تحقیق اقتصاد جهاني

تحقیق اقتصاد جهاني
اقتصاد جهاني

رفتن به سایت اصلی

مشخصات فایل:تحقیق اقتصاد جهانيقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 205بخشی از متن تحقیق:اقتصادي جهانيگر
چه بحث دربارة جهاني شدن اقتصادي نوشته هاي حجيمي پديد آورده، موضوعات
مورد مناقشه حول محور چهار سؤال بنيادين، دسته بندي مي شوند. اين چهار سؤال
به طور ساده عبارتند از:• آيا اقتصادي جهاني واحدي در حال پديد آمدن است؟• شكل جديد سرمايه داري، كه ناشي از «انقلاب صنعتي سوم» است، تا چه حد در حال به دست گرفتن زمان كرة زمين است؟• جهاني شدن اقتصادي تا چه حد تابع حكومت ملي و بين المللي مناسب و كارآمد باقي مي ماند؟• آيا رقابت جهاني به سياست اقتصادي ملي و دولت رفاه اجتماعي خاتمه مي دهد؟اين چهار سؤال هم فكر جهاني گرايان و هم فكر شكاكان را به خود مشغول مي كنند.تداوم اقتصادهاي مليموضوع
شكاكانة منعكس كنندة تفسيري محتاطانه از گرايش اقتصادي جهاني معاصر است.
به نظر شكاكان، اگر در چارچوب تاريخ قضاوت كنيم، اقتصاد جهاني فعلي به جاي
اين كه در در حال تبديل شدن به اقتصادي واقعاً جهاني باشد، فقط به طور سستي
يكپارچه است. در مقايسه با عصر زيباي 1890-1914 ، هم گستره و هم مقياس
جغرافيايي جريانات تجارت، سرمايه و مهاجران در حال حاضر نظم بسيار كمتري
دارد (گوردون 1988 ؛ وايس 1998 ؛ هيرست و تامپسون 1999). گر چه امروزه
ميزان جريانات ناخالص سرمايه ميان نظام هاي اقتصاد اصلي جهان تا حد زيادي
بي‌سابقه است، جريانات خالص واقعي ميان آنها به طور قابل ملاحظه اي كم تر
از ابتداي قرن بيستم است (زوين 1992 ؛ واتسون 2001). بسياري از اين نظام
هاي اقتصادي، از جمله بسياري از كشورهاي در حال توسعه، كمتر از قبل به روي
تجارت باز هستند كه اين امر موجب كاهش وابستگي آنها به سرماية خارجي مي شود
(هوگولت 2001 ؛ هيرست و تامپسون 1999 ). افزون بر اين، ميزان مهاجرت جهاني
در قرن نوزدهم تا حد زيادي ميزان مهاجرت در دورة فعلي را تحت الشعاع قرار
ميدهد (هيرست و تامپسون 1999). با توجه همه اين موارد، اقتصاد جهاني معاصر
به ميزان قابل ملاحظه اي كمتر از همتاي قرن نوزدهمي خود باز و جهاني شده
است. شكاكان همچنين عقيده دارند كه اين اقتصاد يكپارچگي بسيار كمتري دارد.اگر
جهاني شدن اقتصادي با يكپارچگي روزافزون نظام هاي اقتصادي ملي واحد همراه
باشد، به طوري كه سازماندهي عملي فعاليت اقتصادي از مرزهاي ملي فراتر
رود،‌مي توان گفت اقتصادي جهاني در حال ظهور است. در اقتصاد جهاني شده، (از
لحاظ نظري) انتظار مي رود همچنان كه ارزش واقعي متغيرهاي كليدي اقتصادي
(توليد، قيمت ها،‌دستمزدها و نرخ هاي بهره) به رقابت جهاني پاسخ مي دهند،
نيروهاي بازار جهاني بر شرايط اقتصادي ملي برتري يابند. بنابر موضع به شدت
شكاكانه،‌درست همانطور كه اقتصادهاي محلي در بازارهاي ملي غرق ميشوند آزمون
واقعي جهاني شدن اقتصادي نيز اين است كه آيا گرايش هاي جهاني الگي
يكپارچگي و ادغام اقتصادي جهاني، يعني وجود بازار واحد جهاني، را تأييد مي
