تحقیق بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در یک بانک

تحقیق بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در یک بانک
مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی

رفتن به سایت اصلی

مشخصات فایل:تحقیق بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در یک بانکقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 223بخشی از متن تحقیق:پیشگفتار:
بودجه ريزي عملياتي نوعي سيستم برنامه ريزي، بودجه ريزي و ارزيابي كه بر
رابطه بودجه هزينه شده و نتايج مورد انتظار تاكيد مي ورزد. در چارچوب بودجه
ريزي عملياتي، بخش هاي مختلف اداري براساس استانداردهاي مشخصي تحت عنوان
شاخص هاي عملكرد، پاسخگو هستند و مديران در تعيين بهترين شيوه نيل به
نتايج، از اختيار عمل بيشتري برخوردارند. از طرف ديگر در چارچوب چنين شيوه
اي مشاركت سياستگذاران، مديران و حتي شهروندان در اغلب برنامه هاي راهبردي،
اولويت هاي هزينه اي و ارزيابي عملكرد، صورت مي گيرد. شناسايي ارتباط ميان
برنامه‌ريزي راهبردي و تخصيص منابع، با توجه به افق هاي بلند مدت، از
اهداف ديگر بودجه ريزي عملياتي تلقي مي شود.
انديشه اي كه در وراي بودجه ريزي عملياتي قراردارد اين است كه اگر
سياستگذاران، تصميمات مالي را به گونه اي عيني و بر مبناي كارآيي و اثربخشي
استوار سازند، آنگاه هم آنها و هم مردم
مي توانند درباره عملكرد دولت قضاوت روشنتري داشته باشند. در واقع بودجه
ريزي عملياتي، با مرتبط ساختن تصميمات بودجه اي و عملكرد دولت، پاسخگويي
دولت را در مقابل قانونگذاران و مردم تقويت كند.
بطور كلي فرآيند بودجه ريزي عملياتي در پي پاسخگويي به اين پرسش هاست،
جايگاه كنوني ما كجاست؟ مي خواهيم كجا باشيم؟ چگونه بايد به اين اهداف
برسيم؟ چگونه بايد پيشرفت خود را بسنجيم؟
بودجه ريزي عملياتي از ديرباز در زمره پيشنهادات اصلاحي در كشورهاي توسعه
يافته و در حال توسعه بوده و در ايران نیز ايده عملياتي كردن بودجه در
سالهاي اخير اولين بار در بند ” ب” تبصره ” 23″ قانون بودجه 1381 كل كشور
مطرح شد براساس اين بند:”
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي كشور (موظف شده بود) در راستاي اصلاح
نظام بودجه نويسي نسبت به عملياتي كردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و
هزينه ها براي سال 1382 براي تمام دستگاههاي اجرايي و شركتها و سازمانهايي
كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است عمل نموده و
توزيع اعتبارات مربوط به هزينه ها را براساس نياز دستگاهها و فعاليتهايي كه
صورت مي گيرد انجام دهد. ” اين موضوع عيناً” در بند ” ر ” تبصره ” 1″
قانون بودجه سال 1382 و بند ” ز” تبصره ” 1″ قانون بودجه 1383 تكرار شد.
با وجود اين تعاريف همچنان اجراي بودجه ريزي عملياتي همچنان با ابهامات
فراواني همراه بوده است. اين تحقيق سعي‌ مي‌نمايد تا موانع و مشكلات پياده
سازي بودجه ريزي عملياتي در بانکهای سپه استان یزد بعنوان يكي از دستگاههاي
اجرايي سهيم در بودجه كل كشور را بررسي و همچنين راه حلهايي براي رفع
مشكلات و تسهيل پياده سازي بودجه ريزي عملياتي در اين سازمان و ساير
