دانلود گزارش کارآموزی شرکت بیسکویت

بیسکویت و آدامس شرکت پارس مینو,پروژه گزارش کارآموزی بیسکویت و آدامس شرکت پارس مینو,خرید گزارش کارآموزی بیسکویت و آدامس شرکت پارس مینو,دانل,شرکت پارس مینو,کارآموزی بیسکویت و آدامس شرکت پارس مینو,گزارش کارورزی بیسکویت و آدامس شرکت پارس مینو
دانلود دانلود گزارش کارآموزی شرکت بیسکویت

دانلود فایل

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می
کنید اشاره شده است :

 

عنوان                                                             
صفحه    

فصل اول    

 

  
مقدمه————————————————-  5      

 

  
تاریخچه محصولات—————————————-9      

 

  
تاریخچه کارخانه—————————————- 10    

 

ظرفیت تولید——————————————-
11      

 

       

 

 

 

 
فصل دوم             

 

  
مواد اولیه مورد استفاده———————————12

 

 
کنترل کیفیت آنها—————————————-17

 

  
فصل سوم      

 

 
تجهیزات و ماشین آلات و نحوه قرار گیری آنها در           

 

خطوط مختلف تولید——————————————
31

 

  
سیستم شستشو و تصفیه فاضلاب—————————–32

 

 

 

 
فصل جهارم

 

  
تجهیزات آزمایشگاهی———————————–33

 

 
انواع مختلف آزمایشات————————————63       

 

 استانداردها——————————————–  136

 

 

 

 
فصل پنجم

 

 نتیجه گیری——————————————–
166           

 

 انتقادات————————————————167

 

 
پیشنهادات———————————————-168

 

 

 

 فصل ششم    

 

 
منابع و مراجع——————————————– 169

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

 

مقدمه

 

  
غلات

 

غلاتدر واقع گونه ای از خانواده گندمیان
(گرامینه ها)هستند که گیاهان علفی تک لپه ای بوده و دانه های ریز آنها، مصرف خوراکی
دارد. غلاتگیاهانی یک ساله هستند، یعنی چرخه ی زندگی خود را در یک فصل زراعی به پایان
میرسانند.

 

گونه های سردسیری غلات (گندم، جو و چاودار)
در فصلپاییزو اوایلبهارکشت شده و در اواسط تا اواخرتابستانهم برداشت می شوند. گونه
هایگرمسیری غلات (برنج، ذرت، ذرت خوشه ای و ارزن) نیز با توجه به شرایط آب و هوایی
دراواخر بهار یا اوایل تابستان کشت شده و اواخر تابستان یا اوایل پاییز هم برداشت میشوند.

 

 

 

 

 

انواع غلات

 

·    
گندم: بهآبوهوای خنک در فصل رشد، آب و هوای گرم و خشک در فصل برداشت نیاز دارد.

 

·    
برنج: آبیاریوبارندگی در کشت این گیاه ضروری است. میانگین دما در 4 تا 6 ماه
از فصل زراعی باید21 درجه سانتی گراد یا بالاتر باشد.

 

·    
ذرت: به آب و هوای گرم بارطوبت کافی نیازمند است. این گیاه معمولاً در آمریکای
شمالی و جنوبی و همچنینآفریقا کشت می شود.

 

·    
جو: به آب و هوای خنک در فصل رشد نیاز دارد. جو مطمئن ترین غلات در شرایط شوری
خاک،خشکی یا سرمایزمستاناست. جو در زمین هایی که گندم قادربه رشد در آنها نیست هم پرورش
می یابد.

 

·    
ارزن: از پر محصول ترین غلات در شرایط خشکاست و در خاک های غیر حاصلخیز هم رشد
می کند. این ماده در آسیا و آفریقا، مادهغذایی مهمی برای انسان و دام می باشد.

 

·    
جو دوسر: سابقاً خوراک اصلی مردماسکاتلندمحسوب می شد. در سراسر دنیا از اینماده
غذایی به عنوان خوراک دام هم استفاده می نمودند.

 

·    
چاوداریا گندم سیاه: از سازگارترین غلاتنسبت به شرایط سخت آب و هوایی است. در
آب و هوای سرد کشت می شود.

 

 

اهمیت امروزی غلات

 

در بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی،
بیش از 80درصد غذای مردم از غلات تأمین می گردد. سهم غلات درغذایمردمان اروپایی 45
تا 55درصد بوده و در ایالات متحده آمریکا تقریباً 20 تا 30 درصد می باشد.

 

امروزهنزدیک به 70 درصد سطح زیر کشت یک
میلیارد هکتاری جهان راغلاتاشغال نمودهاند. تقریباً نیمی از کل نیازهای غذایی انسان
به ویژه در آسیا به طور مستقیم ازغلات تأمین می گردد.