كنند يا نه (هيرست و تامپسون 1999). از اين لحاظ، مي گويند كه شواهد موجود
بسيار كمتر از دعاوي اغراق آميز بسياري از جهاني گرايان است. حتي در بين
دولت هاي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي كه بي ترديد به هم پيوسته ترين
مجموعه نظام هاي اقتصادي هستند،‌گرايش هاي معاصر فقط نشان دهندة ميزان
اندكي از يكپارچگي و ادغام اقتصادي و مالي هستند (فلدستاين و هوريوكا 1980؛
نيل 1985 ؛ زوين 1992 ؛ جونز 1995 ؛ گارت 1998). شواهد موجود خواه از نظر
سرمايه، فن آوري، كار يا توليد،‌نه وجود اقتصادي جهاني را تأييد مي كنند نه
ظهور آنها را (هيرست و تامپسون 1999). از اين امر ميتوان نتيجه گرفت كه
حتي شركتهاي چند مليتي، بر خلاف توصيف متداول آنها به صورت «سرماية آزاد»
عمدتاً اسير بازارهاي ملي يا منطقه اي هستند (تايسون 1991 ؛ روي گروك و
تولدر 1995 ؛ راگمن 2001). شكاكان گرايش هاي فعلي را نه اقتصادي جهاني بلكه
شواهد بين المللي شدن مهم فعاليت اقتصادي، يعني تقويت پيوندهاي ميان نظام
هاي اقتصاد جداگانة ملي، مي دانند كه از نظر تاريخي بي سابقه است بين
اللملي شدن نه جايگزين بلكه مكمل سازماندهي و تنظيم عمدتاً ملي فعاليت
اقتصادي و مالي معاصر است كه به دست واحدهاي عمومي و خصوصي ملي يا محلي
اداره ميشود. به نظر شكاكان، كل اقتصاد در اصل ملي يا محلي است. ولي حتي
گرايش معطوف به بين المللي شدن بررسي دقيقي مي طلبد، زيرا نشان دهندة تمركز
جريانات تجارت، سرمايه و فن‌ آوري در بين دولتهاي اصلي عضو سازمان توسعه و
همكاري اقتصادي به استثناي بخش عمده اي از بقيه جهان است. ساختار فعاليت
اقتصادي جهاني تحت سلطة (روزافزون) نظام هاي اقتصاد سازمان توسعه و همكاري
اقتصادي و پيوندهاي در حال رشد ميان آنها قرار دارد (جونز 1995) . از هر
نظر كه بنگريم بزرگترين بخش انسان ها از بازار به اصطلاح جهاني محروم مي
مانند؛ شكاف ميان شمال و جنوب در حال افزايش است. هوگولت و ديگران با اتكا
به مجموعه اي از شواهد آماري، عقيده دارند كه براساس موازين تاريخي، اقتصاد
جهاني نه در حال گسترش دامنة دسترسي خود بلكه در حال فروپاشي دروني است.
اگر جريانات تجارت، سرمايه گذاري و مهاجرت را بسنجيم، درمي‌يابيم كه اكنون
مركز اقتصادي جهاني كمتر از دوران قبل از انقلاب صنعتي با حاشية آن ادغام
شده است (مثلا نگاه كنيد به هوگولت 2001).تحليل شكاكانه به اقتصاد
جهاني يكپارچه هيچ اعتقادي ندارد و بر سازماندهي روزافزون فعاليت اقتصادي
جهاني در سه بلوك اصلي، كه هر كدام مركز و حاشية منحصر به خود دارند، يعني
اروپا. آسيا، اقيانوسيه و آمريكا تأكيد مي كند. اين سه تايي شدن اقتصاد
جهاني با تمايل روزافزون به وابستگي متقابل اقتصادي و مالي در داخل هر يك
از اين سه ناحيه به قيمت ادغام آنها همراه است (لويد 1992 ؛ هيرست و
تامپسون 1999؛ راگمن 2001). اين فرايند از رهگذر رشد منطقه اي شدن، از
ساختارهاي رسمي پيمان تجارت آزاد آمريكاي شمالي (NAFTA) ، سازمان همكاري
اقتصادي آسيا – اقيانوسيه (APEC) ، بازار مشترك مخروط جنوبي (MERCOSUR) ،
