تحقیق قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

تحقیق قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي

رفتن به سایت اصلی

مشخصات فایل:تحقیق قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايرانقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 657بخشی از متن تحقیق:فصل اولبسترسازي براي رشد سريع اقتصاديماده 1به
منظور ايجاد ثبات در ميزان استفاده از عوايد ارزي حاصل از نفت در برنامه
چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبديل
دارايي‌هاي حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه‌گذاري و فراهم
كردن امكان تحقق فعاليتهاي پيش‌بيني شده در برنامه، دولت مكلف است با ايجاد
“حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت” اقدامهاي زير را معمول دارد:الف:
از سال 1384 مازاد عوايد حاصل از نفت نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در جدول
شماره (8) اين قانون در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي
ايران تحت عنوان “حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت” نگهداري مي‌شود. ب:
معادل مانده “حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت خام موضوع ماده (60)
“قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن، در پايان سال 1383 و همچنين مانده مطالبات
دولت از اشخاص ناشي از تسهيلات اعطايي از محل موجودي حساب ياد شده در
ابتداي سال 1384 از طريق شبكه بانكي به “حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد
نفت” واريز مي‌گردد.ج: استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي براي تأمين
مصارف بودجه عمومي دولت صرفاً در صورت كاهش عوايد ارزي حاصل از نفت نسبت به
ارقام جدول شماره (8) اين قانون و عدم امكان تأمين اعتبارات مصوب از محل
ساير منابع درآمدهاي عمومي و واگذاري دارايي‌هاي مالي مجاز خواهد بود. در
چنين صورتي، دولت مي‌تواند در فواصل زماني سه ماهه از موجودي حساب ذخيره
ارزي پرداخت نمايد. معادل ريالي اين وجوه به حساب درآمد عمومي دولت واريز
مي‌گردد. استفاده از حساب ذخيره ارزي براي تأمين كسري ناشي از عوايد
غيرنفتي بودجه عمومي ممنوع است.د: به دولت اجازه داده مي‌شود حداكثر
معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودي حساب ذخيره ارزي براي سرمايه‌گذاري و
تأمين بخشي از اعتبار مورد نياز طرحهاي توليدي و كارآفريني صنعتي، معدني،
كشاورزي، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگري و…)، فناوري و اطلاعات و
خدمات فني- مهندسي بخش غيردولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تأييد
وزارتخانه‌هاي تخصصي ذي‌ربط رسيده است از طريق شبكه بانكي داخلي و بانكهاي
ايراني خارج از كشور به صورت تسهيلات با تضمين كافي استفاده نمايد. هـ:
حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي به بخش غيردولتي
در اختيار بانك كشاورزي قرار مي‌گيرد تا به صورت ارزي،‌ ريالي جهت
سرمايه‌گذاري در طرحهاي موجه بخش كشاورزي و سرمايه در گردش طرحهايي كه با
هدف توسعه صادرات انجام مي‌‌شود توسط بانك كشاورزي در اختيار بخش غيردولتي
قرار گيرد. اصل و سود اين تسهيلات به صورت ارزي به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌گردد. و: استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي موضوع اين ماده صرفآ در قالب بودجه‌هاي سنواتي مجاز خواهد بود.ز:
آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور،
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و قبل
از لازم‌الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.ماده 2به منظور برقراري انضباط مالي و بودجه‌اي در طي سالهاي برنامه:الف:
دولت مكلف است ‌سهم‌ اعتبارات‌ هزينه‌اي‌ تأمين‌ شده‌ از‌ محل درآمدهاي
غير نفتي دولت را به‌گونه‌اي افزايش دهد كه تا پايان برنامه چهارم،
اعتبارات هزينه‌اي دولت به طور كامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير
درآمدهاي غير نفتي تأمين گردد. ب: تأمين كسري بودجه از طريق استقراض از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سيستم بانكي ممنوع مي‌باشد.ماده 3به
منظور به حداكثر رساندن بهره‌وري از منابع تجديد ناپذير انرژي، شكل‌دهي
مازاد اقتصادي، انجام اصلاحات اقتصادي، بهينه‌سازي و ارتقاي فناوري در
توليد، مصرف و نيز تجهيزات و تأسيسات مصرف كننده انرژي و برقراري عدالت
اجتماعي، دولت مكلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل
عمومي و عملياتي كردن سياستهاي مستقيم جبراني اقدامهاي ذيل را از ابتداي
برنامه چهارم به اجرا گذارد:الف: نسبت به قيمت‌گذاري نفت كوره، نفت گاز
و بنزين بر مبناي قيمتهاي عمده فروشي خليج فارس، اقدام كرده و از محل