 

همچنین تولید غلاتدر مقایسه با دیگر فراورده
های غذایی ازجملهگوشت،تخم مرغ،شیرو… بسیار بیشتر است. تولید سالانه غلات در جهان،
بیش ازیک میلیارد و هفتصدمیلیون تنمی باشد. گندم،برنجوذرتسه محصول مهم هستند که هرکدام
تقریباً یک چهارم تولید سالانه غلات را تشکیل می دهند.

 

برنج، غذایعمده و روزمره مردم نواحی گرم
و مرطوب است. این غله معمولاً در زمین هایی تولید میشود که بتوان آنها را در برخی فصول
سال غرقاب یا گل- آب نمود.

گندم به عنوانغله ای سازگار، عمدتاً در
زمین های چمن طبیعی و همچنین در مناطقی که آب و هوا برایکشت ذرت مناسب نیست، به عمل
می آید. گندم از غلاتی است که در نواحی سرد هم کشت میشود. این غله در سراسر جهان در
فصول مختلفی کشت می شود، به طوریکه در هر ماه ازسال، گندم در یکی از نقاط جهان در حال
برداشت می باشد.

 

ذرت هم به عنوان یک گیاهگرمسیری، در مناطقی
که رطوبت و حرارت کافی در فصل زراعت فراهم باشد، رشد می نماید.

 

مراحل رشد غلات

 

1.  
جوانه زنی: این مرحله با نفوذ ریشه در پوست دانه و غشای تخمدان آغاز میشود.
ریشه ی اولیه چندان پر پشت نیست، اما ریشه های ثانویه که شامل ریشه های نا بجاهم می
شود، در مراحل اولیه رشد به وجود خواهند آمد که این ریشه های ثانویه قوی تربوده و قدرت
کافی برای نگه داشتن گیاه در خاک را دارند.

 

2.  
پنجه زنی: پس از آن که اولینبرگ هایگیاه سطح خاک راشکافت وساقهاصلی شروع به
رشدنمود، مرحله پنجه زنی آغاز می گردد؛ یعنی جوانه های موجود در محل اتصال برگ هایپایینی
به ساقه، فعال شده و شروع به رشد می کنند.

 

3.  
تشکیل روزت: برگ های گیاه در فاصله ی دو مرحله پنجه زنی و ساقه رفتن رشدنموده
و بلند می شوند و مجموعه ای برگ را در ابتدای ساقه ایجاد می کنند. این مرحلهرا تشکیل
روزت می نامند.

 

4.  
ساقه رفتن: در این مرحله ساقه طویل می شود. در اوایل این مرحله، گل آذینهم تشکیل
می شود.

 

5.  
تشکیل گل آذین: در این مرحله گل آذین بوته از داخل غلاف خارج می شود. گلکردن
غلات معمولاً زمانی که گل آذین داخلغلاف است یا بلافاصله پس از تشکیل گل آذین صورت
می گیرد. گل های گیاهان خانوادهگرامینه، به صورت گروهی به وجود می آیند. منظور از گل
آذین، آرایش گل یا طرز قرارگرفتن گل روی ساقه است. مجموع چند گلچه که روی محور گل آذین
است راسنبلچهمی گویند.

 

 

 

6.  
میوه: زمانی کهمیوهمی رسد، غشایتخمدان نازک شده و به پوست دانه می چسبد. این
گونه میوه ها را گندمه گویند، مثلدانه گندم، ذرت و چاودار. دانه بعضی غلات حتی پس از
برداشت هم داخل غلاف باقی میماند، مثل برنج و جو.

 

برداشت محصول

 

برداشت غلات باید به موقع صورت گیرد. برداشت
زودتر یادیرتر از موقع محصول، موجب کاسته شدن کیفیت آن می شود. تأخیر در برداشت غلات
دانهریز، سبب ریزش دانه، خوابیدگی یا شکستن بوته ها درمزرعهو بالاخره کاهش میزان ماده
خشک میگردد. برداشت زود هنگام محصول هم موجب پایین آمدن کیفیت غلات می گردد.

 

وزندانه ها تا زمان رسیدن دانه افزایش می
یابد، ولی پس از آن رو به کاهش می گذارد. همچنین دانه های نارسی که زود هنگام برداشت
می شوند، چه در مزرعه و چه در انباربیشتر در معرض آسیب های ناشی از گرما وآفاتاز جمله
کپک زدگی قرار می گیرند. زمانمناسب برای برداشت دانه، موقعی است که آندوسپرم دانه های
غلات سفت شده و میزانرطوبت آن هم به 18 درصد رسیده باشد.

 

در کشورهای توسعه یافته برای دروی محصولتنها
از وسایل مکانیکی همچونکمبایناستفاده می شود. اما در کشورهای در حال توسعه از روش های
گوناگونی همچون استفاده ازداسبرای برداشت محصول استفاده می نمایند.