اتحاديه ملل آسياي جنوب شرقي (ASEAN) و اتحادية اروپا گرفته تا راهبردهاي
توليد و بازاريابي منطقه اي شركتهاي چند مليتي و شركتهاي ملي، تقويت مي شود
(جي . تامپسون 1998 الف). دوران حاضر با عصر جهاني شدن اقتصادي فاصلة
زيادي دارد، و به ويژه در مقايسه با عصر زيبا، دوراني است كه مشخصه‌اش
فروپاشي و تجزية رو به رشد اقتصاد جهاني به تعداد زيادي از نواحي اقتصادي
منطقه اي است كه تحت سلطة نيروهاي سوداگرانة قدرتمند رقابت اقتصادي و
همچشمي اقتصادي ملي قرار دارند (هارت 1992 ؛ سند هولتز و همكاران 1992 ؛
راگمن 2001).اگر استدلال شكاكانه به مفهوم اقتصاد جهاني بي توجه است،
به همان اندازه نسبت به سرمايه داري جهاني نوزاد ديدگاهي انتقادي دارد. اين
استدلال منكر آن نيست كه سرمايه داري، در پي سقوط سوسياليسم دولتي، «تنها
بازي اقتصادي موجود در شهر» است، با اين كه خود سرمايه تا حد قابل توجهي
تحرك بين المللي پيدا كرده؛ ولي مي گويد چنين تحولاتي را نبايد شاهدي بر
نوعي سرمايه داري «توربو»‌ي جديدي دانست كه از سرمايه داري هاي ملي فراتر
مي رود و آنها را در خود حل مي كند (كالينيكوس و همكاران 1994 ؛ روي گروك و
تولدر 1995 ؛ بوير و دراچ 1966 ؛ هيرست و تامپسون 1999). برعكس ، صورتهاي
اجتماعي متمايزي از سرمايه داري به شكوفايي خود براساس الگوهاي اقتصاد
مختلط سوسيال دموكراسي اروپايي، پروژة نئوليبرالي آمريكايي و دولتهاي توسعه
گراي آسياي شرقي ادامه مي دهند (ويد 1990) . موج نئوليبرالي دهة 1990 به
رغم خواسته هاي قوي ترين طرفدارانش، نه منجر به همگرايي اصيل يا واقعي ميان
آنها شده و نه ميتواند ادعا كند كه به نحو قاطعي بر رقبايش پيروز شده است
(شارف 1991 ؛ هارت 1992). از اين لحاظ، معلوم شده كه «پايان تاريخ» عمر
كوتاهي دارد. ايدة سرمايه داري جهاني، كه امپراتورهاي تجاري افرادي مثل ژرژ
سوروس و بيل گيتس مظهر آن هستند، ممكن است جذابيت عامه پسند زيادي داشته
باشد؛ ولي در نهايت، گمراه كننده است، زيرا تنوع صورتهاي موجود سرمايه داري
و ريشه داشتن همة سرمايه ها در صورتهاي ملي جداگانه را ناديده مي گيرد.گر
چه تصاوير تلويزيوني اتاق هاي معامله در نيويورك يا لندن اين ايده را
تقويت مي كند كه سرمايه ذاتاً آزاد است، ولي واقعيت اين است كه كل فعاليت
اقتصادي و مالي، از توليد، تحقيق و توسعه گرفته تا تجارت و مصرف، در فضاي
جغرافيايي و نه مجازي رخ مي دهد. وقتي كه مكان و فضا همچنان عوامل تعيين
كنندة مهمي در توزيع جهاني ثروت و قدرت اقتصادي هتسند، صحبت از «پايان
جغرافيا» مبالغه اي آشكار است. با توجه به اين امر، در جهان ارتباطات
تقريباً همزمان،‌سرماية شركتي و حتي شركتهاي كوچك ممكن است امكان تحرك
بيشتري داشته باشند، ولي هنوز سرنوشت شركت ها، بزرگ يا كوچك، بيش از هر چيز
با مزيتهاي رقابتي و شرايط اقتصادي ملي و محلي تعيين مي شود (پورتر 1990؛
رويي گروك و تولدر 1995؛ جي. تامپسون 1998 ب) . حتي در بين بزرگترين
شركتهاي چند مليتي، مزيت هاي رقابتي بيش از هر چيز نتيجة نظام هاي ملي
نوآوري خاص آنهاست …