منابع حاصله اقدامات ذيل را به عمل آورد: 1- كمك مستقيم و جبراني از طريق نظام تأمين اجتماعي به اقشار آسيب پذير. 2- مقاوم‌سازي ساختمانها و مسكن شهري و روستايي در مقابل زلزله و بهينه‌سازي ساخت و سازها در مصرف انرژي.
3- كمك به گسترش و بهبود كيفيت حمل و نقل عمومي (درون شهري و برون شهري،
راه‌آهن و جاده‌اي)، توليد خودروهاي دوگانه سوز و همچنين توسعه عرضه گاز
طبيعي فشرده با قيمتهاي يارانه‌اي به حمل و نقل عمومي درون شهري. 4- كاهش نقاط حادثه‌خيز جاده‌اي و تجهيز شبكه فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني و بيمارستاني كشور.
5- اجراي طرحهاي بهينه‌سازي و كمك به اصلاح و ارتقاي فناوري وسايل،
تجهيزات كارخانجات و سامانه‌هاي مصرف كننده انرژي در جهت كاهش مصرف انرژي و
آلودگي هوا و توانمندسازي مردم در كاربرد فناوري‌هاي كم مصرف.تبصره 1- نفت گاز براي تأمين آب بخش كشاورزي با قيمت نفت سفيد يارانه‌اي به صورت سهميه‌اي عرضه خواهد شد.تبصره
2- در مورد مصرف نفت گاز ماشين‌آلات بخش كشاورزي، هر ساله معادل يارانه
مربوطه در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار مي‌گيرد تا بر اساس آيين‌نامه‌اي
كه به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به
تصويب هيئت وزيران مي‌رسد در اختيار بخش كشاورزي قرار گيرد.ب: قيمت گاز طبيعي براي صنايع بر مبناي كمترين سطح قيمت آن در صنايع كشورهاي همجوار، توسط دولت در ابتداي برنامه تعيين مي‌شود.ج: در انرژي برق از خانوارهاي كم مصرف حمايت صورت گيرد.تبصره- عرضه نفت سفيد و گاز مايع براي مصارف تجاري و صنعتي به قيمت بدون يارانه (مطابق روال بند الف اين ماده) خواهد بود.د: آيين‌نامه اجرايي اين تبصره به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.ماده 4برقراري
هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت از پرداخت ماليات (اعم از مستقيم يا غير
مستقيم) و حقوق ورودي علاوه بر آنچه كه در قوانين مربوطه تصويب شده است
براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاه‌هاي موضوع ماده (160) اين قانون
در طي سالهاي اين برنامه ممنوع مي‌باشد.ماده 5به منظور تحقق اهداف و شاخصهاي كمي مربوط به ارتقاي بهره‌وري كل عوامل توليد مندرج در جدول شماره 2-2 (بخش هفتم اين قانون):الف:
تمامي دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني مكلف‌اند در تدوين اسناد ملي، بخشي،
استاني و ويژه سهم ارتقاي بهره‌وري كل عوامل توليد در رشد توليد مربوطه را
تعيين كرده و الزامات و راه‌كارهاي لازم براي تحقق آنها را براي تحول كشور
از يك اقتصادي نهاده محور به يك اقتصاد بهره‌ور محور با توجه به محورهاي
زير مشخص نمايند به طوري كه سهم بهره‌وري كل عوامل در رشد توليد ناخالص
داخلي حداقل به سي و يك و سه دهم درصد (3/31%) برسد: 1- هدف‌گذاريهاي
هر بخش و زيربخش با شاخصهاي ستانده به نهاده مشخص گردد به طوري كه متوسط
رشد سالانه بهره‌وري نيروي كار، سرمايه و كل عوامل توليد به مقادير حداقل 5/3، 1 و 5/2 درصد برسد.
2- سهم رشد بهره‌وري كل عوامل و اهداف بهره‌وري نيروي كار، سرمايه بخشها و
زيربخشهاي كشور براساس همكاري دستگاه‌هاي اجرايي كشور و انجمنهاي علمي و
صنفي مربوطه و توافق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين مي‌گردد.ب:
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است نسبت به بررسي عملكرد
دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه شاخصهاي بهره‌وري و رتبه‌بندي دستگاه‌هاي
اجرايي اقدام نموده و تخصيص منابع مالي برنامه چهارم توسعه و بودجه‌هاي
سنواتي را با توجه به برآوردهاي مربوط به ارتقاي بهره‌وري كل عوامل توليد و
همچنين ميزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام نظارتي فعاليتها، عمليات و
عملكرد مديران و مسئولين را براساس ارزيابي بهره‌وري متمركز نمايد.ج:
به منظور تشويق واحدهاي صنعتي، كشاورزي، خدمات دولتي و غيردولتي و در
راستاي ارتقاي بهره‌وري با رويكرد ارتقاي كيفيت توليدات و خدمات و تحقق
راهبردهاي بهره‌وري در برنامه، به‌دولت اجازه داده مي‌شود جايزه ملي
بهره‌وري را با استفاده از الگوهاي تعالي سازماني طراحي و توسط سازمان ملي
بهره‌وري ايران طي سالهاي برنامه چهارم به واحدهاي بهره‌ور در سطوح مختلف
اهدا نمايد.د: آيين‌نامه اجرايي اين ماده متضمن چگونگي تدوين شاخصهاي
مؤثر در سنجش بهره‌وري در دستگاه‌هاي اجرايي، به پيشنهاد سازمان مديريت و
برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.ماده 6در چارچوب
سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي
ايران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران، ‌به‌منظور تداوم برنامه خصوصي‌سازي و توانمندسازي بخش غير
دولتي در توسعه كشور به دولت اجازه داده مي‌شود:از همه روشهاي