 

 

 

 

 

تاریخچه

 

هزاران سال است که این گونه گیاهان، در
تأمینغذایبشر نقش حیاتی ایفا میکنند. باستان شناسان جوامع ابتدایی توانسته اند از ویرانه
های قدیمی مراکز سکونتانسان، دلایلی به دست آورند که نشان می دهدغلات در تمدن های اولیه
بشری هم کشت می شده اند و برای مثال، گندم در سرزمینحاصلخیز بین النهرین به عمل می
آمده است.

 

بینالنهرینامروزه بخش هایی ازترکیه،عراق،سوریهوایرانرا
تشکیلمی دهد. شواهد به دست آمده نشان می دهد که در 16.000 تا 10.000 سال قبل از میلاد،انسان
ما قبل تاریخدر این ناحیه گندم تولیدمی کرده است.

 

همچنین هر جا که جامعه ای تشکیل شده، یکی
از انواع غلات درپیدایش آن نقش داشته اند. مثلاً برنج در تشکیل جوامع نخستین کشورچینو
ذرت هم در تشکیل جوامعآفریقایی مؤثر بوده اند.

 

 

 

انواع مختلف آزمایشات:

 

دستورالعمل روش آزمون اندازه گیری اندیس
یر روغن ها و چربیها

 

رفرانس : استاندارد شماره 493 روغن ها و
چربی ها

 

تعریف : بر حسب تعریف اندیس یر عبارت است
از سانتی گرم **** که یک گرم روغن تحت شرایط ویژه جذب می کند

 

مواد لازم  :   1) کلروفرم   2) محلول یرهانوس    3) یروپتاسین 15 درصد –15 گرم یرورپتاسین را باآب
مقطر به حجم  100 سی سی می رسانیم   4) آب مقطر   
5)تیو سولفات اره نرمال   تیترازول     6) معرف نشاسته 1% – 1 گرم نشاسته با آب مقطر
به کمک حرارت حل نموده و به حجم 100 سی سی می رسانیم

 

وسایل لازم : 1- دو عدد ارلن 250 سی سی
درب سمباده   2-دو عدد پیپت ژوژه 10 سی سی  3_ دو عدد پیپت ژوژه 25 سی سی   4- مزور 100 سی سی 1 عدد

 

شرح ازمایش :

 

 
روش تعیین اندیس ید از طریق هانوس :

 

مقدار 5/0 گرم از چربی یا روغن را در ارلن
یا درپوش شیشه ای وزن نموده و به آن 10میلی لیتر کلروفرم اضافه نموده و آن را بهم بزنید
تا خوب حل شود سپس بوسیله پیپت 25 میلی لیتر از محلول هانوس را به آرامی به آن اضافه
نموده و برای مدت 20 دقیقه در محل تاریکی همراه با گاه گاهی تکان دادن  بگذارید بماند 
سپس به محلول فوق 10 میلی لیتر محلول 15% یرورپتاسین یا (30میلی لیتر محلول
یرور پتاسیم 5% ) و 100 میلی لیتر آب اضافه نموده و سپس مقدار یر در محلول را با تیو
سولفات سدیم ****تیتر نمایید بطوریکه رنگ زرد محلول کاملا زایل گردیده و بی رنگ شود
سپس چند قطره معرف نشاسته اضافه نمودهو تیتراسیون را ادامه دهید تا رنگ آبی کاملا زایل
گردد آزمایش شاهد را نیز بهمین ترتیب در یک زمان انجام داده و اندیس یر را از فرمول
زیر محاسبه کنید .

 

 

 

 

 

كه در آن Bبرابر است با  مقدار میلی لیتر
تیوسولفات سدیم مصرفی با شاهد و Aبرابر است با مقدار میلی لیتر تیوسولفات سدیم مصرفی برای نمونه و Wمقدار مورد وزن نموده آزمایش می باشد

 

 

 طرز تهیه یدهانوس

 

محلول هانوس را میتوان بطور روتین و تقریبی
و همچنین بطور دقیق در آزمایشگاه تهیه نمود

 

  
مواد لازم :

 

1)      ید خالص

 

2)      برم خالص

 

3)      اسی استیک گلاسیال

 

4)      تیوسوبفات 1/0 نرمال

 

5)      یدور پتاسیم 15%

 

وسایل لازم

 

1)      1_ شیشه درب دار قهوه ای

 

2)      مزوریک لیتری

 

3)      مزور 10 سی سی

 

4)      پی پت ژوژه 25 سی سی

 

5)      پی پت 10 سی سی

 

6)      پی پت ژوژه 5 سی سی

 

7)      ارلن 500 سی سی درب سمباده

 

8)      بالن ژوژه 500 سی سی

 

الف ) طرز تهیه محلول هانوس بطور تقریبی

 

مقدار 2/13 گرم از یدخالص را در یک لیتر
اسید استیک (5/99%) حل نموده سپس به مقدار کافی برای دو برابر نمودن مقدار هالوژن که
بوسیله تیتراسیون تعیین میشود مقداری برم (حدود 3 میلی لیتر ) به آن اضافه نمایید ید
را می توان بوسیله حرارت دادن د راسیداستیک حل نموده ولی موقع اضافه نمودن  برم محلول باید کاملا خنک باشد برای تهیه دقیق محلول
هانوس می توانید شرح زیر عمل نمایید .