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
اقتصاد جهاني تحقیق در مورد اقتصاد جهاني دانلود تحقیق اقتصاد جهاني دانلود رایگان تحقیق اقتصاد جهاني پروژه اقتصاد جهاني مقاله اقتصاد جهاني تحقیق حسابداری در مورد اقتصاد جهاني پروژه در مورد اقتصاد جهاني پایان نامه حسابداری اقتصاد جهاني تحقیق حس

 • تحقیق بررسی اصول امنیتی بانک ها و بانک های الکترونیکی

  بررسی اصول امنیتی بانک ها و بانک های الکترونیکی,برنامه ‌ريزي امنيتي بانک ها,برنامه ‌ريزي سياست ‌هاي امنيتي بانک ها,پروتکلهاي امنيتی بانک ها,تحقیق ا,تحقیق اصول امنیتی بانک های الکترونیکی,تحقیق بررسی اصول امنیتی بانک ها,فاكتورهاي امنيتي بانک ها دانلود تحقیق بررسی اصول…

 • پاورپوینت مهارت سنجش یادگیری

  پاورپوینت مهارت سنجش یادگیری,قابليت اطمينان و معتبربودن,گزينش نوع مقياس,لايه مقياس ها ونمونه کاربردآنها,مفهوم اندازه گيری,مقياس های ديدگاهي پاورپوینت مهارت سنجش یادگیری رفتن به سایت اصلی مشخصات قایل:عنوان: پاورپوینت مهارت سنجش یادگیریقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید:36فهرست مطالب:مفهوم اندازه گيریلايه مقياس ها ونمونه…

 • تحقيق آموزش ساخت نمایشگر لیزری

  آموزش ساخت,آموزش ساخت نمايشگر ليزري,الكترونيك,برق,پروژه برق,تحقيق برق,دانلود پروژه,دانلود تحقيق,ليزر,مخابرات,نمايشگر,نمايشگر ليزري دانلود تحقيق آموزش ساخت نمایشگر لیزری دانلود فایل در این قسمت با یک مدار ساره جهت نمایشگر لیزری(Show Laser) و همچنین در مدارمکمل آن با کنترل PWM موتور DC جهت…

 • تحقیق بررسی شهرستان جیرفت

  پایان نامه شهرستان جیرفت,پروژه در مورد شهرستان جیرفت,پروژه شهرستان جیرفت,تحقیق آماده در مو,تحقیق در مورد شهرستان جیرفت,دانلود تحقیق شهرستان جیرفت,دانلود رایگان تحقیق شهرستان جیرفت,شهرستان جیرفت,مقاله در مورد شهرستان جیرفت,مقاله شهرستان جیرفت تحقیق بررسی شهرستان جیرفت رفتن به سایت اصلی بخشی…

 • پاورپوینت صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری مستغلات و صندوق‌ های زمین و ساختمان

  پاورپوینت صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری مستغلات و صندوق‌ های زمین و ساختمان صندوق‌های سرمایه‌گذاری مستغلات رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری مستغلات و صندوق‌ های زمین و ساختمان، در قالب pptx و در 24…

 • تحقیق شرکت های سهامی و نقش اقتصادی آن ها

  آنها,اقتصادی,تحقیق,سهامی,شرکت,نقش,های تحقیق شرکت های سهامی و نقش اقتصادی آن ها رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع شرکت های سهامی  و نقش اقتصادی آنها،در قالب word و در 40 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهشرکت های سهامی خاص از نظر کلیات قانونی…

 • پرسشنامه کنجکاوی و اکتشاف (کاشدان و همکاران)

  پرسشنامه استاندارد کنجکاوی و اکتشاف,پرسشنامه کنجکاوی و اکتشاف,پرسشنامه کنجکاوی و اکتشاف کاشدان,پرسشنامه کنجکاوی و اکتشاف کاشدان و همکاران,دانلود پرسشنامه استاندارد کنجکاوی و اکتشاف,دانلود پرسشنامه کنجکاوی و اکتشاف دانلود پرسشنامه کنجکاوی و اکتشاف (کاشدان و همکاران) دانلود فایل دانلود پرسشنامه کنجکاوی و…

 • تحقیق تحول تاريخي نظام تامين اجتماعي

  بررسی نظام تامين اجتماعي,پروژه نظام تامين اجتماعي,تحقیق حقو ق نظام تامين اجتماعي,تحقیق در مورد نظام تامين اجتماعي,تحقیق نظام تامين اجتماعي,دانلود تحقیق حقو ق در مورد نظام تامين اجتماعي,دانلود تحقیق نظام تامين اجتماعي,مقاله نظام تامين اجتماعي تحقیق تحول تاريخي نظام تامين…