سازمانهاي دولتي مشابه ارائه نمايد.اين
تحقيق از پنج فصل تشكيل شده است. فصل اول مربوط به كليات تحقيق كه در اين
فصل مسئله تحقيق، فرضيه‌ها، جامعه آماري، محدوديتهاي تحقيق و … ارائه شده
است. فصل دوم مربوط به پيشينه تحقيق كه اين فصل به سه بخش مجزا تقسيم شده
است. بخش اول بودجه‌بندي و روشهاي بودجه‌بندي، بخش دوم عوامل مؤثر بر
پياده‌سازي بودجه‌ريزي عملياتي و بخش سوم مربوط به سابقه كشورها در زمينه
بودجه‌ريزي است. فصل سوم مربوط به روش تحقيق كه روش آزمون فرضيه‌ها در اين
فصل به تفسير ارائه گرديده است. فصل چهارم تجزيه و تحليل فرضيه‌هاي تحقيق،
كه هر كدام از فرضيه‌ها به تفكيك مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. و فصل
پنجم نتيجه‌گيري و پيشنهادات مربوط به تحقيق كه پيشنهادات تحقيق را به سه
دسته پيشنهادات مربوط به نتيجه، پيشنهادات براي تحقيقات آتي و پيشنهادات
كاربردي تقسيم‌ نموده‌ايم.  فصل اولکليات تحقيق -مقدمهاستفاده
از یک سیستم بودجه ریزی مناسب می تواند بسیار مؤثر باشد و بودجه ریزی
عملیاتی نوعی سیستم بودجه ریزی است که بر رابطه بین هزینه های انجام شده و
نتایج تأکید دارد ولی اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی همواره با مشکلاتی
روبرو خواهد بود. ما در این تحقیق سعی می‌کنیم موانع و مشکلات بودجه ریزی
عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد را بررسی کنیم و راه‌حلهایی را برای رفع
این مشکلات ارائه دهیم …چکیده
با توجه به نقش بودجه در سازمانها و ادارات، دولتها در صدد اصلاح نظام
بودجه ریزی برآمدند و در نهایت از بودجه ریزی عملیاتی استفاده نموده ولی در
عمل برای پیاده سازی این سیستم بودجه بندی با موانع و مشکلاتی رو به رو
گرديده‌اند. این تحقیق سعی مي‌نمايد در مرحله اول موانع و مشکلات موجود و
تأثیر گذار بر بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد را شناسایی
نموده و در مرحله بعد این موانع و مشکلات را اولویت بندی و در نهایت
پیشنهاداتی را در جهت کاهش موانع پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی ارائه
نمايد. داده‌هاي اين پژوهش با استفاده از پرسشنامه های که بین کارمندان
بانک توزیع شده، جمع‌آوري گرديده‌است. پس از آن با تجزیه و تحلیل اطلاعات
از طریق آزمون فریدمن و کروسکال والیس فرضیات تحقیق آزمون شده است. نتايج
اين پژوهش نشان مي‌دهد که عوامل مدیریتی بر مشکلات پیاده سازی بودجه بندی
عملیاتی تأثیر معنادار دارد. به عبارت دیگر برای اجرای موفق بودجه بندی
عملیاتی باید به عوامل مدیریتی که شامل عامل انسانی، عامل فنی و فرایندی و
عامل محیطی است توجه نمود. فهرست مطالبعنوان پيشگفتار فصل اول:کلیات تحقیق 1-1 مقدمه 1-2. بیان مسئله 1-3.ضروریت و اهمیت تحقیق 1-4.اهداف تحقیق 1-5.فرضیه های تحقیق 1-6.متغیرهای تحقیق 1-7.روش تحقیق 1-8.ابزار گردآوری داده های تحقیق 1-9.جامعه آماری و نمونه گیری 1-10.روش تجزیه و تحلیل داده ها 1-11.قلمرو تحقیق 1-12.تعاریف عملیاتی 1-13.محدودیتهای تحقیق 1-14.جمع‌بندي و نتيجه‌گيري فصل دوم:پیشینه تحقیق 2-1 مقدمه 2-2.