 

ب) طرز تهیه محلول هانوس بطور دقیق :

 

 مقدار 5/6/13 گرم ید(I)
را به کمک حرارت در 825 میلی لیتر اسید استیک (96درصدکه با دی کرومات و اسید سولفوریک
احیا نمی گردد ) حل نموده و آنرا خنک نمایید سپس 25 میلی لیتر از این محلول را می توان
با تیوسولفات N1/0 تیتر مقدار تیو سولفات مصرف شده را به Bنمایش دهید در ظرفی دیگر مقدار 200 میلی لیتر اسید استیک ریخته و به آن
3 میلی لیتر (حدود 9 گرم ید ) برم (Br)
اضافه نموده سپس 5 میلی لیتر از این محلول را برداشته و به آن 10میلی لیتر محلول یدور
پتاسیم 15 درصد اضافه نموده و با تیوسولفات N1/0
تیترو مقدار تیو سولفات مصرف شده را به “C” نمایش دهید . از روی
فرمول زیر مقدار محلول برم در اسید استیک را که برای دو برابر نمودن هالوژن در 800
میلی لیتر محلول ید باید اضافه نموده تعیین نمایید .

 

که در آن V  برابر بامقدار میلی لیتر محلول برم لازم از 200
میلی لیتر برای اضافه نمودن به 800 میلی لیتر محلول ید .

 

دستورالعمل روش آزمون وزن مخصوص (دانسیته

 

رفرانس : استاندارد کره کاکائو 609

 

دستگاه لازم : دستگاه پیکنومتر

 

پیکنو متر را تمیز و خشک نموده وبا نمونه
پر کنید ودر حمام آب با دمای ثابت مدت 30 دقیقه نگهدارید  پیکن.متر پر شده را همراه با درب آن از روی حمام
برداشته و خوب خشک و وزن کنید وزن پیکومتر خالی با درب را از وزن با نمونه کم نمائید
این عمل را بار دیگر با آب انجام دهید و پس از کسر وزن اب رابدست آورید وزن نمونه حاصل
را بر وزن اب بدست آمده تقسیم نمایید خارج قسمت وزن مخصوص می باشد

 

***

 

تبصره : در صورتیکه  انجام این آزمون باید در دمای خاصی انجام شود کلید
مراحل بالا باید در آن دمای خاص انجام شود .

 

 

 

دستورالعمل روش آزمون رفراکت 25 درجه

 

رفرانس : استاندارد کره کاکائو 609

 

روش کار : دستگاه رفراکتومتر را طوری قرار
دهید که از نور روز یانور مصنوعی برای روشنایی استفاده گردد سپس آنرا با آب مقطر
20 درجه سیلسیوس طوری تنظیم کنیدکه اندیس رفراکسیون معادل 333/1 را نشان دهد در هنگام
کار با دستگاه مذکور ابتدا دو منشور را از یکدیگر باز کرده و مقداری از نمونه را روی
آن بمالید اندازه گیری بر اساس مشاهده موقعیت خط مرزی انعکاس کامل به سطح منشور می
باشد .

 

این خط مرزی رابوسیله چرخلندن منشورها بداخل
حوزه دید تلسکوپ بیاورید دایره را ثابت نگهداشته و به نحوی تنظیم کنید که حوزه دید
به دو قسمت تاریک و روشن تقسیم گردد خطی که این دو قسمت را  از هم جدا می کند خط مرزی نامیده می شود که در حقیقت
یک خط دقیق نبوده ولی یک باند رنگی است که رنگها بوسیله چرخاندن پیچ محو تا کاملا بیرنگ
می شوند  خط مرزی را طوری تنظیم کنید که روی
مرکز تقاطع بیفتد انذیس را مستقیما روی صفحه بخوانید فاکتور تصحیح درجه  حرارت را در مورد دستگاه در نظر گرفته و محاسبه
کنید

 

 
توجه :در حین خواندن اندیس چنانچه دماسنج روی عدد 25Ċقرار نداشتن دمای آب را بوسیله 
یخ یا دما به Ċ25 رسانیده و سپس اندیس قرائت گردد .