 • نقشه بخش های شهرستان خمین

  نقشه بخش های شهرستان خمین رفتن به سايت اصلي دانلود نقشه بخش های شهرستان خمین (واقع در استان مرکزی)،توضیحات:این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد…

 • طرح توجیهی وسائل تصوير برداري پزشکی

  امکان سنجی وسائل تصوير برداري پزشکی,دانلود طرح توجیهی وسائل تصوير برداري پزشکی,طرح توجیهی وسائل تصوير برداري پزشکی,طرح کارآفرینی وسائل تصوير برداري پزشکی,طرح کسب و کار وسائل تصوير برداري پزشکی,کارآفرینی وسائل تصوير برداري پزشکی,وسائل تصویربردار دانلود طرح توجیهی وسائل تصوير برداري…

 • جزوه نکات تکمیلی حسابداري رشته حسابداری

  جزوه نکات تکمیلی حسابداري,جزوه نکات تکمیلی حسابداري ارشد,جزوه نکات تکمیلی حسابداري برای کنکور,جزوه نکات تکمیلی حسابداري کنکور,دانلود جزوه نکات تکمیلی حسابداري,دانلود جزوه نکات تکمیلی حسابداري ارشد,دانلود جزوه نکات تکمیلی حسابداري کنکور جزوه نکات تکمیلی حسابداري رشته حسابداری رفتن به سایت…

 • گزارش کارآموزی کانون فرهنگی آموزشی جوانان اهل بیت (ع)

  کارآموزی کامپیوتر,کارآموزی مهندسی کامپیوتر,کارآموزی مهندسی نرم افزار,مهندسی کامپیوتر,نرم افزار گزارش کارآموزی کانون فرهنگی آموزشی جوانان اهل بیت (ع) رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزی با موضوع کانون فرهنگی آموزشی جوانان اهل بیت (ع)،در قالب word و در 52 صفحه، قابل…

 • پاورپوینت آموزش اذان و اقامه ، وضو ، نماز و تیمم

  پاورپوینت آموزش اذان و اقامه ، وضو ، نماز و تیمم رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت پایه سوم دبستان با موضوع آموزش اذان و اقامه ، وضو ، نماز و تیمم،فرمت فایل : پاورپوینت ( PPT ) قابل ویرایش.تعداد…

 • پاورپوینت حسابرسی کامپیوتری

  حسابرسی در محیط سیستم اطلاعاتی,حسابرسی کامپیوتری,حسابرسی کامپیوتری پیشرفته,حسابرسی کامپیوتری چیست,حسابرسی کامپیوتری در ایران,راه های افزایش قابلیت اتکای اطلاعات,نیاز حسابرس به مهارت خاص در زمینه سیستم اطلاعاتی,وظایف حسابرس هنگام حداکثر بودن خطر دانلود پاورپوینت حسابرسی کامپیوتری دانلود فایل دانلود پاورپوینت با…

 • پاورپوینت اصول و مبانی جامعه شناسي و مطالعات شهري

  پاورپوینت اصول و مبانی جامعه شناسي و مطالعات شهري اصول و مبانی جامعه شناسي و مطالعات شهري رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع اصول و مبانی جامعه شناسي و مطالعات شهري،در قالب pptx و در 276 اسلاید، قابل…

 • پرسشنامه مدیریت سایبرنتیک

  پرسشنامه مدیریت,پرسشنامه مدیریت سایبرنتیک دانلود پرسشنامه مدیریت سایبرنتیک دانلود فایل این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که حاوی 19 سوال برای سنجش ابعاد زیر می باشد: تمايزات و روابط: 1 تا 3تنوع و محدوديت: 4 تا 6آنتروپي و اطلاعات:…

 • راهنمای آزمون دسته بندي كارت ويسكانسین (WCST)

  آزمون دسته بندي كارت های ويسكانسین,آزمون دسته بندي كارت ويسكانسین,آزمون دسته بندي كارت ويسكانسین wcst,دانلود راهنمای آزمون دسته بندي كارت ويسكانسین,راهنمای آزمون دسته بندي كارت ويسكانسین دانلود راهنمای آزمون دسته بندي كارت ويسكانسین (WCST) دانلود فایل دانلود راهنمای آزمون دسته…