امكان‌پذير، اعم از مقررات ‌زدايي، واگذاري مديريت (نظير اجاره، پيمانكاري
عمومي و پيمان مديريت) و مالكيت (نظير اجاره به شرط تمليك، فروش تمام يا
بخشي از سهام، واگذاري اموال) تجزيه به منظور واگذاري، انحلال و ادغام
شركتها استفاده شود.ماده 7به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از
امكانات شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب شركتهايي
كه ضروري است در بخش دولتي باقي بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري
شركتهايي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غيرضروري است به بخش غيردولتي،
به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان
شركتهاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركتها، تصويب آئين‌نامه‌هاي مالي و
معاملاتي، تصويب آئين‌نامه‌هاي استخدامي و بيمه، با رعايت مقررات و قوانين
مربوط و جابه‌جايي و انتقال وظايف، نيروي انساني، سهام و دارايي‌هاي
شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام كند:الف:
كليه امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميت دولت تا پايان سال
دوم برنامه از شركتهاي دولتي منفك و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تخصصي
ذي‌ربط محول مي‌گردد. ب: شركتهاي دولتي صرفاً در قالب شركتهاي
مادرتخصصي و شركتهاي عملياتي (نسل دوم) سازماندهي شده و زير نظر مجمع عمومي
در چارچوب اساسنامه شركت اداره خواهند شد. اين‌گونه شركتها از نظر سياستها
و برنامه‌هاي بخشي تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه‌هاي تخصصي مربوطه خواهند
بود.تبصره 1- تشكيل شركتهاي دولتي صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي
مجاز است و تبديل شركتهايي كه سهام شركتهاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه
درصد (50%) است به شركت دولتي ممنوع است.تبصره 2- مشاركت و
سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي به استثناي بانكها، مؤسسات اعتباري و شركتهاي
بيمه در ساير شركتهاي موضوع اين ماده مستلزم كسب مجوز از هيئت وزيران است.تبصره
3- شركتهايي كه سهم دولت و شركتهاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد
(50%) است، غيردولتي بوده و مشمول قوانين و مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي
نمي‌باشند.تبصره 4- دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت دو سال پس از شروع
اجراي برنامه چهارم توسعه، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
كشور، شركتهايي كه ماهيت حاكميتي دارند، به شكل سازماني مناسب تغيير وضعيت
داده و به دستگاه اجرايي مرتبط منتقل نمايد.تبصره 5- شركتهاي دولتي كه
تا ابتداي سال 1383 بنا به تشخيص سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت
امور اقتصادي و دارايي راكد و غير فعال بوده‌اند، اجازه شروع فعاليت
ندارند و منحل اعلام مي‌شوند.تبصره 6- دولت موظف است تا پايان سال اول
برنامه كليه دفاتر و شعب شركتهاي دولتي مستقر در خارج از كشور را منحل
نمايد. موارد ضروري بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان
مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد.ج:
شركتهاي دولتي كه با تصويب هيئت وزيران مشمول واگذاري به بخش غير دولتي
مي‌شوند صرفاً طي مدت تعيين شده در هيئت واگذاري براي واگذاري مشمول مقررات
حاكم بر شركتهاي دولتي نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره
مي‌شوند.د: ادامه فعاليت شركتهاي دولتي تنها در شرايط زير ممكن است: 1- فعاليت آنها انحصاري باشد. 2- بخش غيردولتي انگيزه‌اي براي فعاليت در آن زمينه را نداشته باشد.هـ:
تبديل وضعيت كاركنان شركتهاي موضوع تبصره (4) بند (ب) اين ماده با رعايت
حقوق مكتسبه به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در قالب آيين‌نامه‌اي خواهد
بود كه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.و: نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجراي اين ماده (ناشي از ادغام، انحلال و تجديد سازمان) از پرداخت ماليات معاف است.ز:
حق مالكيت دولت در شركتهاي مادر تخصصي (به استثناي شركتهايي كه رياست مجمع
آنها با رئيس جمهور است) از طريق وزارت امور اقتصاد و دارايي يا سازمان
مالكيت شركتهاي دولتي كه به‌استناد اين قانون زيرنظر رئيس‌جمهور تشكيل
خواهد شد (به تشخيص دولت) اعمال شود، دولت مكلف است نسبت به اصلاح اساسنامه
اين گروه شركتها به نحو مقتضي اقدام قانوني نمايد. بار مالي احتمالي تشكيل
سازمان مذكور از رديفهاي متمركز در اختيار رئيس جمهور تأمين مي‌گردد. كليه
شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و يا
داراي قانون خاص هستند مشمول اين بند مي‌باشند.تبصره – اساسنامه اين سازمان با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.ح:
شركتهاي مادر تخصصي نيز با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران قابل واگذاري هستند و مشاركت بخشهاي خصوصي و تعاوني در آنها
مجاز است. نحوه و روش مشاركت بخشهاي خصوصي و تعاوني در شركتهاي مادر تخصصي
بنا به پيشنهاد مجمع عمومي شركت ذي‌ربط و تأييد هيئت عالي واگذاري به تصويب
هيئت وزيران خواهد رسيد.ط: دولت مكلف است حداكثر تا سال سوم برنامه،
نسبت به اصلاح ساختار و سودآوري شركتهاي دولتي كه به استناد صورتهاي مالي
سال اول برنامه زيان‌ده هستند اقدام و درغير اين صورت آنها را منحل كند.ي:
در كليه مواردي كه به موجب قوانين، اجازه تصويب اساسنامه سازمانها،
شركتها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله دستگاه‌هاي موضوع ماده
(160) اين قانون و همچنين نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي به دولت داده شده
است، اصلاح و تغيير اساسنامه با پيشنهاد دستگاه ذي‌ربط و تأييد سازمان
مديريت و برنامه‌ريزي كشور با هيئت وزيران مي‌باشد.تبصره- هيئت دولت
موظف است تا پايان سال دوم برنامه اساسنامه كليه بانكها و شركتهاي دولتي
موضوع اين بند را بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به
نحوي اصلاح نمايد كه اختيارات و چگونگي انتخاب اعضاي هيئت مديره و مديرعامل
و بازرسان با رعايت مواد (107)، (108)، (116)، (118)، (119)، (124) و (125) قانون تجارت مصوب سال 24/12/1347 همسان گردد.ك:
مفاد ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه در مورد كليه شركتهاي دولتي از
جمله شركتهايي كه صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت و شركتهاي تابعه و
وابسته به آنها و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح
نام است نافذ بوده و در صورتي كه تجديد ارزيابي دارايي‌هاي آنها مطابق
ماده مزبور انجام شده باشد از زمان تجديد ارزيابي قابل اعمال در حسابهاي
مربوط مي‌باشد و شركتهايي كه تجديد ارزيابي آنها در دوران برنامه سوم توسعه
ميسر نشده باشد، مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارم توسعه براي يك بار
طبق مفاد ماده فوق‌الذكر نسبت به تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت خود اقدام
نمايند.ل: مقررات (آئين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي) مغاير با تصميمات هيئت وزيران در چارچوب اختيارات موضوع اين ماده ملغي‌الاثر است.م:
دولت موظف است منابع لازم جهت اجراي بخش انرژي‌هاي نو موضوع ماده (62)
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 را از محل بند (الف)
ماده (3) برنامه تأمين نمايد.ن: به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به
واگذاري مالكيت املاك، تأسيسات، ماشين‌آلات و هرگونه مالكيت مربوط به
تأسيسات آب و فاضلاب كه در اختيار و تصرف شركتهاي آب و فاضلابي است كه قبل
يا بعد از تشكيل شركتهاي مذكور ايجاد و در اختيار و تصرف آنها قرار گرفته
يا خواهد گرفت به شركتها اقدام نمايد. در اين خصوص شركتهاي آب و فاضلاب به عنوان دستگاه بهره‌بردار تلقي گرديده و مواد (32) و (33) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 10/12/1351 در مورد آنها قابل اجرا است.س: كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (160) اين قانون مشمول مفاد اين ماده مي‌باشند.ماده 8وجوه
حاصل از فروش سهام شركتهاي دولتي در حساب خاصي نزد بانك مركزي جمهوري
اسلامي ايران به نام خزانه‌داري كل كشور، متمركز و به حسابهاي مربوط منتقل
مي‌گردد:الف: معادل بيست درصد (20%) به عنوان علي‌الحساب ماليات بر
عملكرد شركت مادر تخصصي ذي‌ربط يا شركتهاي تحت پوشش آن (حساب درآمد عمومي
كشور).ب: معادل ده درصد (10%) به عنوان علي‌الحساب سود سهم دولت در شركت مادر تخصصي ذي‌ربط (حساب درآمد عمومي كشور).ج: معادل هفتاد درصد (70%) به حساب شركت مادر تخصصي ذي‌ربط براي موارد ذيل: 1- پرداخت ديون شركت مادر تخصصي به دولت (وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و خزانه‌داري كل كشور). 2- آماده‌سازي، بهسازي و اصلاح ساختار شركتهاي دولتي براي واگذاري. 3- كمك به تأمين هزينه‌هاي تعديل نيروي انساني و آموزشهاي فني و حرفه‌اي (مهارتي) كاركنان شركتهاي قابل واگذاري. 4- كمك به توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني در فعاليتهاي اقتصادي در قالب بودجه‌هاي سنواتي. 5- تكميل طرحهاي نيمه تمام و سرمايه‌گذاري در چارچوب بودجه مصوب.تبصره
1- تمام وجوه حاصل از فروش در مورد سهام متعلق به دولت (به نام
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) بايستي به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد.تبصره
2- تفاوت قيمت دفتري سهام و بهاي فروش آنها در سال فروش سهام به حساب سود و
زيان همان سال شركت مادر تخصصي ذي‌ربط (يا شركتهاي تحت پوشش آن) منظور
