تحقیق آيين‌ نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق آيين‌ نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران
آيين‌ نامه معاملات در بورس

رفتن به سایت اصلی

مشخصات فایل:تحقیق آيين‌ نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهرانقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 49 بخشی از متن تحقیق:آيين‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران قسمت اول: مقررات عمومىماده 1. تعاريف‏ (الف) منظور از “عرضه”، عبارت است از، اعلام فروش اوراق بهادار از طرف كارگزار فروشنده. (ب) “تقاضا”، عبارت است از اعلام آمادگى كارگزار خريدار نسبت به خريد اوراق بهادار. (ج) “قيمت”، عبارت است از نرخى كه براى هر واحد اوراق بهادار از طرف كارگزاران عنوان مي‏شود. (د)
“قيمت باز”، در مواقعى كه خريدار يا فروشنده تعيين قيمت را به كارگزار
واگذار مينمايد، كارگزار داراى دستور معامله با قيمت باز ميباشد. (ه)
“قيمت محدود”، در مواقعى كه خريدار يا فروشنده، حداكثر يا حداقل قيمتى را
براى معامله‏هاى سهام خود تعيين مينمايد، كارگزار داراى دستور معامله با
قيمت محدود است. (و) “قيمت معين”، در مواقعى كه خريدار يا فروشنده،
قيمت ثابتى را براى انجام معامله سهام خود تعيين مينمايد، كارگزار داراى
دستور معامله با قيمت معين است. (ز) “قيمت مقطوع”، عبارت است از قيمت ثابتى كه كارگزار براى خريد يا فروش اوراق بهادار تعيين مينمايد. (ح) منظور از “سازمان”، در اين آيين‏نامه، سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.ماده2.
در صورتى كه كارگزارى اوراق بهادارى را براى فروش با قيمت مقطوع عرضه كند،
خود وى نمي‏تواند قيمتى كمتر از قيمت مقطوع براى خريد اعلام نمايد، اوراق
بهادارى كه به قيمت مقطوع براى فروش عرضه مي‏گردد، به نخستين كارگزارى كه
آمادگى خود را به خريد به قيمت مزبور اعلام نمايد، فروخته خواهد شد. در
صورتى كه قيمت‏هاى پيشنهاد شده، كمتر از قيمت مقطوع باشد، معامله انجام
نخواهد شد. در صورت آمادگى فروشنده به فروش به بالاترين قيمت پيشنهاد شده،
كارگزار فروشنده، پس از ابطال پيشنهاد اوليه، پيشنهاد جديدى ارائه مي‏دهد.
ماده 3 در صورتى كه چند تن از كارگزاران، در آن واحد، هر يك تعدادى از
سهام يك شركت يا اوراق قرضه يا مشاركت از يك سرى را براى فروش به قيمت معين
عرضه نمايند و تقاضاى خريد تمام اوراق عرضه شده به قيمتى كمتر از قيمت
پيشنهاد شده شود، معامله فقط در مورد اوراق كارگزار يا كارگزارانى كه
آمادگى خود را به فروش اوراق عرضه شده به قيمت مورد تقاضا اعلام نمايند،
قطعيت مييابد. ماده 4. در صورتى كه كارگزار فروشنده، اوراقى را براى
فروش عرضه نمايد، و كارگزار خريدار، قيمتى را براى خريد اعلام كند و در
صورتى كه كارگزار فروشنده، پيش از پرداختن به معامله‏هاى ديگر يا اعلام
تنفس، صراحتاً اعلام ننمايد كه در قيمت پيشنهادى حاضر به فروش اوراق عرضه
شده نيست، كارگزار خريدار، متعهد است كه قيمت پيشنهادى خود را حفظ نمايد و
اوراق را، در صورت موافقت كارگزار فروشنده به فروش به قيمت مزبور، خريدارى
نمايد. عدول از خريد به قيمت پيشنهادى جايز نيست. ماده 10. در صورتى كه
كارگزارى نسبت به خريد تعدادى از اوراق به نرخ معينى، اعلام آمادگى نمايد،
معامله در مورد اوراق نخستين كارگزار يا كارگزارانى كه حاضر باشند تمام يا
قسمتى از اوراق را به قيمت مزبور به فروش رسانند، قطعيت مييابد. ماده
11. در صورتى كه عرضه يا تقاضاى كارگزاران فروشنده يا خريدار در قيمت‏هاى
معين اعلام گردد، و در هر مورد، خريدار يا فروشنده‏اى در اين نرخ‏ها وجود