 • پاورپوینت داروهاي موثر بر سيستم سمپاتيك

  پاورپوینت داروهاي موثر بر سيستم سمپاتيك داروهاي موثر بر سيستم سمپاتيك رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع داروهاي موثر بر سيستم سمپاتيك،در قالب ppt و در 19 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: انواع گيرنده هاي آدرنرژيكآگونيست هاي درونزاي سيستم…

 • پاورپوینت درس 2 کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم (احساسات ما)

  پاورپوینت درس 2 کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم (احساسات ما) کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت درس 2 کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم (احساسات ما)،در قالب ppt و در 9 اسلاید، قابل ویرایش.توضیحات:این پاورپوینت…

 • طرح توجیهی تولید كاتاليست كانورتور

  امکان سنجی تولید كاتاليست كانورتور,دانلود طرح توجیهی تولید كاتاليست كانورتور,طرح توجیهی تولید كاتاليست كانورتور,طرح کارآفرینی تولید كاتاليست كانورتور,طرح کسب و کار تولید كاتاليست كانورتور,کارآفرینی تولید كاتاليست كانورتور,هزینه تولید كاتاليست ک دانلود طرح توجیهی تولید كاتاليست كانورتور دانلود فایل این طرح…

 • جزوه تاریخ شهر و شهرسازی در جهان

  جزوه تاریخ شهر و شهرسازی در جهان شهرسازی در جهان رفتن به سایت اصلی دانلود جزوه تاریخ شهر و شهرسازی در جهان،در قالب pdf و در 238 صفحه، شامل:ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ دوران اوﻟﻴﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦارﻳﺤﺎ    چاتال هیوکﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺗﻤﺪن…

 • تحقیق پیشینه خطاطی

  تحقیق پیشینه خطاطی رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : پیشینه خطاطی،قالبندی : wordتعداد صفحات : 14بخشی از متن تحقیق : خوشنویسی یا خطاطی در ایام گذشته و دنیای سنتی، پیوسته با تحول و نوآوری همراه بوده است اما…

 • تحقیق بررسی رابطه سياست و ادبيات

  تحقیق بررسی رابطه سياست و ادبيات رابطه سياست و ادبيات رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق بررسی رابطه سياست و ادبياتقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 19 بخشی از متن تحقیق:اشاره :1 -بحث‌ رابطه‌ سياست‌ و ادبيات، بحث‌…

 • پاورپوینت کتاب زیست‌ شناسی جانوری دکتر عبدالمجید حاجی‌ مرادلو

  پاورپوینت کتاب زیست‌ شناسی جانوری حاجی‌ مرادلو,کتاب زیست‌ شناسی جانوری حاجی‌ مرادلو,کتاب زیست‌ شناسی جانوری دکتر عبدالمجید حاجی‌ مرادلو,کتاب زیست‌ شناسی جانوری عبدالمجید حاجی‌ مرادلو,نکات کتاب زیست‌ شناسی جانوری حاجی‌ مرادلو دانلود پاورپوینت کتاب زیست‌ شناسی جانوری دکتر عبدالمجید حاجی‌…

 • پرسش نامه عوامل مؤثر بر موفقیت یادگیری الکترونیکی

  پرسشنامه عوال موثر بر یادگیری,پرسشنامه عوامل موثر بر موفقیت یادگیری الکترونیکی,پرسشنامه عوامل موثر بر یادگیری,پرسشنامه موفقیت یادگیری,پرسشنامه یادگیری,دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر یادگیری,دانلود پرسشنامه یادگیری دانلود پرسش نامه عوامل مؤثر بر موفقیت یادگیری الکترونیکی دانلود فایل دانلود پرسش نامه با…

 • پاورپوینت تاثير حجامت بر روح و روان

  پاورپوینت تاثير حجامت بر روح و روان حجامت فواید رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موصوع تاثير حجامت بر روح و روان ،در قالب ppt و در 23 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:حجامت نقره: اين حجامت در گودى وسط…

 • تحقیق امام علی (ع) از دیدگاه تاریخ

  تحقیق امام علی (ع) از دیدگاه تاریخ امام علی از دیدگاه تاریخ رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق امام علی (ع) از دیدگاه تاریخقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 67بخشی از متن تحقیق:نام: علي (ع)القاب: امير المؤمنين، مرتضي،…