بودجه بندی و انواع روشهای بودجه بندی 2-2-1-تعاریف بودجه 2-2-2-مقاصد بودجه بندی 2-2-3-وظایف بودجه بندی 2-2-4-روشهای بودجه بندی 2-2-5-اساس بودجه بندی عملیاتی 2-2-6-تفاوت بین بودجه برنامه ای و عملیاتی 2-2-7-معایب و مزایای روش بودجه عملیاتی و سنتی 2-3. عوامل بودجه بندی 2-3-1-عوامل محیطی 2-3-2-عوامل فنی-فرایندی 2-3-3-عوامل انسانی 2-4.مبانی نظری بودجه عملياتي 2-4-1-طرز تنظیم بودجه عملیاتی 2-4-2-چرا بودجه عملیاتی 2-4-3-بازدهی بودجه بندی عملیاتی 2-4-4-تجربه برخی از کشورها در اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی 2-4-4-1-کانادا 2-4-4-2-انگلیس 2-4-4-3-امريكا 2-4-4-4-ايرلند 2-4-4-5 هلند 2-4-5-مزایای بودجه بندی عملیاتی 2-4-6-بودجه بندی عملیاتی در بنگاههای فدرال 2-4-7-تجربیات بودجه بندی عملیاتی در کالیفرنیا 2-4-8-تحقیقات انجام شده در ایران وخارج 2-5 نتايج و جمع‌بندي فصل سوم: روش تحقیق 3-1.مقدمه 3-2.روش تحقیق 3-3.اهداف تحقیق 3-4.فرضیه های تحقیق 3-5.متغیرهای تحقیق 3-6.جامعه آماری 3-7. نمونه‌گيري 3-8.روش گردآوری اطلاعات 3-9.روایی 3-10.پایایی 3-11- روش آزمون فرضیه ها 3-12 خلاصه و جمع‌بندي فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 4-1 مقدمه 4-2.نتایج توصیفی سؤالات عمومی پرسشنامه 4-3-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی 4-4- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی اول 4-5-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی دوم 4-6- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی سوم 4-7 نتیجه فصل 5فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1.نتیجه گیری کلی 5-2.پیشنهادها فهرست جدول هاعنوان صفحهجدول 2-1 : مزايا و معايب سيستم بودجه‌بندي عملياتي و سنتي جدول 2-2 : مطالعات انجام شده در زمينه بودجه‌ريزي عملياتي در ايران جدول 2-3 : مطالعات انجام شده در زمينه بودجه‌ريزي عملياتي در خارج جدول 3-1 : جامعه آماري و حجم نمونه آماري جدول 4-1 : سابقه كار كاركنان بانك سپه استان يزد جدول 4-2 : مدرك تحصيلي كاركنان بانك سپه استان يزد جدول 4-3 : رشته تحصيلي كاركنان بانك سپه استان يزد جدول 4-4 : پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي اول جدول 4-5 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي اول جدول 4-6 : پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي دوم جدول 4-7 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي دوم جدول 4-8 : پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي سوم جدول 4-9 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي سوم جدول 4-10 : اولويت بندي عامل انساني بر اساس آزمون رتبه‌اي فريدمن جدول 4-11 : اولويت بندي عامل فني‌وفرآيندي بر اساس آزمون رتبه‌اي فريدمن جدول 4-12 : اولويت بندي عامل محيطي بر اساس آزمون رتبه‌اي فريدمن جدول 4-13 : رابطه بين رشته، تحصيلات و تجربه با عوامل مديريتي جدول 4-14: نتايج مربوط به فرضيه‌ها فهرست نمودارهاعنوان صفحهنمودار4-1: سوابق كاري كاركنان بانك سپه استان يزد نمودار4-2: تحصيلات كاركنان بانك سپه استان يزد نمودار4-3: رشته تحصيلي كاركنان بانك سپه استان يزد