نداشته باشد، عرضه و تقاضاى مزبور، پس از پرداختن به معامله ديگر، به خودى
خود، ابطال ميگردد و در صورت تمايل كارگزار، اين عرضه و يا تقاضا، دوباره
در همان جلسه تكرار مي‏شود. ماده 12. در مواردى كه كارگزارى نسبت به
تضمين فروش يا اداره امور مربوط به فروش مبلغ متنابهى اوراق تعهد نموده و
نسبت به بازاريابى براى اين اوراق اقدام نموده باشد، مراتب بايد قبلاً به
اطلاع دبيركل سازمان برسد تا وى بتواند با توجه به هزينه و زحمتى كه
كارگزار ذيربط در اين زمينه متحمل گرديده است، حق تقدمى براى وى در نظر
گيرد. در اين موارد، سازمان طى جلسه‏اى كه با حضور كارگزاران تشكيل خواهد
شد، نسبت به تعيين سهميه براى هر كارگزار اقدام لازم را به عمل آورده و
سهميه هر يك از كارگزاران را كه در هر صورت، از ميزان مورد درخواست آنها
بيشتر نخواهد بود، به هر يك از آنها ابلاغ مينمايد و كارگزاران موظفند
ميزان فروش تعيين شده را در روزى كه اوراق براى فروش عرضه ميگردد، مراعات
كنند و براى فروش سهميه خود اقدام نمايند. ماده 13. وجوه مربوط به سهام
معامله شده در بورس همراه با وكالت‏نامه فروش سهام و اصل سهام بايد حداكثر
تا 72 ساعت از تاريخ معامله بين كارگزاران خريدار و فروشنده رد و بدل
گردد. كارگزار فروشنده، موظف است تشريفات مربوط به انتقال سهام معامله شده
را ظرف هفت روز از تاريخ معامله انجام داده و سهام را تحويل خريدار نمايد.
در صورتى كه علل يا توافقى ديگر در مورد تحويل بعد از مهلت‏هاى تعيين شده،
وجود داشته باشد، مراتب بايد قبلاً به اطلاع دبيركل سازمان برسد. در هر
صورت، معامله انجام شده، قطعى به شمار ميرود. ماده 14. وجوه مربوط به
معامله‏هاى اوراق قرضه و مشاركت، بايد حداكثر ظرف 24 ساعت از تاريخ معامله،
واريز شود. بهره گذشته اوراق تا روز دريافت وجوه، به نفع فروشنده، محاسبه و
اخذ ميگردد. بنابراين، در موقع معامله بايد توافق لازم بين كارگزاران
خريدار و فروشنده در مورد زمان پرداخت وجوه و تحويل اوراق به عمل آيد تا
بهره گذشته محاسبه گردد. در صورتى كه وجوه اوراق قرضه پس از 24 ساعت پرداخت
نشود، كارگزار فروشنده ميتواند نسبت به ابطال معامله يا اخذ بهرهاى از
قرار 12 درصد در سال براى هر روزى كه وجه ديرتر پرداخته شود، اقدام نمايد.
در هر صورت، كارگزار خريدار نميتواند معامله انجام شده را ابطال نمايد و در
صورت مطالبه خسارت از طرف كارگزار فروشنده، موظف به پرداخت آن است. تبصره:
خريدار بايد خسارت‏هاى تأخير قانونى ناشى از تأخير پرداخت و وصول وجه
اوراق را به كارگزار خود بپردازد. تسليم اوراق به خريدار، موكول به انجام
تعهدات خريدار، از جمله پرداخت خسارت تأخير تأديه قانونى است. ماده 15.
معامله‏هاى اوراق قرضه و مشاركت طبق مندرجات راهنماى معامله‏هاى اوراق
قرضه* و مشاركت در بورس كه جزء لاينفك اين آيين‏نامه است، انجام خواهد شد.
*براى اطلاع از مندرجات اين راهنما، به سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار
تهران مراجعه كنيد. ماده 17. در صورتى كه كارگزارى، تعدادى اوراق
بهادار براى فروش عرضه نمايد، و كارگزاران ديگر، خريدار قسمتى از آن باشند،
كارگزار عرضه كننده، مكلّف است پس از قطعى شدن معامله، اوراق را تفكيك
نموده و آن قسمت از اوراق را كه نسبت به آنها تعهد خريد شده است، به
خريداران انتقال دهد. در صورتى كه كارگزار بخواهد اين گونه اوراق را به طور
يكجا به فروش برساند، بايد در موقع عرضه، اين موضوع را مطرح نمايد. ماده
18. در مواقعى كه اعلام خريد كارگزاران يا قطعيت معامله مورد ترديد باشد،
رأى دبيركل سازمان يا نماينده وى در حل اختلاف، قطعى است و بايد از آن
پيروى كنند …