مي‌گردد.ماده 9مواد (10)، (12) الي ( 18) و (20) الي (27) ”قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب
17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.ماده 10در واگذاري سهام موضوع اين فصل رعايت موارد ذيل الزامي است:الف: امر واگذاري در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد.ب: در چارچوب قانون اساسي صورت پذيرد.ج: موجب تهديد امنيت ملي و يا تزلزل حاكميت ارزشهاي اسلامي و انقلابي نگردد.د: به خدشه‌دار شدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نينجامد.هــ: به استفاده از مديريت سالم منجر شده و ادارة امور را بهبود بخشد.و: حتي‌المقدور به توسعه مشاركت عمومي منجر شود.ماده 12به
منظور هماهنگي، نظارت و كنترل فرايند واگذاري و حسن اجراي مقررات اين
قانون «هيئت عالي واگذاري» به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل
مي‌گردد. دبيرخانه هيئت در وزارت امور اقتصادي و دارايي مستقر خواهد شد.ماده 13هيئت عالي واگذاري مركب از هفت نفر به شرح زير است:الف: وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس هيئت)ب: رئيس سازمان برنامه و بودجهج: رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايراند: وزير وزارتخانه ذي‌ربطهـ: وزير دادگستريو: نمايندگان كميسيونهاي امور اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات (هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلسماده 14وظايف و اختيارات هيئت عالي واگذاري به شرح زير است:الف:
تأييد فهرست اسامي شركتهاي قابل فروش، انحلال و ادغام، پس از اعلام اسامي
مزبور از سوي وزارتخانه ذي‌ربط و يا وزارت امور اقتصادي و دارايي و ارائه
آن به هيئت وزيران جهت تصويب، متضمن برنامه زمانبندي مورد نظر و مشخص، حسب
مورد و اعلام روش فروش با توجه به وضعيت بازار.ب: تهيه برنامه سالانه
فروش، انحلال يا ادغام شركتها در چارچوب مصوبات هيئت وزيران و تدوين و
تبيين سياستها و خط‌مشي‌هاي اجرايي لازم.ج: نظارت بر فرايند واگذاري و
ارائه گزارشهاي نظارتي شش‌ماهه به رئيس جمهوري و مجلس شوراي اسلامي، شامل
تجزيه و تحليلها، بررسي نقاط قوت و ضعف و بازخوردهاي فرايند و راهكارهاي
پيش برنده.د: سازماندهي فعاليتهاي فرهنگي – تبليغاتي براي امر واگذاري.هـ: پيشنهاد آيين‌نامه برقراري نظام اقساطي فروش سهام در موارد ضروري به هيئت وزيران.و: اعمال شيوه‌هاي قيمت‌گذاري سهام، تخفيفها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران در چارچوب آيين‌نامه مصوب هيئت وزيران.ز: تصويب دستورالعملهاي مربوط به اولويتهاي فروش سهام شركتهاي قابل واگذاري، حسب پيشنهاد دبيرخانه.ح: تصويب دستورالعمل مربوط به نحوه تنظيم قراردادهاي فروش سهام و قرارداد واگذاري.ط: تصويب ضوابط مربوط به اخذ مبلغ و يا كالاي موضوع ماده (18) اين قانون، بنا به پيشنهاد دبيرخانه.ي: تصويب ضوابط، ظرفيت و اعتبار، تعهد و تضمين، به منظور تسهيل امر انتخاب خريداران سهام، حسب پيشنهاد دبيرخانه.تبصره-
در موارد خاص كه به دليل مشكلات ساختار مالي و نيروي انساني يا جذب فناوري
و سرمايه امكان فروش از طريق بورس يا مزايده نباشد، فروش از طريق مذاكره
مطابق آيين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب
هيئت وزيران خواهد رسيد انجام مي‌گردد.وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است موارد فوق را قبل از مذاكره از طريق روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به اطلاع عموم برساند.ماده 15دولت
موظف است با تغيير اساسنامه سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي نسبت
به تشكيل يك سازمان خصوصي‌سازي اقدام نمايد. سهام آن دسته از شركتهايي كه
توسط هيئت عالي واگذاري تعيين تكليف شده و روش فروش و برنامه زمانبندي
واگذاري آنها مشخص شده است از طرف شركتهاي مادر تخصصي به منظور طي مراحل
واگذاري به اين سازمان وكالتاً ارائه خواهد شد.آيين‌نامه اجرايي اين
ماده و تغييرات اساسنامه سازمان مذكور ظرف حداكثر سه ماه از تاريخ تصويب
اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه
به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.تبصره- مسئوليت فروش و تعيين قيمت
پايه سهام شركتهايي كه بر اساس مصوبه هيئت عالي واگذاري و تصويب هيئت
وزيران در ليست فروش قرار مي‌گيرد از زمان تصويب هيئت وزيران بر عهده وزارت
امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.شركتهاي مادر تخصصي ذي‌ربط مكلف‌اند حداكثر ظرف دو ماه اطلاعات مالي و مدارك مورد نياز را به سازمان خصوصي‌سازي تسليم نمايند.ماده 16به
كارگران و كاركنان واحدهاي مورد واگذاري، سهام ترجيحي اعطا مي‌گردد،
همچنين دولت مي‌تواند به سازمانها و صندوقهاي بازنشستگي و كاركنان خود در
ازاي مطالبات آنان و با توافق آنها سهم واگذار كند …