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تحقیق در مورد مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی دانلود تحقیق مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی دانلود رایگان تحقیق مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی پروژه مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی

 • تحقیق زندگینامه دوازده امام

  تحقیق زندگینامه دوازده امام رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : زندگینامه دوازده امام،قالبندی : Word ( قابل ویرایش )تعداد صفحات : 52بخشی از متن تحقیق : زندگینامه امام علی(ع) حضرت علی ( ع ) نخستين فرزند خانواده هاشمی…

 • تحقیق نمونه گیری از نظر آماری

  پروژه نمونه گیری از نظر آماری,تحقیق در مورد نمونه گیری از نظر آماری,دانلود تحقیق نمونه گیری از نظر آماری,دانلود رایگان تحقیق نمونه گیری از نظر آماری,مقاله در مورد نمونه گیری از نظر آماری,مقاله نمونه گیری از نظر آماری,نمونه گیری از…

 • تحقیق بررسی میزان فرسودگی شغلی مشاوران مشغول به کار در نظام متوسطه

  تحقیق بررسی میزان فرسودگی شغلی مشاوران مشغول به کار در نظام متوسطه بررسی میزان فرسودگی شغلی مشاوران مشغول به کار در نظام متوسطه رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع بررسی میزان فرسودگی شغلی مشاوران مشغول به کار در…

 • تحقیق آئين كار ساختمان، تاسيسات، تجهيزات فني بهداشت و نگهداري سردخانه مواد غذائي

  تحقیق آئين كار ساختمان، تاسيسات، تجهيزات فني بهداشت و نگهداري سردخانه مواد غذائي آئين كار ساختمان رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق آئين كار ساختمان، تاسيسات، تجهيزات فني بهداشت و نگهداري سردخانه مواد غذائي،در قالب word قابل ویرایش و در…

 • تحقیق نبوت

  تحقیق نبوت تحقیق نبوت رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع نبوت،در قالب word و در 26 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهانبیا (پیامبران)شماره پیغمبرانپیغمبران اولوالعزماهمیت نیاز به نبوت در زندگی اجتماعیو...   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب…

 • تحقیق مهم ترین اشتباهات مديران منابع انساني

  ارزشيابي,ارزيابي عملكرد,اشتباهات مديران منابع انساني,تحقیق آماده در مورد اشتباهات مديران منابع انساني,تحقیق اشتباهات مديران منابع انساني,دانلود تحقیق در مورد اشتباهات مديران منابع انساني,مديريت عملكرد,مقاله در مورد اشتباهات مديران منابع انساني تحقیق مهم ترین اشتباهات مديران منابع انساني رفتن به سایت…

 • تحقیق علل و عوامل آسيب هاي اجتماعي

  پایان نامه پیرامون آسيب هاي اجتماعي,پروژه آسيب هاي اجتماعي,تحقیق آسيب هاي اجتماعي,تحقیق در مورد آسيب هاي اجتماعي,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی آسيب هاي اجتماعي,دانلود تحقیق آسيب هاي اجتماعي,مقاله آسيب هاي اجتماعي تحقیق علل و عوامل آسيب هاي اجتماعي رفتن به سایت اصلی…

 • دانلود گزارش کارآموزی نيروگاه سيكل تركيبي نيشابور

  خرید گزارش کارآموزی نيروگاه سيكل تركيبي,خرید گزارش کارورزی نير,دانلود کارآموزی نيروگاه سيكل تركيبي,دانلود گزارش کار نيروگاه سيكل تركيبي,دانلود گزارش کارآموزی نيروگاه سيكل تركيبي,کارآموزی نيروگاه سيكل تركيبي,کارورزی نيروگاه سيكل تركيبي,گزارش کارآموزی دانلود دانلود گزارش کارآموزی نيروگاه سيكل تركيبي نيشابور دانلود فایل…

 • پاورپوینت پديده ترك خوردن در اتصالات جوشکاری شده

  پاورپوینت ترك خوردن در جوشکاری,پایان نامه ترك خوردن در جوشکاری,تحقیق ترك خوردن در جوشکاری,ترك خوردن در اتصالات جوشکاری,ترك خوردن در اتصالات جوشکاری شده,ترك خوردن در جوشکاری,مقاله ترك خوردن در جوشکاری دانلود پاورپوینت پديده ترك خوردن در اتصالات جوشکاری شده دانلود…