 

 

 

دستورالعمل روش آزمون اسید تیه روغن ها
(اسیدهای چرب آزاد )

 

 

 

 
رفرانس : استاندارد 493 روغنها و چربیها

 

 
این روش را می توان روی روغن های خام و تصفیه شده و نباتی و روغن حیوانات دریایی
و جرب یهای حیوانی بکار برد . بوسیله این روش اسیدهای چرب آزاد موجود در نمونه تعیین
می شود

 

 
الف) مواد شیمیایی موثر لازم :

 

 
1)الکل 95%

 

الکل مصرفی نباید طوری باشد که در موقع
خنثی کردن با محلول قلیایی در مجاورت فنل فتاتئیل *** عمل را بطور وضوح و مشخص نشان
دهد و قبل از هر آزمون باید الکل محتوی قلیایی تا رسیدن به  رنگارغوانی کم رنگ ولی ثابت خنثی گردد (بعضی از
الکل ها بواسطه ناخالصی موجود در انتهای عمل رابدقت نشان نمی دهند )

 

  
2) محلول یک درصدفنل فتالئین در الکل 95 درصدحجمی

 

   
3)محلول سود با نرمالیته  Nو  
N/2   و  N/4که بدقت غلظت آن تعیین شده باشد

 

حدود درصد اسیدهای آزاد چرب

مقدار نمونه بر حسب گرم

الکل لازم بر حسب میلی لیتر

غلظت سود برحسب نرمال

00/0 الی 2/0

2/0 -+ 4/64

50

1/0

2/0 الی 0/1

 2/0+-2/38

50

1/0

0/1 الی 0/30

50/0+- 50/7

75

25/0

0/30 الی 0/50

50/0+- 50/7

100

25/0 تا 1

0/50 الی 100

100/0 +- 525/3

100

0/1

 

 

 

 

 

 
ب) روش کار :

 

نمونه آزمودنی را در صورتیکه مایع نباشد
دو بدو کاملا مخلوط کنیدوبا توجه بهجدول شماره 1 مقدار لازم را در ارلن مایر وزن کنید
: (حدود 2+-2 , 28 گرم نمونه وزن کنید )

 

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با
فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات : 168

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
شرکت پارس مینو گزارش کارورزی بیسکویت و آدامس شرکت پارس مینو بیسکویت و آدامس شرکت پارس مینو کارآموزی بیسکویت و آدامس شرکت پارس مینو پروژه گزارش کارآموزی بیسکویت و آدامس شرکت پارس مینو خرید گزارش کارآموزی بیسکویت و آدامس شرکت پارس مینو دانل

 • پژوهش هوش هیجانی وحسابداری

  پژوهش هوش هیجانی وحسابداری رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود پژوهش با موضوع هوش هیجانی وحسابداری،در قالب doc و در 46 صفحه، قابل ویرایش.بحشی از متن:2-1- مقدمههوش هیجانی نشان‌دهنده توانایی افراد در شناسایی، مدیریت و استفاده از هیجانات در انجام امور…

 • پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز، ترجمه پارسائیان و اعرابی

  فصل پانزدهم کتاب مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی,فصل پانزدهم کتاب مبانی رفتار سازمانی رابینز دانلود پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز، ترجمه پارسائیان و اعرابی دانلود فایل دانلود پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب تک جلدی…

 • تحقیق پیل سوختی

  تحقیق پیل سوختی پیل سوختی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع پیل سوختی،در قالب word و در 26 صفحه، قابل ویرایش، شامل:شناخت كلي پيل‌سوختي مزاياي پيل سوختيمعايب پيل سوختي  پيل‌سوختي پليمري پيل‌سوختي اكسيد جامدو....   من می خواهم این فایل را خریداری…

 • پاورپوینت فن آوری ارتباطات و اطلاعات و تحولات آموزشی

  پاورپوینت فن آوری ارتباطات و اطلاعات و تحولات آموزشی فن آوری ارتباطات رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع  فن آوری ارتباطات و اطلاعات و تحولات آموزشی،در قالب ppt و در 28 اسلاید، قابل ورایش، شامل:عصر جامعه دانش پایه و…

 • تحقیق طرح درس روزانه آموزش شنا

  پایان نامه روانشناسی پیرامون آمووزش شنا,پروژه آمووزش شنا,تحقیق آمووزش شنا,تحقیق در مورد آمووزش شنا,تحقیق روانشناسی آمووزش شنا,دانلود تحقیق آمووزش شنا,دانلود تحقیق روانشناسی در مورد آمووزش شنا,مقاله آمووزش شنا تحقیق طرح درس روزانه آموزش شنا رفتن به سایت اصلی  بخشی از…

 • تحقیق نکات کاربردي در مديريت تغذيه اي گاو هاي شيري

  تغذیه,تغذیه گاوها,گاو شیری,گاوداری تحقیق نکات کاربردي در مديريت تغذيه اي گاو هاي شيري رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  نکات کاربردي در مديريت تغذيه اي گاو هاي شيري،در قالب word و در 31 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:سطح…