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي تحقیق در مورد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي دانلود تحقیق قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي دانلود رایگان تحقیق قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي پروژه قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي مقاله قانون برنامه چهارم تو

 • تحقیق ورزش از دیدگاه اسـلام

  بررسی ورزش,پایان نامه تربیت بدنی پیرامون ورزش,پروژه ورزش,تحقیق تربیت بدنی ورزش,تحقیق در مورد ورزش,تحقیق ورزش,دانلود تحقیق تربیت بدنی در مورد ورزش,دانلود تحقیق ورزش,مقاله ورزش تحقیق ورزش از دیدگاه اسـلام رفتن به سایت اصلی فهرست مطالبمقدمه    1بخش اول    ورزش از ديدگاه…

 • تحقیق شخصیت مدیران و اثر بخشی انان

  تحقیق شخصیت مدیران و اثر بخشی انان رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود تحقیق با موضوع  شخصیت مدیران و اثر بخشی انان،در قالب doc و در 111 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن:شخصيت شخصيت از واژه لاتين پرسونا گرفته شده است كه…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب فارسی عمومی تالیف گروه مولفان انتشارات دانشگاه

  پاورپوینت خلاصه,جزو فارسی عمومی,خلاصه کتاب فارسی عمومی,دانشگاه ,دانلود جزو فارسی عمومی,دانلود خلاصه کتاب فارسی عمومی,دانلود رایگان جزو فارسی عمومی,دانلود رایگان خلاصه کتاب فارسی عمومی,دانلود کتاب فارسی عمومی,رشته ادبیات,فارسی عمومی پاورپوینت خلاصه کتاب فارسی عمومی تالیف گروه مولفان انتشارات دانشگاه رفتن…

 • تحقیق حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی

  تحقیق حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی قالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 19 بخشی از متن تحقیق:بسمعه تعا لیحساب مستقل وجوه درآمد…

 • پاورپوینت سيستم نگاهداری داده ها (File System)

  آشنایی با سيستم نگاهداری داده ها,تحقیق سيستم نگاهداری داده ها,سيستم نگاهداری داده ها,سيستم نگاهداری داده ها چیست,فایل سیستم,فایل سیستم چیست,فایل سیستم لینوکس,معرفی سيستم نگاهداری داده ها,مقاله سيستم نگاهداری داده ها دانلود پاورپوینت سيستم نگاهداری داده ها (File System) دانلود فایل…

 • پاورپوینت ارائه درس امنیت با موضوع رمزنگاری خطی (Linear cryptanalysis of Reduced- Round SPECK)،

  ارائه رمزنگاری خطی,پاورپوینت رمزنگاری خطی,پایان نامه رمزنگاری خطی,تحقیق رمزنگاری خطی,جزوه رمزنگاری خطی,دانلود پاورپوینت رمزنگاری خطی,دانلود جزوه رمزنگاری خطی,رمزنگاری خطی,مقاله رمزنگاری خطی دانلود پاورپوینت ارائه درس امنیت با موضوع رمزنگاری خطی (Linear cryptanalysis of Reduced- Round SPECK)، دانلود فایل دانلود پاورپوینت ارائه…

 • نمونه نقشه ازبیلت پیش فرازبند سد، قابل ویرایش

  ازبیلت,پیش فرازبند,قابل,نقشه,نمونه,ویرایش دانلود نمونه نقشه ازبیلت پیش فرازبند سد، قابل ویرایش دانلود فایل نمونه نقشه ازبیلت پیش فرازبند سد، قابل ویرایش   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: نمونه نقشه ازبیلت پیش فرازبند قابل ویرایش

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان سلماس

  شیپ فایل زمین شناسی شهرستان سلماس,شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان سراوان,شیپ فایل سازندهای شهرستان سلماس,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان سلماس,نقشه زمین شناسی شهرستان سلماس,نقشه لیتولوژی شهرستان سلماس,نقشه ی سازند های شهرستان سلماس دانلود نقشه ی زمین شناسی شهرستان سلماس دانلود…

 • پرسشنامه مدیریت دانش

  پرسشنامه آماده مدیریت دانش,پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش,پرسشنامه مدیریت دانش,پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون,پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا,دانلود پرسشنامه مدیریت دانش,دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت دانش دانلود پرسشنامه مدیریت دانش دانلود فایل دانلود پرسشنامه مدیریت دانش،در قالب word  و در 4 صفحه، قابل ویرایش،…

 • پاورپوینت مباني کارآفریني

  آشنایی با مبانی کارآفرینی,پاورپوینت مبانی کارآفرینی,پایان نامه مبانی کارآفرینی,تحقیق مبانی کارآفرینی,مبانی کارآفرینی,مبانی کارآفرینی احمدپور داریانی,مبانی کارآفرینی ,مبانی کارآفرینی مقیمی,مقاله مبانی کارآفرینی دانلود پاورپوینت مباني کارآفریني دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع مباني کارآفریني،در قالب ppt و در 198 اسلاید، قابل…

 • رسم تصویر استریوگرافیک بلور دی تتراگونال دی پیرامیدال و عناصر تقارن آن

  آموزش کشیدن تصویر استریوگرافیک,تتراگونال دی تتراگونال دی پیرامیدال,تصاویر استریوگرافیک,تصاویر فرم های کریستالوگرافی,تصویر استریوگرافیک دی تتراگونال دی پیرامیدال,عناصر تقارن دی تتراگونال دی پیرامیدال دانلود رسم تصویر استریوگرافیک بلور دی تتراگونال دی پیرامیدال و عناصر تقارن آن دانلود فایل تمامی حقوق این…

 • تحقیق فرهنگ سازی برای پرورش کودک خلاق

  پرورش کودک خلاق,پرورش کودک خلاق pdf,تحقیق تربیت کودک خلاق,تربیت فرزندان خلاق,تربیت کودک خلاق,تربیت کودکان خلاق,روشهایی برای تربیت کودک خلاق,کودک خلاق,کودک خلاق کیست؟,کودک خلاق من,مقاله تربیت کودک خلاق دانلود تحقیق فرهنگ سازی برای پرورش کودک خلاق دانلود فایل دانلود تحقیق با…

 • تحقیق بررسی استان مازندران

  استان مازندران,پایان نامه استان مازندران,پروژه استان مازندران,پروژه در مورد استان مازندران,تحقیق آم,تحقیق در مورد استان مازندران,دانلود تحقیق استان مازندران,دانلود رایگان تحقیق استان مازندران,مقاله استان مازندران,مقاله در مورد استان مازندران تحقیق بررسی استان مازندران رفتن به سایت اصلی بخشی از متن…