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
آيين‌ نامه معاملات در بورس تحقیق در مورد آيين‌ نامه معاملات در بورس دانلود تحقیق آيين‌ نامه معاملات در بورس دانلود رایگان تحقیق آيين‌ نامه معاملات در بورس پروژه آيين‌ نامه معاملات در بورس مقاله آيين‌ نامه معاملات در بورس تحقیق حسابداری در مورد

 • فلاش مموری طراحی شده در سالیدورک

  Catia,SOLIDWORKS,پروژه سالیدورک,پروژه کت,پروژه نقشه کشی صنعتی,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,نقشه های اجرایی فلاش مموری,نقشه های اجرایی فلاش مموری طراحی شده در سالیدورک دانلود فلاش مموری طراحی شده در سالیدورک دانلود فایل فلاش مموری طراحی شده در…

 • نقشه ی بخش های شهرستان مرودشت

  استان فارس,بخش های شهرستان مرودشت,شیپ فایل بخش های شهرستان مرودشت,شیپ فایل بخش های شهرستانها,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان مرودشت,نقشه ی بخش ها,نقشه ی بخش های شهرستان مرودشت,نقشه ی بخش های شهرستانها,نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان مرودشت…

 • گزارش کارآموزی پروژه مسكوني اسکلت بتنی

  گزارش کارآموزی پروژه مسكوني اسکلت بتنی گزارش کارآموزی ساختمان رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزی پروژه مسكوني اسکلت بتنی،در قالب word و در 45 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهمحوطه سازي نقاط، نشانه و مبدأ و كارهاي نقشه‌ برداري تخریبدفع گياهان…

 • چک لیست کنترل کیفیت کامیون جرثقیل

  چک لیست کنترل کیفیت کامیون جرثقیل چک لیست کنترل کیفیت ماشین آلات رفتن به سایت اصلی دانلود چک لیست کنترل کیفیت کامیون جرثقیل،در قالب pdf و در 4 صفحه، شامل:مشخصات دستگاه و بازدیدمشخصات و شاخصه های مهم در بازدید و…

 • جزوه آموزش AVR

  دانلود جزوه آموزش AVR دانلود جزوه آموزش AVR دانلود فایل جزوه آموزش AVR به زبان بیسیک : آموزشی گام به گام AVR که در محیط نرم افزار بسکام و آشنایی با LCD و راه اندازی لوازم جانبی AVR   من…

 • تحقیق تاریخچه فرش زنجان

  بافت فرش زنجان,بررسی تاریخچه فرش زنجان,بررسی فرش زنجان,پایان نامه فرش زنجان,تاریخچه فرش زنجان,تاریخچه فرش زنجانی,تحقیق فرش زنجان,طراحی فرش زنجان,فرش دستباف زنجان,فرش زنجان,فرش سهند زنجان,فرش کرامتیان زنجان,مقاله فرش زنجان دانلود تحقیق تاریخچه فرش زنجان دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع تاریخچه فرش…

 • تحقیق بررسی استانداردهای طراحی کتابخانه

  تحقیق بررسی استانداردهای طراحی کتابخانه رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق با موضوع استانداردهای طراحی کتابخانه،در قالب word و در 183 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:گرچه معمولاً لازم است در هر كتابخانه عمومي بخش امانت و مراجعه جداگانه اي…