 • دانلود گزارش کارآموزی شركت مهندسي باني ساز

  دانلود کارآموزی كارآموزي شركت مهندسي باني ساز,دانلود گزارش کار كارآموزي شرك,دانلود گزارش کارآموزی كارآموزي شركت مهندسي باني ساز,کارآموزی كارآموزي شركت مهندسي باني ساز,کارورزی كارآموزي شركت مهندسي باني ساز,گزارش کارآموزی كارآموزي شركت مهندسي باني ساز دانلود دانلود گزارش کارآموزی شركت مهندسي…

 • تحقیق پمپ

  اساس مكش پمپ ها,انواع پمپ,پایان نامه پمپ,پروژه پمپ,پژوهش پمپ,پمپ,پمپ پیستونی,پمپ های تیغه ای,پمپ های دنده ای,پمپ های سانتریفیوژ,تاریخچه پمپ,تحقیق پمپ,دانلود پایا,دانلود تحقیق پمپ,دانلود مقاله پمپ,طرز کار پمپ پیستونی,کار پمپ,مقاله پمپ دانلود تحقیق پمپ دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد پمپ،در…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان خوانسار

  دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان خوانسار,شیپ فایل کاربری اراضی,شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان خوانسار,لایه GIS کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان خوانسار,نقشه کاربری اراضی,نقشه کاربری اراضی شهرستان خوانسار دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان…

 • پاورپوینت شبکه عصبی

  اموزش شبکه عصبی,انواع شبکه عصبی مصنوعی,ساختار شبکه عصبی مصنوعی,شبکه عصبی mlp چیست,شبکه عصبی pdf,شبکه عصبی در متلب,شبکه عصبی فرادرس,شبکه عصبی مصنوعی چیست پاورپوینت شبکه عصبی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع شبکه عصبی،در قالب ppt و در 56…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی استان خراسان جنوبی

  شیپ فایل محدوده سیاسی استان خراسان جنوبی,لایه GIS محدوده سیاسی استان خراسان جنوبی,محدوده سیاسی استان خراسان جنوبی,مرز استان خراسان جنوبی,مرز استان های کشور دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی استان خراسان جنوبی دانلود فایل   من می خواهم این فایل را…

 • تحقیق طراحی قالب های برش

  پروژه طراحی قالب های برش,پروژه قالب برش,پروژه قالب های برش,تحقیق طراحی قالب های برش,تحقیق قالب برش,طراحی قالب های برش,قالب برش,قالب های برش,مقاله طراحی قالب های برش,مقاله قالب برش دانلود تحقیق طراحی قالب های برش دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع…

 • تحقیق بررسي نامتعادلي بار در شبكه توزيع و روش هاي كاهش آن

  اثر عدم تعادل بار در افزايش تلفات شبكه توزيع,اثر نا متعادلي بار در افزايش تلفات ترانسفورماتورهاي توزيع,بررسي تلفات نامتعادلي در ترانسهاي توزيع,بررسي نامتعادلي بار در شبكه توزيع,بررسي نامتعادلي بار در شبكه توزيع و روشهاي كاهش آن تحقیق بررسي نامتعادلي بار…

 • دانلود طرح توجیهی مديريت پروژه – متدولوژي های مديريت پروژه

  امکان سنجی متدولوژی های مديريت پروژه,دانلود طرح توجیهی متدولوژی های مديريت پروژه,طرح توجیهی متدولوژی های مديريت پروژه,طرح کارآفرینی متدولوژی های مديريت پروژه,طرح کسب و کار متدولوژی های مديريت پروژه,کارآفرینی متدولوژی های مديريت پروژه دانلود دانلود طرح توجیهی مديريت پروژه –…

 • پلان معماري باغ وحش

  dwg,اتوكد,پلان باغ وحش,پلان ساختمان باغ وحش,پلان معماري,پلان معماري باغ وحش,دانلود پلان معماری باغ وحش,دانلود نقشه باغ وحش,معماري,نقشه اتوکد معماری باغ وحش,نقشه معماري,نقشه هاي اتوكد دانلود پلان معماري باغ وحش دانلود فایل این فایل شامل پلان معماري باغ وحش با نماها…

 • تحقیق بررسي وقوع انقلاب اسلامي ايران و تأثير آن در بروز جنگ ايران و عراق

  انقلاب اسلامي,انقلاب اسلامی ايران,بروز جنگ ايران و عراق,پژوهش انقلاب اسلامی,تحقیق انقلاب اسلامی,تحقیق جنگ تحمیلی,جنگ ایران و عراق,جنگ تحمیلی,دانلود تحقیق انقلاب اسلامی,وقوع انقلاب اسلامی,وقوع انقلاب ایران دانلود تحقیق بررسي وقوع انقلاب اسلامي ايران و تأثير آن در بروز جنگ ايران و…

