته برق صنعتی,گزارش کارآموزی رشته برق صنعتی رایگان گزارش کارآموزی رشته برق صنعتی در اداره…

 • جزوه آموزشی تغذیه دام و طیور

  جزوه اصول تغذیه دام و طیور,جزوه اصول تغذیه دام و طیور رشته دامپروی,جزوه اصول تغذیه دام و طیور گرایش تغذیه دام,جزوه تغذیه دام و طیور,جزوه تغذیه دام و طیور رشته دامپروی,جزوه تغذیه دام و طیور گرایش تغدیه دام,دانلود جز,دانلود جزوه…

 • گزارش کارآموزی مطالعه و طراحي پل در شرکت مهندسین مشاور راه

  دانلود گزارش کارآموزی احداث پل,دانلود گزارش کارآموزی پل,دانلود گزارش کارآموزی ساخت پل,دانلود گزارش کارآموزی طراحی پل,گزارش کارآموزی احداث پل,گزارش کارآموزی پل,گزارش کارآموزی پل سازی,گزارش کارآموزی ساخت پل,گزارش کارآموزی طراحی پل دانلود گزارش کارآموزی مطالعه و طراحي پل در شرکت مهندسین…

 • جزوه هیدرولوژی آب های زیرزمینی

  جزوه هیدرولوژی آب های زیرزمینی جزوه هیدرولوژی آب های زیرزمینی رفتن به سایت اصلی دانلود جزوه هیدرولوژی آب های زیرزمینی،در قالب pdf و در 92 صفحه.توضیحات:این جزوه مربوط به درس هیدرولوژی آب های زیرزمینی دکتر باغوند استاد دانشگاه تهران می…

 • تحقیق بررسی اهميت‌ و جايگاه‌ مطالعه‌ در زندگی

  تحقیق بررسی اهميت‌ و جايگاه‌ مطالعه‌ در زندگی تحقیق اهميت‌ و جايگاه‌ مطالعه‌ رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق بررسی اهميت‌ و جايگاه‌ مطالعه‌ در زندگیقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 28بخشی از متن تحقیق:اهميت‌ و جايگاه‌ مطالعه‌قرآن‌…

 • نقشه زمین شناسی شهرستان اندیمشک

  شیپ فایل زمین شناسی شهرستان اندیمشک,شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان املش,شیپ فایل سازندهای شهرستان اندیمشک,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان اندیمشک,نقشه زمین شناسی شهرستان اندیمشک,نقشه سازندهای شهرستان اندیمشک,نقشه لیتولوژی شهرستان اندیمشک دانلود نقشه زمین شناسی شهرستان اندیمشک دانلود فایل دانلود شیپ فایل…

 • پلان اماده اتوکد - پلان ساختمان 6 طبقه

  پلان اماده اتوکد,پلان ساختمان 6 طبقه,همراه با تمام جزییات اجرایی دانلود پلان اماده اتوکد - پلان ساختمان 6 طبقه دانلود فایل پلان اماده اتوکد - پلان ساختمان 6 طبقههمراه با تمام جزییات اجرایی   من می خواهم این فایل را…

 • آز مكانيك خاك

  آزمایش مكانيك خاك,الك,دانه بندي,دانه بندی خاك,دستگاه لرزاننده دانلود آز مكانيك خاك دانلود فایل  آزمكانيك خاكموضوع: آزمايش دانه بندي خاكوسايل مورد نياز: 2000 گرم شن- ترازو- الكهاي دسته بندي شده- دستگاه لرزاننده.نحوه انجام كار: ابتدا 2000 گرم شني را توسط ترازوي…

 • پاورپوینت نقش معلم در مدرسه

  نقش تربیتی معلم در مدرسه,نقش شورای معلمان در مدرسه,نقش مدرسه و معلم در بهداشت روانی کودکان,نقش معلم در مدارس,نقش معلم در مدرسه,نقش معلم در مدرسه ابتدایی,نقش معلم در مدرسه چیست,نقش معلم در مدرسه هوشمند,نقش معلمان در مدرسه دانلود پاورپوینت نقش…

 • تحقیق رابطه بین وزن کودک در هنگام تولد و سن مادر

  بررسی رابطه وزن کودک در هنگام تولد و سن مادر,پایان نامه وزن کودک در هنگام تولد,تحقیق وزن کودک در هنگام تولد,رابطه بین وزن کودک در هنگام تولد و سن مادر,مقاله وزن کودک در هنگام تولد,وزن کودک در هنگام تولد,وزن کودک…