 • گزارش کارآموزی بانک کشاورزی

  گزارش کارآموزی بانک کشاورزی بانک کشاورزی رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزی با موضوع بانک کشاورزی،در قالب word و در 37 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل اول 1( آشنایی کلی با مکان کارآموزی) 1بانک در یک نگاه 2تاریخچه 3فصل دوم 5(…

 • پاورپوینت تاثیر بازاریابی در فروش

  بازاریابی,پاورپوینت آماده بازاریابی,پاورپوینت بازاریابی,تحقیق بازاریابی,دانلود power point بازاریابی,دانلود پاورپوینت بازاریابی,دانلود پاورپوینت در مورد بازاریابی,دانلود تحقیق بازاریابی,دانلود رایگان پاورپوینت بازاریابی,رایگان پاورپوینت تاثیر بازاریابی در فروش رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت تاثیر بازاریابی در فروشقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 89قابل ویرایشبخشی از…

 • پاورپوینت قالبهای دایکست (die casting) و عیوب آنها

  پروژه پیرامون قالبهای دایکست,تحقیق پیرامون قالبهای دایکست وعیوب,تحقیق رشته قالبهای دایکست متالورژی,تحقیق قالبهای دایکست وعیوب,دانلود مقاله,عیوب,عیوب قالب,قالبهای دایکست,متالورژی,مواد دانلود پاورپوینت قالبهای دایکست (die casting) و عیوب آنها دانلود فایل در این فایل  power pointجامع و کاربردی  که در غالب  27  …

 • تحقیق برنامه ریزی مدیریت استراتژیک

  برنامه ریزی مديريت استراتژيک,برنامه ریزی و مديريت استراتژيک,پاورپوینت مدیریت استراتژیک,تحقیق مديريت استراتژيک,تحقیق مديريت استراتژيک پشرفته,مديريت استراتژيک,مديريت استراتژيک پیشرفته,مديريت استراتژيک منابع انسانی دانلود تحقیق برنامه ریزی مدیریت استراتژیک دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد برنامه ریزی مدیریت استراتژیک،در قالب doc و در 28…

 • تحقیق اتوماسيون توسط سيستم هاي نتوماتيك

  اتوماسیون توسط سيستمهاي نتوماتيك,اتوماسیون سيستمهاي نتوماتيك,انواع سيستمهاي نتوماتيك,پاورپوینت سيستمهاي نتوماتيك,پایان نامه سيستمهاي نتوماتيك,تحقیق سيستمهاي نتوماتيك,سيستمهاي نتوماتيك,مقاله سيستمهاي نتوماتيك تحقیق اتوماسيون توسط سيستم هاي نتوماتيك رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  اتوماسيون توسط سيستمهاي نتوماتيك،در قالب word و در 30…

 • پاورپوینت افزایش هوش جنین

  پاورپوینت افزایش هوش جنین تغذیه جنین رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع افزایش هوش جنین،در قالب ppt و در 14 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهروش های افزایش هوش جنین در دوران بارداریبراي جلوگيري از بين رفتن سلول هاي مغزي…

 • تحقیق بررسي ويژگي هاي اجتماعي مصرف كنندگان مواد مخدر

  بررسي ويژگي هاي اجتماعي مصرف كنندگان مواد مخدر,تحقیق ویژگی های معتادان مواد مخدر,ويژگي هاي اجتماعي مصرف كنندگان مواد مخدر,ويژگي هاي اجتماعي معتادان مواد مخدر,ویژگی های مصرف كنندگان مواد مخدر,ویژگی های معتادان مواد مخدر دانلود تحقیق بررسي ويژگي هاي اجتماعي مصرف…

 • تحقیق طرح های کاهش آلودگی هوا

  پایان نامه طرح کاهش آلودگی هوا,پایان نامه طرح های کاهش آلودگی هوا,تحقیق طرح کاهش آلودگی هوا,تحقیق طرح های کاهش آلودگی هوا,طرح کاهش آلودگی هوا,طرح های کاهش آلودگی هوا,مقاله طرح کاهش آلودگی هوا,مقاله طرح های کاهش آلودگی هوا دانلود تحقیق طرح…