 • تحقیق عدالت،‌ معيشت، فرهنگيان

  ‌ معيشت,تحقیق درمورد عدالت,جزوه عدالت,عدالت,فرهنگيان,فرهنگيان خارج از ایران,فرهنگيان در ایران,فرهنگيانpdf,مقاله عدالت تحقیق عدالت،‌ معيشت، فرهنگيان رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:عنوان: تحقیق عدالت،‌ معيشت، فرهنگيانقالب بندی: وردتعداد صفحات: 5قسمتی از تحقیق:عدالت ،‌ معيشت ، فرهنگيانحقق و اجراي عدالت ، حل…

 • طرح توجیهی تولید دستگاه های آبیاری تحت فشار بارانی

  امکان سنجی دستگاه های آبیاری,تولید دستگاه های آبیاری,دانلود طرح توجیهی دستگاه های آبیاری,طرح توجیهی دستگاه های آبیاری,طرح کارآفرینی دستگاه های آبیاری,طرح کسب و کار دستگاه های آبیاری,کارآفرینی دستگاه های آبیاری,هزینه دستگاه های آبیاری دانلود طرح توجیهی تولید دستگاه های آبیاری…

 • تحقیق كارخانه آجر ماشيني

  آجر ماشيني,آجر ماشيني چیست,آجر ماشيني سوراخ دار قرمز,آجر ماشيني سوراخدار,تحقیق کارخانه آجر ماشيني,تحقیق کارخانه تولید آجر ماشيني,کارخانه آجر ماشيني,کارخانه تولید آجر ماشيني,مقاله کارخانه آجر ماشيني,مقاله کارخانه تولید آجر ماشيني تحقیق كارخانه آجر ماشيني رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با…

 • تحقیق خطاهای پزشکی و ایمنی بیمار

  پایان نامه خطاهای پزشکی,تحقیق خطاهای پزشکی,تحقیق خطاهای پزشکی و ایمنی بیمار,خطاهای پزشکی,خطاهای پزشکی pdf,خطاهای پزشکی در ایران,خطاهای پزشکی و ایمنی بیمار,دلایل خطاهای پزشکی,مقاله خطاهای پزشکی,مقاله خطاهای پزشکی و ایمنی بیمار دانلود تحقیق خطاهای پزشکی و ایمنی بیمار دانلود فایل دانلود…

 • تحقیق شناسایی زمین های نمک دار

  تحقیق شناسایی زمین های نمک دار شناسایی زمین های نمک دار رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع شناسایی زمین های نمک دار ،در قالب word و در 8 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:مشاهدات کلی از چندین خاک و…

 • پاورپوینت تعریف شهرسازی و آرمان شهر و برنامه ریزی شهری در معماری

  آرمان شهر,برنامه ریزی شهری,برنامه ریزی شهری pdf,برنامه ریزی شهری ارشد,برنامه ریزی شهری با معماری,برنامه ریزی شهری در ایران,برنامه ریزی شهری در معماری,برنامه ریزی شهری و معماری,تحقیق برنامه ریزی شهری,تعریف شهرسازی پاورپوینت تعریف شهرسازی و آرمان شهر و برنامه ریزی شهری…

 • تحقیق ماليات

  پاورپوینت ماليات,پایان نامه ماليات,تحقیق ماليات,دانلود پاورپوینت ماليات,دانلود تحقیق ماليات,دانلود مقاله ماليات,ماليات,ماليات ارزش افزوده,ماليات بر اجاره,ماليات بر ارث,ماليات بر ارزش افزوده,ماليات بر درآمد,ماليات بر سکه,ماليات حقوق,مقاله ماليات تحقیق ماليات رفتن به سایت اصلی بخشی از متن اصلی تحقیق: مالیاتی که دولت…

 • گزارش کارآموزی در شركت مهندسي توزين صدر

  دانلود گزارش کارآموزی,دانلود گزارش کارآموزی رشته مکانیک,دانلود گزارش کارآموزی مکانیک,شركت مهندسي توزين صدر,کارآموزی در شرکت مهندسی,گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی رشته مکانیک,گزارش کارآموزی مکانیک دانلود گزارش کارآموزی در شركت مهندسي توزين صدر دانلود فایل دانلود گزارش کارآموزی با موضوع شركت مهندسي توزين صدر،…

 • تحقیق فاطمه (عليها السلام ) و تربيت فرزندان

  تحقیق فاطمه (عليها السلام ) و تربيت فرزندان تحقیق فاطمه (عليها السلام ) و تربيت فرزندان رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  فاطمه (عليها السلام ) و تربيت فرزندان،در قالب word و در 26 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهفاطمه و…

 • گزارش كار آزمايشگاه ماشين های الكتريكي

  دانلود گزارش كار آزمايشگاه ماشين های الكتريكي دانلود گزارش كار آزمايشگاه ماشين های الكتريكي دانلود فایل فهرست آزمایشات:1- راه اندازي موتور DC شنت2- موتور سري3- ژنراتور DC كمپوند اضافي با مشخصه بارداري4- تغذيه موتور القايي 3 فاز قفس سنجابي5- راه…