 • تحقیق قتل نفس در حقوق

  تحقیق قتل نفس در حقوق قتل نفس در حقوق رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع قتل نفس در حقوق، در قالب word و در 172 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمه تاریخچهفصل نخست: مفهوم قصد، انواع قصد و درجات قصد  گفتار نخست: مفهوم قصد…

 • تست وبسایت

  تست وبسایت رفتن به سايت اصلي تست وبسایت - خرید ننمایید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم

 • پاورپوینت تحلیل منطقه فلکه ساعت اهواز

  بررسی فلکه ساعت اهواز,بررسی معماری فلکه ساعت اهواز,پروژه رایگان معماری,پروژه طراحی معماری,پروژه معماری,پروژه معماری رایگان,پروژه معماری فلکه ساعت اهواز,تحلیل منطقه فلکه ساعت اهواز,دانلود پروژه معماری,دانلود رایگان پروژه معماری دانلود پاورپوینت تحلیل منطقه فلکه ساعت اهواز دانلود فایل دانلود پاورپوینت با…

 • پاورپوینت پخش سیلاب

  پاورپوینت پخش سیلاب رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع پخش سیلاب،در قالب ppt و در 35 اسلاید،ق ابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:بهره برداری های غیر اصولی و بی رویه از منابع محدود طی سالیان متمادی  سیر قهقرایی منابع…

 • تحقیق کشور کامرون

  پایان نامه کشور کامرون,پروژه در مورد کشور کامرون,پروژه کشور کامرون,تحقیق آماده در مورد کشور ک,تحقیق در مورد کشور کامرون,دانلود تحقیق کشور کامرون,دانلود رایگان تحقیق کشور کامرون,کشور کامرون,مقاله در مورد کشور کامرون,مقاله کشور کامرون تحقیق کشور کامرون رفتن به سایت اصلی…

 • ترجمه متن ماهیت فرصت شغلی، به همراه اصل مقاله

  business,nature,opportunity,ارائه,پروژه,تحقیق,ترجمه,جزوه,خرید,دانشجویی,دانشگاهی,شغلی,فرصت,فروش,گزارش,ماهیت,مقاله,مهندسی دانلود ترجمه متن ماهیت فرصت شغلی، به همراه اصل مقاله دانلود فایل ترجمه متن ماهیت فرصت شغلی، به همراه اصل مقاله متن ترجمه شده با عنوان ماهیت فرصت شغلی، به همراه اصل مقاله     عنوان انگلیسی متن: The…

 • پاورپوینت پروژه مرمت خانه محسنی

  پایان نامه مرمت خانه محسنی,پروژه مرمت خانه,پروژه مرمت خانه محسنی,پروژه مرمت خانه های قدیمی,تحقیق مرمت خانه,تحقیق مرمت خانه محسنی,روش مرمت خانه محسنی,مرمت خانه,مرمت خانه محسنی,مرمت خانه های قدیمی,مقاله مرمت خانه,مقاله مرمت خانه محسنی دانلود پاورپوینت پروژه مرمت خانه محسنی دانلود…

 • پاورپوینت اعصاب و عروق اندام فوقانی

  اعصاب اندام فوقانی,اعصاب و عروق اندام فوقانی,اندام نهایی,پاورپوینت اعصاب اندام فوقانی,پاورپوینت اعصاب و عروق اندام فوقانی,پاورپوینت اندام نهایی,پاورپوینت عروق اندام فوقانی,تحقیق اعصاب اندام فوقانی,تحقیق عروق اندام فوقانی,عروق اندام فوقانی دانلود پاورپوینت اعصاب و عروق اندام فوقانی دانلود فایل دانلود پاورپوینت…

 • طرح توجیهی احداث كارگاه ساخت اسباب بازی

  طرح توجیهی احداث كارگاه ساخت اسباب بازی رفتن به سايت اصلي دانلود طرح توجیهی احداث كارگاه ساخت اسباب بازی در 41 صفحه قابل ویرایش آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. خلاصه ای از متن:معرفي محصول:معني كلمه اسباب بازي و اسباب…