 • پاورپوینت سخت افزار و نرم افزار رایانه

  اجزای سخت افزار رایانه,پاورپوینت سخت افزار رایانه,پاورپوینت نرم افزار رایانه,تحقیق سخت افزار رایانه,تحقیق نرم افزار رایانه,سخت افزار رایانه,مقاله سخت افزار رایانه,مقاله نرم افزار رایانه,نرم افزار رایانه,نرم افزار سیستمی دانلود پاورپوینت سخت افزار و نرم افزار رایانه دانلود فایل دانلود پاورپوینت…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان کنگاور

  دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان کنگاور,شیپ فایل کاربری اراضی,شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان کنگاور,لایه GIS کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان کنگاور,نقشه کاربری اراضی,نقشه کاربری اراضی شهرستان کنگاور دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان…

 • تونل سازی مکانیزه در شرایط سخت زمین شناسی، تونل خدماتی البرز

  پاورپوینت تونل البرز,پاورپوینت تونل سازی,پاورپوینت تونل سازی مکانیزه,تحقیق تونل,تحقیق تونل البرز,تحقیق تونل سازی,تحقیق تونل سازی در شرایط سخت,تحقیق تونل سازی مکانیزه,تونل سازی در شرایط سخت زمین,تونل سازی مکانیزه در شرایط سخت زمین شناسی دانلود تونل سازی مکانیزه در شرایط سخت…

 • تحقیق کارخانه آرد

  تحقیق کارخانه آرد کارخانه آرد رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق کارخانه آرد، در قالب word قابل ویرایش و در 48 صفحه.توضیحات:مقدمه كارخانجات توليدي بعد از اخذ پروانه بهره برداري آماده هستند تا كالاي ورودي را گرفته و شروع به كار كنند…

 • تحقیق کتابخانه متن باز بر پایه جاوا اسکریپت

  پایان نامه در مورد کتابخانه متن باز,پایان نامه کتابخانه متن باز,تحقیق در مورد کتابخان,تحقیق کتابخانه متن باز,جاوا اسکریپت,دانلود مقاله کتابخانه متن باز بر پایه جاوا اسکریپت,کتابخانه متن باز,کتابخانه متن باز بر پایه جاوا اسکریپت,مقاله کتابخانه متن باز دانلود تحقیق کتابخانه…

 • تحقیق پيمان نفتا

  wor,پایان نامه پيمان نفتا,پروژه پيمان نفتا,پروژه در مورد پيمان نفتا,پيمان نفتا,تحقیق آماده در مورد پيمان نفتا,تحقیق در مورد پيمان نفتا,دانلود تحقیق پيمان نفتا,دانلود رایگان تحقیق پيمان نفتا,رایگان,مقاله پيمان نفتا,مقاله در مورد پيمان نفتا تحقیق پيمان نفتا رفتن به سایت اصلی…

 • پاورپوینت زراعت و اصلاح نباتات

  پاورپوینت آماده کشاورزی زراعت و اصلا,پاورپوینت زراعت و اصلاح نباتات,تحقیق زراعت و اصلاح نباتات,دانلود پاورپوینت در مورد زراعت و اصلاح نباتات,دانلود پاورپوینت زراعت و اصلاح نباتات,دانلود رایگان پاورپوینت زراعت و اصلاح نباتات,زراعت و اصلاح نباتات پاورپوینت زراعت و اصلاح نباتات…

 • تحقیق پول شویی و اثرات آن بر اقتصاد

  پایان نامه پولشویی,پولشویی,پولشویی به انگلیسی,پولشویی در ایران,پولشویی مقاله,تحقیق پولشویی,تحقیق در مورد پولشویی,تحقیق درباره پولشویی,دانلود تحقیق پولشویی,مقاله پولشویی,مقاله پولشویی doc,مقاله پولشویی pdf,مقاله پولشویی در ایران دانلود تحقیق پول شویی و اثرات آن بر اقتصاد دانلود فایل دانلود تحقيق در مورد پول شویی و اثرات…

 • امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان رشته انسانی به همراه پاسخنامه خرداد 93

  آزمون امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان,امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان,دانلود آزمون امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان,دانلود امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان,نمونه سوالات امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان دانلود امتحان نهایی…

 • پاورپوینت مدیریت رفتار موفقیت و ارتباط

  پاورپوینت مدیریت رفتار موفقیت و ارتباط,تحقیق مدیریت رفتار موفقی,دانلود پاورپوینت در مورد مدیریت رفتار سازمانی,دانلود پاورپوینت مدیریت رفتار موفقیت و ارتباط,دانلود رایگان پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی,مدیریت رفتار موفقیت و ارتباط پاورپوینت مدیریت رفتار موفقیت و ارتباط رفتن به سایت اصلی…

 • پاورپوینت تجزيه، تحليل و طراحي سيستم ها آشنايي با فرآيند توليد نرم افزار

  پاورپوینت تجزيه، تحليل و طراحي سيستم ها آشنايي با فرآيند توليد نرم افزار تجزيه رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت تجزيه، تحليل و طراحي سيستم ها آشنايي با فرآيند توليد نرم افزار، در قالب ppt  و در 57 اسلاید قابل ویرایش.توضیحات:پاورپوینت…