 • تحقيق ISO 9000 و مديريت كيفيت

  ISO 9000,ايزو 9000,تحقيق مديريت,دانلود تحقيق,كار تحقيقي مديريت,مديريت,مديريت كيفيت دانلود تحقيق ISO 9000 و مديريت كيفيت دانلود فایل اطلاعاتي دربارة‌ سازمان بين المللي استاندارد ISO 1/1 – ISO سازمان حامي ISO 9000 مجموعه استاندارهاي بين المللي ISO 9000 براي مديريت و…

 • تحقیق افزايش خلاقيت و نوآوري دانش آموزان در مراكز آموزشي

  تقویت خلا‌قیت و نوآوری در دانش‌آموزان,خلاقيت,خلاقیت و نوآوری در عرصه تعلیم و تربیت,مراكز آموزشي,مقالات مرتبط با خلاقیت و نوآوری,مقاله درمورد افزايش خلاقيت و نو آوري دانش آموزان در مراكز آموزشي,نوآوري,نيروي انساني تحقیق افزايش خلاقيت و نوآوري دانش آموزان در مراكز…

 • تحقیق دستاوردهاي حقوق بين الملل عليه مجازات اعدام

  استراداد مجرمين,پایان نامه پیرامون مجازات اعدام,پروژه مجازات اعدام,تحقیق در مورد مجازات اعدام,تحقیق مجازات اعدام,حقوق علوم سیاسی,دانلود تحقیق مجازات اعدام,كنواسيون وين,کار تحقیقی مجازات اعدام,مقاله مجازات اعدام تحقیق دستاوردهاي حقوق بين الملل عليه مجازات اعدام رفتن به سایت اصلی بخشی از متن…

 • پاورپوینت درس چهاردهم فارسی دوم ابتدایی با موضوع پرچم

  پاورپوینت درس چهاردهم فارسی دوم ابتدایی با موضوع پرچم رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت درس چهاردهم فارسی دوم ابتدایی با موضوع پرچم،در قالب ppt و در 7 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:هر کشور یک پرچم دارد .پرچم نشانه آزادی…

 • پاورپوینت دارایی ها و شیوه تعیین ارزش آن ها (ویژه ارائه کلاسی درس تئوری حسابداری)

  انواع بهای تمام شده تاریخی اقلام ورودی,بهای تمام شده اولیه,بهای تمام شده تاریخی,روش تعیین ارزش دارایی,شیوه تعیین ارزش دارایی,معیار سنجش اقلام ورودی,نقاط ضعف بهای تمام شده تاریخی,نقطه ضعف هزینه واقعی,هزینه استاندارد,هزینه جاری,هزینه واقعی دانلود پاورپوینت دارایی ها و شیوه تعیین…

 • ماکت 3 بعدی خرس کوالا

  الگوی ماکت,دانلود الگوی ماکت,دانلود رایگان,دانلود رایگان کاردستی,دانلود رایگان ماکت,دانلود کاردستی کاغذی,دانلود ماکت کاغذی,دانلود نحوه ساخت کاردس,دانلود نحوه ساخت ماکت,ساخت ماکت کاغذی,کاردستی کاغذی,نحوه ساخت ماکت دانلود ماکت 3 بعدی خرس کوالا دانلود فایل ماکت کاغذی 3 بعدی خرس کوالاماکت 3 بعدی…

 • تحقیق برج‌ های دوقلوی پتروناس

  برج‌ های دوقلوی پتروناس,برج‌ های دوقلوی پتروناس در کوالالامپور,برج‌ های دوقلوی پتروناس کوالالامپور,پاورپوینت برج‌ های دوقلوی پتروناس,پلان برج‌ های دوقلوی پتروناس,کشور برجهای دوقلوی پتروناس,معمار برج‌ های دوقلوی پتروناس,معماری برج‌ های دوقلوی پتروناس تحقیق برج‌ های دوقلوی پتروناس رفتن به سایت…

 • تحقیق تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگی

  پایان نامه پیرامون میزان افسردگی,پروژه میزان افسردگی,تحقیق در مورد میزان افسردگی,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی میزان افسردگی,تحقیق میزان افسردگی,دانلود تحقیق میزان افسردگی,مقاله میزان افسردگی تحقیق تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگی رفتن به سایت اصلی بخشی از…

 • پاورپوینت مدیریت ارتباطات سازمانی

  پاورپوینت مدیریت ارتباطات سازمانی,تحقیق مدیریت ارتباطات سازمانی,مدیریت ارتباطات بیرون سازمانی,مدیریت ارتباطات درون سازمانی,مدیریت ارتباطات سازمانی,مدیریت ارتباطات سازمانی pdf,مدیریت ارتباطات سازمانی ppt,مقاله مدیریت ارتباطات سازمانی دانلود پاورپوینت مدیریت ارتباطات سازمانی دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت ارتباطات سازمانی،در قالب ppt و در…