 • نقشه ی بخش های شهرستان نمین

  استان اردبیل,بخش های شهرستان نمین,شیپ فایل بخش های شهرستان نمین,شیپ فایل بخش های شهرستانها,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان نمین,نقشه ی بخش ها,نقشه ی بخش های شهرستان نمین,نقشه ی بخش های شهرستانها,نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان نمین…

 • پاورپوینت پوشش های کامپوزیتی زمینه فلزی حاوی ذرات سرامیکی

  آبکاری کامپوزیتی,پاورپوینت پوشش های کامپوزیتی زمینه فلزی حاوی ذرات سرامیکی,پوشش های کامپوزیتی پاورپوینت پوشش های کامپوزیتی زمینه فلزی حاوی ذرات سرامیکی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت پوشش های کامپوزیتی زمینه فلزی حاوی ذرات سرامیکیقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 32فهرست…

 • تحقیق رابطه بین شیوه های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه سرمایه

  تحقیق رابطه بین شیوه های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه سرمایه شیوه های تأمین مالی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق رابطه بین شیوه های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه سرمایهقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات:…

 • تحقیق تشويق و تنبيه

  پایان نامه روانشناسی پیرامون تشويق و تنبيه,پروژه تشويق و تنبيه,تحقیق تشويق و تنبيه,تحقیق در مورد تشويق و تنبيه,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی تشويق و تنبيه,دانلود تحقیق تشويق و تنبيه,مقاله تشويق و تنبيه تحقیق تشويق و تنبيه رفتن به سایت اصلی  بخشی از…

 • سورس برنامه پیاده سازی 2 پشته در یک آرایه به زبان ++C

  برنامه نویسی پیاده سازی Stack,پروژه آماده سی پلاس پلاس,پروژه برنامه نویسی پیاده سازی پشته,سورس برنامه پیاده سازی 2 پشته در یک آرای,سورس برنامه پیاده سازی پشته,کدنویسی پیاده سازی پشته,نمونه برنامه آماده سی پلاس پلاس,نمونه برنامه پیاده سازی پشته دانلود سورس…

 • گزارش کارآموزی ساختمان اسكلت فلز با سقف كمپوزیت

  گزارش کارآموزی ساختمان اسكلت فلز با سقف كمپوزیت تحقیق ساختمان اسكلت فلز با سقف كمپوزیت رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزی با موضوع  ساختمان اسكلت فلز با سقف كمپوزیت ،در قالب word و در 13 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مراحل ساخت…

 • آنالیز دینامیکی یک سیستم سه درجه آزادی تحت بار ضربه مستطیلی

  آنالیز دینامیکی سیستم,آنالیز دینامیکی یک سیستم سه درجه آزادی تحت بار ضربه مستطیلی,آنالیز سیستم سه درجه آزادی,بار ضربه مستطیلی,سیستم سه درجه آزادی,سیستم سه درجه آزادی تحت بار ضربه مستطیلی دانلود آنالیز دینامیکی یک سیستم سه درجه آزادی تحت بار ضربه…

 • گزارش امکان سنجی مقدماتی تولید مفتول و سیم از طریق کشش

  دانلود طرح توجیهی تولید سیم,دانلود طرح توجیهی تولید مفتول,راه اندازی تولید مفتول,طرح توجیهی تولید سیم,طرح توجیهی تولید مفتول,طرح کسب و کار تولید سیم,طرح کسب و کار تولید مفتول,کارآفرینی راه اندازی تولید سیم,کارآفرینی راه اندازی تولید مفتول دانلود گزارش امکان سنجی…

 • تحقیق پروتکل tcp/ip

  IP pdf,IP چیست,آموزش پروتکل TCP,انواع پروتکل TCP,پاورپوینت پروتکل TCP,پروتکل TCP,پروتکل های TCP,پشته پروتکل TCP,تحقیق پروتکل TCP,تعریف پروتکل TCP,مقاله پروتکل TCP دانلود تحقیق پروتکل tcp/ip دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع پروتکل TCP/IP،در قالب word و در 18 صفحه، قابل ویرایش،…