 • پاورپوینت تغذيه در بحران

  پاورپوینت تغذيه در بحران دانلود رایگان پاورپوینت تغذيه در بحران رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع تغذيه در بحران، در قالب ppt و در 86 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:چرا غذا مي خوريم؟ نيازهاي غذاييتعريف غذا منظور از تعادل…

 • پاورپوینت مدیریت تحول در مدیریت سازمانی

  تحول در مدیریت سازمانی,مدیریت تحول در مدیریت سازمانی,مدیریت تحول در مدیریت سازمانی ppt,مدیریت تحول در مدیریت سازمانی ,مدیریت تحول در مدیریت سازمانی چیست؟مدیریت تحول در مدیریت سازمانی مقاله,مقاله در مورد تحول در مدیریت سازمانی دانلود پاورپوینت مدیریت تحول در مدیریت…

 • پاورپوینت کنترل مالی

  پاورپوینت کنترل مالی پاورپوینت کنترل مالی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع کنترل مالی، در قالب ppt و در 21 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:صورت های مالیتجزیه و تحلیل نسبت هاروش های کنترل بودجهبودجه بندیانواع بودجه (بودجه عملیاتی و…

 • پروژه سازه های فولادی، ساختمان 4 طبقه

  پروژه سازه فولادی,پروژه سازه های فولادی,پروژه طراحی ساختمان فولادی,پروژه طراحی سازه فولادی,پروژه طراحی فولادی,پروژه فولاد,دانلود پروژه سازه فولادی,دانلود پروژه سازه های فولادی,دانلود پروژه طراحی فولاد,دانلود پروژه فولاد,طراحی ساختمان فولادی دانلود پروژه سازه های فولادی، ساختمان 4 طبقه دانلود فایل دانلود…

 • پاورپوینت شرایط اتاق درمان پیشگیری هاری

  بیماری هاری,دستورالعمل کشوری واکسیناسیون98,راهنمای کشوری مبارزه با هاری,قیمت واکسن هاری برای انسان,مدت ایمنی واکسن هاری,نحوه تزریق واکسن هاری,واکسیناسیون هاری پاورپوینت شرایط اتاق درمان پیشگیری هاری رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع شرایط اتاق درمان پیشگیری هاری ،در قالب…

 • پاورپوینت مزاياي مطالعات اكتشافي

  پاورپوینت آماده مزاياي م,پاورپوینت مزاياي مطالعات اكتشافي,تحقیق مزاياي مطالعات اكتشافي,دانلود پاورپوینت در مورد مزاياي مطالعات اكتشافي,دانلود پاورپوینت مزاياي مطالعات اكتشافي,دانلود رایگان پاورپوینت مزاياي مطالعات اكتشافي,مزاياي مطالعات اكتشافي پاورپوینت مزاياي مطالعات اكتشافي رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت مزاياي مطالعات اكتشافيقالب…

 • پاورپوینت تم 19 درس ریاضی اول ابتدایی

  پاورپوینت تم 19 درس ریاضی اول ابتدایی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت پایه اول دبستان با موضوع تم 19 درس ریاضی،فرمت فایل : پاورپوینت ( PPT ) قابل ویرایش.تعداد اسلاید : 13کاربرذ فایل : مناسب برای دبیران، دانش آموزان…

 • دستگاه cnc

  cnc دانلود دستگاه cnc دانلود فایل طراحی شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS 2012 همراه فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری .   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: cnc

 • پاورپوینت رشد هوشمند شهری

  پاورپوینت رشد هوشمند شهری پاورپوینت رشد هوشمند شهری رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع رشد هوشمند شهری،در قالب pptx و در 23 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مفهوم و موضوع مدل هوشمند شهریسابقه مدل هوشمند شهریعلل توجه به طرح های…

 • تحقیق راه های بهره گیری از ادبیات و هنر در آموزش دینی و قرآن

  تحقیق راه های بهره گیری از ادبیات و هنر در آموزش دینی و قرآن بهره گیری از ادبیات و هنر رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق راه های بهره گیری از ادبیات و هنر در آموزش دینی و قرآنقالب بندی:…