 • تحقیق مديريت بيمه

  بررسی مديريت بيمه,پایان نامه حقوق پیرامون مديريت بيمه,پروژه مديريت بيمه,تحقیق حقوق مديريت بيمه,تحقیق در مورد مديريت بيمه,تحقیق مديريت بيمه,دانلود تحقیق حقوق در مورد مديريت بيمه,دانلود تحقیق مديريت بيمه,مقاله مديريت بيمه تحقیق مديريت بيمه رفتن به سایت اصلی فهرست مطالب مقدمه…

 • تحفیق عوامل ازدواج موفق

  پایان نامه عوامل ازدواج موفق,تحقیق در مورد عوامل ازدواج موفق,تحقیق عوامل ازدواج موفق,دانلود پایان نامه عوامل ازدواج موفق,دانلود تحقیق عوامل ازدواج موفق,دانلود مقاله عوامل ازدواج موفق,عوامل ازدواج موفق,مقاله در مورد عوا,مقاله عوامل ازدواج موفق دانلود تحفیق عوامل ازدواج موفق دانلود…

 • جزوه مجموعه تست مکانیک خاك و پی

  جزوه مجموعه تست مکانیک خاك و پی,جزوه مجموعه تست مکانیک خاك و پی ارشد,جزوه مجموعه تست مکانیک خاك و پی برای کنکور,جزوه مجموعه تست مکانیک خاك و پی کنکور,دانلود جزوه مجمو,دانلود جزوه مجموعه تست مکانیک خاك و پی,دانلود جزوه مجموعه…

 • پاورپوینت بررسی موانع و عوامل موفقیت در تجاری سازی نتایج پژوهش های دانشگاهی و موسسات آموزش عالی

  پاورپوینت بررسی موانع و عوامل موفقیت در تجاری سازی نتایج پژوهش های دانشگاهی و موسسات آموزش عالی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی موانع و عوامل موفقیت در تجاری سازی نتایج پژوهش های دانشگاهی و موسسات آموزش…

 • آموزش قوانين بازي تنيس

  آموزش تنيس,آموزش قوانين تنيس,بازي تنيس,تحقيق,تحقيق تربيت بدني,دانلود تحقيق,رشته تربيت بدني,قوانين تنيس دانلود آموزش قوانين بازي تنيس دانلود فایل پيشگفتارفدراسيون بين المللي تنيس حاكم بر بازي تنيس بوده و حقوق و مسئوليتهاي آن شامل تعيين قوانين بازي مىباشد . براي حمايت…

 • فایل اتوکد ساختمان مسکونی

  پلان اتوکد ساختمان,پلان اتوکد ساختمان مسکونی,دانلود رایگان فایل اتوکد ساختمان مسکونی,دانلود فایل اتوکد ساختمان,دانلود فایل اتوکد ساختمان مسکونی,فایل اتوکد پلان ساختمان مسکونی,فایل اتوکد ساختمان,فایل اتوکد ساختمان 5 طبقه,فایل اتوکد ساختمان مسکونی دانلود فایل اتوکد ساختمان مسکونی دانلود فایل دانلود فایل…

 • پاورپوینت شبکه های Overlay و کاربردهای آن ها

  ارائه یک پروتکل چند بخشی overlay,بررسی چگونگی ارتباط گره های شبکه های نظریه به نظیر در overlay,بهينه سازی کيفيت ويدئوی چند پخشی به روش Overlay,تحقیق بررسی شبکه های همپوشان (Overlay),شبکه‌های همپوشان پاورپوینت شبکه های Overlay و کاربردهای آن ها رفتن…

 • نقشه ی بخش های شهرستان جهرم

  استان فارس,بخش های شهرستان جهرم,شیپ فایل بخش های شهرستان جهرم,شیپ فایل بخش های شهرستانها,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان جهرم,نقشه ی بخش ها,نقشه ی بخش های شهرستان جهرم,نقشه ی بخش های شهرستانها,نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان جهرم…

 • پاورپوینت معماري پرش كيهاني (كاسموجنيك)

  پاورپوینت معماري پرش كيهاني,پایان نامه معماري پرش كيهاني,پروژه معماري پرش كيهان,تحقیق معماري پرش كيهاني,معماري پرش كيهاني,معماري پرش كيهاني pdf,معماري پرش كيهاني ppt,معماري پرش كيهاني چارلز جنکز,معماري پرش كيهاني چیست,مقاله معماري پرش كيهاني دانلود پاورپوینت معماري پرش كيهاني (كاسموجنيك) دانلود فایل…

 • تحقیق ارزيابي سهام عادي

  تحقیق ارزيابي سهام عادي ارزيابي سهام عادي رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق ارزيابي سهام عاديقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 22 بخشی از متن تحقیق:ارزيابي سهام عادي ممكن است بصورتهاي مختلف انجام شود يكي از راههاي بسيار…

 • پاورپوینت فصل دوم کتاب تئوری حسابداری جلد اول تألیف دکتر شباهنگ (روش های تحقیق و تئوری حسابداری)

  پاورپوینت فصل دوم کتاب تئوری حسابداری جلد اول تألیف دکتر شباهنگ (روش های تحقیق و تئوری حسابداری) رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب تئوری حسابداری جلد اول تألیف دکتر شباهنگ با موضوع روش های تحقیق و تئوری…