 • تحقیق آدنوزین دآمیناز، سیتوکین ها، اینترلوکین سیتوکین های ایمنی اختصاصی، مؤثر در ال

  تحقیق آدنوزین دآمیناز، سیتوکین ها، اینترلوکین سیتوکین های ایمنی اختصاصی، مؤثر در ال رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود تحقیق با موضوع آدنوزین دآمیناز، سیتوکین ها، اینترلوکین سیتوکین های ایمنی اختصاصی، مؤثر در ال،در قالب word و در 13 صفحه، قابل…

 • تحقیق آب و خواص آن

  تحقیق آب و خواص آن آب و خواص آن رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق آب و خواص آن، در قالب word قابل ویرایش و در 95 صفحه.توضیحات:كيفيت آبهاي زير زمينيآب خالص (H2o) به طور معمول در طبيعت يافت نمي شود.…

 • پاورپوینت کلیات رشد و تکامل حرکتی

  پاورپوینت کلیات رشد و تکامل حرکتی دانلود پاورپوینت کلیات رشد و تکامل حرکتی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع کلیات رشد و تکامل حرکتی، در قالب ppt و در 24 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:روند تکامل حرکات در انسانجهات…

 • مجموعه کامل جزوات بودجه بندی

  بودجه بازاریابی,بودجه بر مبنای صفر,بودجه بندی,بودجه جامع,بودجه ریزی,بودجه ریزی عملیاتی,بودجه فروش,بودجه مالی,بودجه نقدی,پاورپوینت بودجه بندی,پاورپوینت بودجه ریزی,پایان نامه بودجه ریزی,تحقیق بودجه بندی,جزوه بودجه بندی دانلود مجموعه کامل جزوات بودجه بندی دانلود فایل دانلود مجموعه کامل جزوات بودجه بندی،در قالب هفت…

 • تحقیق بررسی فرهنگ و مدیریت استراتژیك

  پاورپوینت فرهنگ و مدیریت استراتژیك,تحقیق در موردفرهنگ و مدیریت استراتژیك,تحقیق فرهنگ و مدیریت استراتژیك,دانلود تحقیق در مورد فرهنگ و مدیریت استراتژیك,دانلود تحقیق فرهنگ و مدیریت استراتژیك,دانلود مقاله فرهنگ و مدیر,فرهنگ و مدیریت استراتژیك تحقیق بررسی فرهنگ و مدیریت استراتژیك رفتن…

 • تحقیق شيمي فيزيك کار، انواع انرژی و قانون بقای انرژی انرژي جنبشي گازها

  تحقیق شيمي فيزيك کار، انواع انرژی و قانون بقای انرژی انرژي جنبشي گازها شیمی فیزیک رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع شيمي فيزيك کار، انواع انرژی و قانون بقای انرژی انرژي جنبشي گازها،در قالبword و در 33 صفحه، قابل…

 • پاورپوینت سیکل بودجه، طبقه بندی درآمدها و هزینه ها

  پاورپوینت سیکل بودجه، طبقه بندی درآمدها و هزینه ها سیکل بودجه رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع سیکل بودجه، طبقه بندی درآمدها و هزینه ها،در قالب ppt و در 102 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:سیکل بودجه و سازمان‌های بودجه‌ایتنظیم…

 • تحقیق عوامل و کارگزاران تغییر

  بررسی کارگزاران,پایان نامه حقوق پیرامون کارگزاران,پروژه کارگزاران,تحقیق حقوق کارگزاران,تحقیق در مورد کارگزاران,تحقیق کارگزاران,دانلود تحقیق حقوق در مورد کارگزاران,دانلود تحقیق کارگزاران,مقاله کارگزاران دانلود تحقیق عوامل و کارگزاران تغییر دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد عوامل و کارگزاران تغییر،در قالب word و در…