 • پاورپوینت رشد حسی حرکتی

  ادراک حس حرکتی,اصول رشد حسی حرکتی,پاورپوینت رشد حسی حرکتی,تحقیق رشد حسی حرکتی,رشد حس حرکتی,رشد حسی حرکتی,گیرنده های حس حرکتی,مراحل رشد حسی حرکتی,مراحل رشد حسی حرکتی پیاژه,مقاله رشد حسی حرکتی,موضع یابی لمسی دانلود پاورپوینت رشد حسی حرکتی دانلود فایل دانلود پاورپوینت…

 • تحقیق بررسی جنایات آمریکا در حمله به عراق

  تحقیق بررسی جنایات آمریکا در حمله به عراق رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق با موضوع بررسی جنایات آمریکا در حمله به عراق،در قالب word و در 56 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهخلع سلاح عراق و اطلاعات پیش از جنگبازگشت بازرسی‌های…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان بردسیر

  دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان بردسیر,شیپ فایل کاربری اراضی,شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان بردسیر,کاربری ا,لایه GIS کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان بردسیر,نقشه کاربری اراضی,نقشه کاربری اراضی شهرستان بردسیر دانلود نقشه کاربری اراضی…

 • نقشه ی بخش های شهرستان کلاله

  استان گلستان,بخش های شهرستان کلاله,شیپ فایل بخش های شهرستان کلاله,شیپ فایل بخش های شهرستانها,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان کلاله,نقشه ی بخش ها,نقشه ی بخش های شهرستان کلاله,نقشه ی بخش های شهرستانها,نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان کلاله…

 • پروتکل مدیریت خشم راهنمای تسهیل گری

  پروتکل مدیریت خشم راهنمای تسهیل گری رفتن به سايت اصلي دانلود پروتکل با موضوع پروتکل مدیریت خشم راهنمای تسهیل گری ، در قالب pdf و در 56 صفحه.فهرست مطالبچگونه از این راهنما استفاده کنیم؟ جلسه اول: خشم جیست؟ جلسه دوم: سبک های ابراز…

 • تحقیق جایگاه كتاب و كتابخانه در تمدن اسلامي و ايران و دلايل افول آن ها

  اهمیت کتب و کتابخوانی در ایران,جایگاه کتاب در اسلام,جایگاه کتاب در امروزه,جایگاه کتاب در ایران,جایگاه کتاب در ایران باستان,جایگاه کتابخانه در ایران,کتاب آرایی در تمدن اسلامی,کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی دانلود تحقیق جایگاه كتاب و كتابخانه در تمدن اسلامي…

 • پاورپوینت مسجد نو شیراز

  پایان نامه مسجد نو شیراز,پروژه مسجد نو شیراز,پروژه معماری مسجد نو شیراز,پلان مسجد نو در شیراز,پلان مسجد نو شیراز,تحقیق مسجد نو شیراز,طرح مرمت مسجد,مرمت مسجد نو شیراز,مسجد نو در شیراز,مسجد نو شیراز,معماری مسجد نو شیراز,مقاله مسجد نو شیراز دانلود پاورپوینت…

 • پاورپوینت با موضوع مراحل تجزیه و تحلیل شغل

  ارائه,اسلاید,پاورپوینت,پروژه,تجزیه,تحقیق,تحلیل,جزوه,خرید,دانشجویی,دانشگاهی,شغل,فروش,گزارش,مراحل,مقاله,مهندسی,موضوع دانلود پاورپوینت با موضوع مراحل تجزیه و تحلیل شغل دانلود فایل پاورپوینت با موضوع مراحل تجزیه و تحلیل شغل زیبا و کاربردی در 25 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: پاورپوینت موضوع مراحل…

 • پاورپوینت سبک شناسی معماری ایرانی (سبک خراسانی)

  پاورپوینت سبک شناسی معماری ایرانی (سبک خراسانی) سبک شناسی معماری ایرانی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع سبک شناسی معماری ایرانی (سبک خراسانی)،در قالب ppt و در 30 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهویژگی معماريمهم‌ترین بناهایی که در حال حاضر…

 • پکیج ترجمه مقاله بهسازی لرزه ای به همراه فایل پاورپوینت ارائه

  آنالیز پوش ­اور,آنالیز پوش ­اور چندگانه,ترجمه مق,ترجمه مقاله آنالیز پوش ­اور,تعادل انرژی,مقاله ترجمه شده آنالیز پوش ­اور,مقاله ترجمه شده آنالیز پوش ­اور چندگانه,مقاله ترجمه شده تعادل انرژی,مقاله ترجمه شده نیاز لرزه ­ای سازه­ ها,نیاز لرزه ­ای سازه­ ها پکیج ترجمه…

 • پاورپوینت اقتصاد دانش بنیان

  پاورپوینت اقتصاد دانش بنیان پاورپوینت اقتصاد دانش بنیان رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع اقتصاد دانش بنیان، در قالب ppt و در 30 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهنقش دانش در اقتصادتعریف اقتصاد دانشتغییر اقتصاد سنتی و تبدیل آن به…

 • تحقیق بررسی فقهي درباره مالكيت فكري و معنوي

  پایان نامه کپی رایت,تحقیق در مورد حق کپی رایت,تحقیق در مورد کپی رایت,تحقیق در مورد مالکیت معنوی,تحقیق درباره کپی رایت,تحقیق درباره مالکیت فکری,تحقیق کپی رایت,تحقیق مالکیت معنوی,تمقاله مالکیت معنوی,مقاله کپی رایت,مقاله مالکیت فردی دانلود تحقیق بررسی فقهي درباره مالكيت فكري…

 • تحقیق نقوش روی سکه های دوره ساسانی

  تحقیق نقوش روی سکه های دوره ساسانی رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق با موضوع نقوش روی سکه های دوره ساسانی،در قالب word و در 43 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق: سکه شناسی نام جدیدی درادبیات ما می باشد…

 • تحقیق انواع یادگیری

  پایان نامه پیرامون یادگیری,پروژه یادگیری,تحقیق در مورد یادگیری,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی یادگیری,تحقیق یادگیری,دانلود تحقیق یادگیری,مقاله یادگیری تحقیق انواع یادگیری رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:مقدمه : یادگیری تغییر نسبتا دایمی در رفتار است که در نتیجه تمرین حاصل شده…

 • تحقیق مديريت انگيزه

  احساس,احسان,انگيزش,انگيزه,خوشايند,خوشبخت,خوشوقت,رضايت,عشق,محبت,نا خوشايند,نفرت,نياز تحقیق مديريت انگيزه رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع مديريت انگيزه،در قالب word و در 31 صفحه، قابل ویرایش، شامل:درباره مديريت انگيزش در سازمانمدیریت انگیزش، كاركنان برانگیختهمدیریت انگیزش راه حل برای مشكلات انگیزشی پياده سازي طرح مزد تشويقي در…

 • پاورپوینت كارآفريني

  امواج کارآفرینی,پالش های کارآفرینان ایرانی,تحقیق كارآفريني,فلسفه کارآفرینی,كارآفريني,كارآفريني چیست,كارآفريني در منزل,کارآفرینی در ایران,کارآفرینی در مکاتب اقتصادی,کارآفرینی در مکاتب غیراقتصادی,موانع کارآفرینان ایرانی,نقش های کارآفرینان پاورپوینت كارآفريني رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:عنوان: پاورپوینت كارآفرينيقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 45فهرست مطالب:نقش های کارآفرینان (فلسفه…

 • پاورپوینت شكل گيري و تغيير باور، نگرش و رفتار

  تحقیق تغيير باور,تحقیق تغییر رفتار,تحقیق شكل گيري باور,تحقیق شکل گیری رفتار,تحقیق شکل گیری نگرش,تغيير باور,تغییر رفتار,تغییر نگرش,شكل گيري باور,شکل گیری رفتار,شکل گیری نگرش,مقاله شكل گيري باور,مقاله شکل گی,مقاله شکل گیری نگرش دانلود پاورپوینت شكل گيري و تغيير باور، نگرش و…

 • برنامه مشخص كردن اتصال سيستم به نت در سی شارپ

  برنامه csharp,برنامه اتصال سیستم به نت,برنامه سی شارپ,برنامه نويسي سي شارپ,دانلود برنامه csharp,دانلود برنامه سی شارپ,سي شارپ,کد اتصال سیستم به نت,کد در سی شارپ,مشخص كردن اتصال سيستم به نت,نمونه برنامه سی شارپ,نوشت کد در سی شارپ دانلود برنامه مشخص كردن…